بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پایه GF677 به طور معمول بعنوان پایه مقاوم به کمبود آهن برای هلو و بادام استفاده می‌شود. بنابراین تکثیر انبوه از طریق کشت بافت برای تولید تجاری این پایه مهم می‌باشد. امروزه کاربرد بیوراکتورهای گیاهی در ریزازدیادی گیاهان می‌تواند هزینه تولید را کاهش داده و آن را توجیه اقتصادی نماید. بر این اساس، هدف از اجرای این تحقیق بررسی امکان استفاده از بیوراکتور تناوبی در ریزازدیادی پایه هیبرید هلو و بادام و بهینه‌سازی شرایط کشت آن می‌باشد. در این تحقیق، 15-10 عدد گیاهچه‌های حاصل از کشت جوانه‌های جانبی در شرایط درون شیشه با ارتفاع 2-5/1 سانتی‌متر در بیوراکتورها (تک پارچه و دو پارچه) و ظروف کشت رایج کشت گردیدند. محیط کشت استفاده شده در بیوراکتورها MS تغییر یافته حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر BAP، 2/0 میلی‌گرم در لیتر GA3 و 3% ساکارز به صورت مایع برای تکثیر در بیوراکتور مورد استفاده قرار گرفت و تغذیه تناوبی ریزنمونه‌ها در هر 24 ساعت به مدت 10 دقیقه برقرار گردید. مقایسه تکثیر در مرحله پرآوری شاخه در بیوراکتور و ظروف 300 میلی‌لیتری با 3 تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که تکثیر در بیوراکتورها از حیث تعداد شاخه، ارتفاع شاخه، وزن‌تر و وزن خشک در مقایسه با سیستم کشت رایج در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری داشتند. به طوری که در بیوراکتور متوسط حدود 600 شاخه با ارتفاع 43/7 سانتی‌متر در مقابل 20 شاخه با ارتفاع 47/2 سانتی‌متر در ظرف رایج تولید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Comparison Jar and Periodical Bioreactor for Mass Propagation of Rootstocks GF677 (Prunus amygdalus×Prunus persica)

نویسندگان [English]

  • S. Bagheri
  • M.E. Amiri
  • D. Davoodi
  • M. Entesari
چکیده [English]

The GF677 (Prunus amygdalus×Prunus persica) is a peach rootstock tolerant to Fe deficiency .Therefore, mass propagation of GF677 rootstock is recommended by bioreactor. On the other hand, plant micro-propagation using bioreactors can decrease the cost of production and makes it an economical method. In this research, the possibility of using bioreactor and optimization of the tissue culture procedure in GF677 rootstock micro-propagation was studied. In vitro stock plantlets from axillary buds and liquid modify MS basal medium supplemented with 1 mg/L BAP, 0.2 mg/L GA3, and 3% sucrose were used for inoculation and multiplication in the bioreactors. Periodical nutrition of the explants established for 10 minutes in each 24 hours. Bioreactor system was compared with routine in vitro procedure in tissue culture laboratory. Results showed that the bioreactor system multiplication rate, number of shoots, and biomass production was significantly different from routine in vitro culture. The total number of shoots in bioreactor was about 600 whit 7.43 cm length and was very more efficient than routine system (20 shoots whit 2.47 cm length per 300 ml jar).

کلیدواژه‌ها [English]

  • GF677 (Prunus amygdalus×Prunus persica)
  • Mass propagation
  • Periodical
  • Bioreactor