بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور انتخاب بهترین ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین شهر، 11 رقم شلیل (ایندیپندنس، استارگلد، استارک سانگلو، سانکینگ، گیوتا، شبرنگ کرج، قرمز پاییزة مشهد و 4 رقم جدید وینبرگر، وگا، اوریون و جی‌او‌ایا) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری و روی پایه بذری میسوری پیوند شده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با 3 تکرار در زمین اصلی کشت و ارزیابی گردیدند. ارقام مورد مطالعه از لحاظ صفات رویشی (قطرتنه، رشد رویشی سالانه، ارتفاع درختان، سطح گسترش تاج)، زایشی (زمان شروع، طول دوره و خاتمه گلدهی، تراکم تشکیل میوه، وضعیت باردهی و زمان رسیدن میوه) و خصوصیات کمی و کیفی میوه ارزیابی شدند. بررسی‌ها نشان داد که از لحاظ رشد رویشی سالانه، رقم وگا، قرمز پاییزه مشهد، گیوتا و سانکینگ نسبت به سایر ارقام برتری دارند و از لحاظ عملکرد رقم استارردگلد به ترتیب با 43/11 و 9524 کیلوگرم در واحد درخت و واحد سطح نسبت به سایر ارقام از خود برتری نشان داد. ارقام ایندیپندنس، استارک سانگلو، قرمز پاییزة مشهد، وینبرگر وگیوتا به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند. رقم اوریون هم به ترتیب با 93/5 و 4942 کیلوگرم در واحد درخت و واحد سطح با رقم وگا کمترین عملکرد را داشتند. نتایج کلی این تحقیق نشان داد که به ترتیب ارقام استارردگلد، ایندیپندنس، استارک سانگلو و وینبرگر از لحاظ صفات رویشی، عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه نسبت به سایر ارقام برتری داشته و جهت کشت، احداث باغات جدید، اصلاح و جایگزینی در باغات شلیل منطقه ارقام امید بخش محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Compatibility and Comparison of Qualitative and Quantitative Characteristics of Some Nectarine Cultivars in Meshkinshahr Condition

نویسندگان [English]

  • H. Fathi
  • H. Karbalaei Khiavi
  • U. Jahani
  • N. Bouzari
چکیده [English]

In order to select of the best nectarine cultivars in Meshkinshahr environmental condition, 11 cultivars of nectarines (including: Independence, Star Redgold, Stark sunglow, Sanking, Quata, Shabrang e Karaj, Germez-e-Paeez-e-Mashad and 4 new imported cultivars including: Winberger, Vega, Orion and Gioia) were grafted on Misory peach rootstock. Cultivars were planted in randomized complete block design (RCBD) with 3 replication and 4 trees in each replication. In this research, cultivars characteristics were evaluated, vegetative traits (such as: Trunk diameter, annual growth, tree height and canopy extension), bearing traits (such as: begin of flowering, flowering period, end of flowering, fruit set and harvest time), Quantitative and qualitative traits were evaluated. Results showed that vegetative annual growth of Vega, Germez-e-Paeez-e-Mashad, Quata and Sanking cultivars were higher than other cultivars and Star Redgold cultivar has the highest yield with 11.43 Kg and 9524 Kg per tree and area unit, respectively. Independence, Sunglo, Germez-e-Paeez-e-Mashad, Winberger and Quata cultivars is located in later rank classes. Orion cultivar with 5.93 Kg and 4942 Kg per tree and area unit, respectively has the lowest yield with Vega cultivar. All cultivars had not significant differences on stem diameter in first 2 years but have significant differences in 3th year. Final results showed that, Star Redgold, Independence, Starksunglo and Winberger nectarines have the highest adaptability with Meshkinshahr condition. These cultivars had the highest growth, better compatibility and other vegetative charachteristics such as: anuual growth and canopy extension were higher than other cultivars. Therefore, mentioned cultivars are recommended for new orchards establishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Nectarine
  • Adaptability
  • Quality and quantitiy
  • yield
  • Meshkinshar
CAPTCHA Image