بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار، رشد و پرآوری شاخساره ریز نمونه های گردوی ایرانی، ژنوتیپ Z60 انجام شد. آزمایش استقرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، شامل بررسی اثر دو نوع محیط کشت DKW و WPM و غلظت های مختلف هورمون BA (0، 5/0 و 1 میکرو مولار) انجام شد. ریز نمونه های تک گره از شاخه های جوان ژنوتیپ Z60 در اواخر اردیبهشت ماه تهیه شدند. مقایسه میانگین داده های مربوط به دو محیط کشت نشان داد که محیط DKW نسبت به WPM بهتر عمل کرده بود اما تأثیر دو محیط بر شاخص های رشد تفاوت معنی داری نداشت. همچنین بین دو غلظت 5/0 و 1 میکرو مولار BA تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد، اما تفاوت این دو غلظت با محیط فاقد BA معنی‌دار بود. در آزمایش پرآوری، دو هورمون BA و کینیتین در سه غلظت 4/4، 6/6 و 8/8 میکرو مولار در محیط کشت DKW مورد بررسی قرار گرفت. داده های این آزمایش بصورت طرح کاملاً تصادفی نامتعادل تجزیه شد. اثر تیمار های مختلف هورمونی و غلظت آنها بر شاخص های رشد ژنوتیپ Z60 نشان داد که هورمون BA در غلظت 8/8 میکرو مولار نسبت به سایر تیمار ها مؤثرتر بود، هر چند که بین آنها و سایر تیمار ها (8/8 میکرو مولار کینیتین و غلظت های 4/4 و 6/6 میکرو مولار هر دو سیتوکینین) در اغلب صفات مورد ارزیابی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Culture Media Composition and Cytokinin Type Effects on Establishment and Proliferation of Walnut Explants, Eenotype Z60

نویسندگان [English]

  • S. Mohamadi-Nejad
  • M. Gholami
  • M. Esna-Ashari
چکیده [English]

This research was conducted to study the factors affecting establishment, growth and shoot proliferation of Persian walnut, genotype Z60. Explant establishment was studied through a factorial experiment based on a completely randomized design with two factors including culture media (DKW and WPM) and BA concentration (0 (control), 0.5 and 1.0 µM). Single-node explants were prepared from the young branches of Z60 trees in the middle of May. Although the effect of two culture media on the growth characteristics had no significant difference, but mean comparison of the data with this regard showed that DKW medium performed better than WPM. No significant difference was observed between the two BA concentrations, but significant difference was between two concentrations (0.5 and 1.0 µM) with 0 (control). In shoot proliferation experiment, two cytokine hormones (BA and Kinetin) in three concentrations (4.4, 6.6 and 8.8 µM) were studied in DKW medium. The data obtained from this part of experiments were analyzed through unbalanced completely randomized design. The effect of different hormonal treatments and their concentrations on Z60 genotype growth characteristics showed that 8.8 µM BA was more effective in compared to the other two treatments. However, no significant difference was observed between the three concentrations with this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genotype
  • Micro-propagation
  • Growth characteristic
  • Proliferation
  • Tissue culture