بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر رشد رویشی زیتون رقم سویلانا آزمایشی در قالب طرح اسپلیت ‌پلات در زمان و مکان با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار با دو عامل، مالچ (کرت اصلی) در 3 سطح: پلی اتیلن، کاه و کلش و بدون مالچ (شاهد) و دور آبیاری (کرت فرعی) در 3 سطح: 3 روز یکبار، 6 روز یکبار (شاهد) و 10 روز یکبار در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو شهرستان سرپل‌ذهاب به انجام رسید. این تحقیق در پاییز 1384 با کشت نهال‌های زیتون رقم مذکور شروع شد و زمان اعمال تیمارهای مختلف از فروردین 1387 بعد از استقرار نهال‌های زیتون شروع و دو سال ادامه یافت. درختان کاشته شده در فاز رویشی (به علت عدم میوه‌دهی درختان زیتون) مورد مقایسه قرار گرفتند. اندازه‌گیری‌ها در مرحله فاز رویشی شامل ارتفاع نهال، قطر تنه و میزان رشد سالیانه (رشد فصل جاری) بود که در انتهای فصل رشد اندازه‌گیری و مقایسه گردیدند. سپس داده‌های آماری با استفاده از نرم افزار MSTAC مورد تجزیه و تحلیل قرار‌‌‌‌‌‌‌ گرفت، و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که، مالچ باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری نسبت به تیمار بدون مالچ گردید، از طرفی دور آبیاری 3 روزه نیز باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری و تیمار آبی 10 روزه باعث کاهش مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری گردید. اثر متقابل مالچ و دور آبیاری نیز بر روی صفات اندازه‌گیری شده در تیمارهای مختلف در سطح 5 درصد معنی‌داری بوده به طوری که بیشترین مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری مربوط به تیمار مالچ کاه و کلش و دور آبیاری 3 روزه می‌باشد. تیمار دور آبیاری 6 روزه همراه با مالچ در مقایسه با تیمار دور آبیاری 3روزه بدون مالچ تاثیر بیشتری بر روی این صفات داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Irrigation Interval and Mulch Effects on Vegetative Growth of Olive in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • R.A. Gholami
  • I. Arji
  • M. Gerdakaneh
چکیده [English]

In order to determine the effect of irrigation interval and mulch on growth of olive an experiment was carried out in Dallaho Olive Research Station at Sarepole. A split plot experiment was used based on a completely randomized design with three replications and two factors (mulch and irrigation interval). Each experiment unit consists of 4 trees. Land preparation was done in February 2005 in a 6048 squared meter area then tree planted. Pruning operation was done in next year. Mulch treatments for experiment were control, polyethylene and organic materials and irrigation treatments period for experiment were 3, 6 and10 days interval. Some growth traits including height, trunk diameter and current season growth were measured at the end of growth season. Collected data were analyzed with MSTATC program. Results showed that organic materials mulch and interval irrigation treatments had significant differences in height, trunk diameter and current season growth so that organic materials mulch and 3 days interval irrigation treatments increased height, trunk diameter and current season growth of olive trees. The interaction effect between mulch and irrigation treatments was significance. So that 3 days interval irrigation and organic materials mulch had the highest height, trunk diameter and current season growth. 6 days interval irrigation supplemented with mulch treatment had more significant effect on these traits compared to 3 days interval irrigation alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive
  • Irrigation Interval
  • Mulch
  • Vegetative growth