شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه‌ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

شناسایی و نامگذاری ارقام سیب بومی و حتی ارقام وارداتی مورد کشت در ایران برای دانشجویان، محققین و باغداران بخوبی روشن نیست و کلید‌ واژهایی در این موارد در دسترس نمی‌باشد. بنابراین در هر منطقه‌ای دارای نام محلی و گاهی مشابه می‌باشند. هدف از پژوهش حاضر تعیین خصوصیات ریخت‌شناسی و فیزیکوشیمیایی ارقام مهم بومی و خارجی سیب مورد کاشت در استان خراسان رضوی و ارائه ی کلید ‌واژه‌هایی جهت شناسایی آنها می‌باشد. ارقام بومی بیجندی اخلمد، عبدالمجیدی، گلشاهی پیش رس، کمپوتی، علیموری و همچنین ارقام خارجی پرایم رز، رد اسپار، فوجی، برابرن و اینگرید پیوند شده روی پایه رویشی MM.106 در محل باغ گلستان واقع در استان خراسان رضوی در سال های 1389 و 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. 62 صفت کمی و کیفی مختلف مربوط به خصوصیات درخت، برگ، شکوفه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه در آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تکرار ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رقم پرایم رز دارای میوه‌هایی به فرم پّخ، رد اسپار هرمی متمایل به کروی، بیجندی اخلمد کروی و سایر ارقام به فرم کروی پّخ بود. مدل برچه‌ها در علیموری و پرایم رز کاملاً باز و در سایر ارقام بسته بود. مقایسه میانگین‌ها حاکی از آنست که بیشترین تنوع بین ارقام در صفاتی مانند عمق گلگاه، سفتی میوه، ضخامت پوست میوه، طول و قطر میوه، طول بذر، پهنای برگ، اسید میوه، pH میوه وجود داشت. نتایج تجزیه همبستگی بین صفات بیانگر وجود همبستگی مثبت و معنی دار بین صفات طول دمبرگ با نسبت طول برگ به پهنا (07/0±74/0r=) و وزن میوه با طول میوه (03/0±96/0r=) در سطح احتمال 1 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Some Native and Foreign Apple Varieties Cultivated in Khorasan-e-Razavi Province Based on Qualitative, Quantitative Traits and Keywords

نویسندگان [English]

  • Sh. Attar
  • Gholam Hossein Davarynejad
  • S.H. Nemati
Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

Recognition and identification of many native and foreign apples cultivars are not clear for researchers, students, and gardeners. Additionally, since there is not any descriptor available on this case, they have different local names and sometimes similar in Khorasan-e-Razavi province. This study aimed to evaluate physico-chemical and morphological traits to offer descriptor for identification some native and foreign apple varieties. Native varieties including Bijandi Akhlamad, Abdolmajidi, Golshahi Pish Ras, Compooti, Alimoori and foreign cultivars including Prime Rose, Red Spur, Fuji, Braebern, and Ingrid grafted on MM.106 rootstock during two years (2010-2011) at Golestan garden in Chenaran, Mashhad. About 62 different qualitative and quantitative traits related to the tree properties, leaves, flowers and physico-chemical attributes of fruit were carried out in a completely randomized design with 10 replications. Results showed that the fruit shape of Prime Rose cultivar was flat, Red Spur was conical to globular, Bijandi Akhlamadi was globular and the other was flat globular. The shape of carpel in Alimoori and Prime Rose were completely open and in the others were closed. Data showed that the greatest variation between cultivars was at the traits such as blossom end depth, fruit firmness, skin thickness, fruit length, fruit diameter, seed length, leaf width, fruit acidity and pH. Correlation analysis showed that petiole length significantly correlated with leaf length to leaf width ratio (r=0.74±0.07) and fruit weight with fruit length (r=0.96±0.03) positively at 1% probability level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malus domestica
  • Genetic variation
  • Traits correlation
  • Fuji
  • Beraebern
  • Cultivar
CAPTCHA Image