مطالعه تغییرات عملکرد برگ سبز و کیفیت چای سیاه در شیوه‌های متفاوت برداشت دستی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر شیوه‌های متفاوت برداشت دستی بر عملکرد برگ سبز چای و کیفیت چای سیاه انجام شد. انواع برداشت دستی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت، شامل برداشت غنچه و برگ اول، غنچه و برگ دوم، غنچه و برگ سوم و غنچه و برگ چهارم بود. برگ سبز چای از ایستگاه تحقیقات چای فومن، در دو نوع هیبرید چینی بومی منطقه و کلون 100 انتخاب گردید. برداشت در مدت سه سال در فصل رشد به تناوب انجام شد. عملکرد برگ سبز در هر سال از مجموع برداشت‌های هر کرت محاسبه گردید. چای‌سازی به روش معمول در ایران (ارتدکس) انجام شد. مقدار ضایعات جدا شده از چای سیاه تعیین گردید. خصوصیات کیفی چای سیاه نظیر ترکیبات شیمیایی (کافئین، عصاره آبی، تئافلاوین، تئاروبیجین، رنگ کل و شفافیت) و امتیاز حسی روی هر کرت آزمایشی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از طرح آزمایشی کرت‌های دوبار خرد شده در زمان، بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد برگ سبز مربوط به کلون100 در برداشت به صورت غنچه و برگ سوم بوده است، در حالی که تیمار از نظر خصوصیات کیفی چای سیاه در هر دو نوع هیبرید و کلون 100 در رتبه متوسط قرار داشت. بیشترین مقدار ضایعات و کمترین مقدار ترکیبات شیمیایی موثر در کیفیت چای در تیمار یک غنچه و چهار برگ مشاهده شد. مقدار ترکیبات کیفی در کلون 100 بیشتر از نوع هیبرید بود. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین مقدار ترکیبات شیمیایی موثر در کیفیت چای سیاه و امتیاز حسی که توسط ارزیاب‌ها بررسی شد، مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of Leaf Yield and Black Tea Quality in Different Types of Handy Plucking

نویسندگان [English]

  • S. Roofigari Haghighat
  • A. Shirinfekr
  • K. Cheraghi
چکیده [English]

In this study, the effects of different types of hand plucking were studied on green leaf yield and black tea quality. Bud and a leaf, bud and two leaves, bud and three leaves and bud and four leaves were the types of hand plucking. Plucking was down on chine’s hybrid tea and clone 100 in Fuman Tea Research Station. Shoots were plucked in flashing period regularly during three years. Green leaf yield was determined in every plot annually. Tea shoots were manufactured in Iran traditional form (Orthodox). Percentage of waste was measured after extraction. Quality characteristics were evaluated in black tea samples. Quality characteristics were consisted of chemical compounds (caffeine, total soluble solid, theaflavin, thearubigin, total color and brightness) and organoleptic score. Data were analyzed in split plot design based on randomized complete blocks. As results showed, maximum yield obtained in colon 100 in plucking of bud and three leaves. In the other hand, this treatment has normal quality in both of hybrid and colon 100. Minimum yield, quality and maximum level of waste were in bud and four leaves plucking. In clone 100, quality characteristics were evaluated higher than chine’s hybrid tea. There was a correlation of positive and significant between quality component and total sensory score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handy plucking
  • Black tea
  • yield
  • Quality