اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثرات منفی افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن در دنیا از یک طرف و اثرات مثبت غنی‌سازی گلخانه‌ها با این گاز از طرف دیگر امروزه از مهم‌ترین دلایل تحقیق اثرات این گاز بر روی گیاهان مختلف است. به منظور ارزیابی اثرات دی‌اکسیدکربن و رژیم‌های نوری در ژنوتیپ‌ها مختلف بنفشه، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و 18 تیمار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی در سال 1388 انجام شد. تیمارها شامل 2 غلظت دی‌اکسیدکربن (1000 و 380 میکرومول بر مول)، 3 رژیم نوری (11000 و 14000 لوکس) و نور معمولی خورشید و 3 رقم بنفشه (Yellow-Black, Bourdeaux, Sawyers Black به ترتیب دارای گل‌هایی به رنگ پر کلاغی، شرابی و زرد) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که در بین 11 صفت اندازه‌گیری شده، در اغلب تیمارها صفات طول، عرض و تعداد روزنه و وزن خشک اندام هوایی معنی‌دار شدند. غلظت 1000 میکرومول بر مول دی‌اکسیدکربن در مقایسه با غلظت 380 میکرومول بر مول هدایت روزنه‌ای و وزن خشک را به میزان کمتری کاهش داد. اثر رژیم‌های نوری به طور کلی بر روی صفات اندازه‌گیری شده تفاوت معنی‌داری با نور معمولی خورشید نشان نداد. در بین ژنوتیپ‌ها نیز به طور کلی ژنوتیپ شرابی رنگ به دلیل تعداد روزنه کمتر و احتمالا کاهش مصرف آب مناسب‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Co2 and Light Regimes on Anatomical and Physiological Traits on Three Cultivars of Pansy (viola tricolor) in Greenhouse

نویسندگان [English]

  • M. Shoor
  • Z. Karimian
  • M. Goldani
چکیده [English]

In one side the negative effects of increasing of concentration of carbon dioxide in the world, and in the other side, the positive effects of greenhouse enrichment by such gas is one of the most important reasons in researching of this gas on different plants. For assessment of the effects of carbon dioxide and light regimes in different genotypes of Pansy (viola tricolor) a factorial experiment based on completely randomized design with 3 replications and 18 treatments was conducted at the greenhouses of Ferdowsi University of Mashhad at 2009. The treatments are including; 2 concentrations of carbon dioxide (380 and 1000 µmol/mol), 3 light regimes (11000 and 14000 lux and sun light) and 3 cultivars (Yellow-Black, Bourdeaux, Sawyers-Black) of Pansy. The results of this experiment showed that among the 11 measured traits in the most treatments, the traits of length, width and the number of stomata and dry weight of shoot were significant. The concentration of 1000 µmol/mol carbon dioxide had less decreasing of stomata conductivity and dry weight than carbon dioxide 380 µmol/mol. Totally the effect of light regimes on the measured traits didn’t has any significantly difference with sun light. Among the cultivars, altogether Sawyers was more proper because of less stomata conductivity and probably decreasing of water consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Dioxide
  • Vegetative traits
  • Light regimes
  • Pansy (viola tricolor)