بررسی اثر زمان برداشت بر برخی متغیرهای حسی ارقام بومی تابستانه سیب طی دوره نگهداری در انبار سرد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش در سال 1386 بر میوه درختان 7 رقم سیب تابستانه بومی پرورش ‌یافته در شرایط آب و هوایی کرج، در دو زمان برداشت انجام پذیرفت. میوه‌های برداشت شده در دمای ºC 5/0 ± 0 و رطوبت نسبی 5 ± 85% نگهداری شدند. متغیرهای حسی میوه‌ شامل: عطر، طعم، شیرینی، کیفیت خوراکی گوشت و قابلیت پذیرش کلی توسط 10 آزمون‌گر باتجربه ثابت در فواصل زمانی مشخص مورد آزمون قرار گرفت و ارزیابی آنان در فرم‌های مخصوص ثبت گردید. بررسی‌های بیوشیمیایی شامل: مواد جامد محلول، اسیدیته قابل عیارسنجی و pH صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد بین دو زمان برداشت، ارقام و آزمون‌های حسی در مقاطع زمانی مختلف طی دوره انبارمانی در صفات حسی اندازه‌گیری ‌شده در سطح 1% تفاوت معنی‌‌دار وجود دارد. ارقام برتر از نظر حفظ قابلیت‌های حسی مطلوب به ترتیب در زمان برداشت اول شامل: 'مشهد'، رقم جدید 'گل بهار' و 'گلاب کهنز' و در زمان برداشت دوم شامل: 'گلاب اصفهان'، 'گلاب کهنز'، 'گل بهار'، 'قرمز رضائیه'،' مشهد' و 'عسلی' بودند. همچنین مشخص شد در زمان برداشت اول نوسانات بیشتری در روند تغییرات کیفی میوه نسبت به زمان برداشت دوم وجود دارد. با توجه به ظرفیت ژنتیکی رقم و سطوح نوسانات کیفی ثبت شده در مقاطع زمانی متوالی دوره نگهداری، بالاترین سطح فرازگرایی در مقاطع میانی انبارمانی اتفاق ‌افتاد. ارزیابی صفات حسی بر نمونه های زمان برداشت دوم، دلالت بر برتری چشم‌گیر شاخص طعم در مقاطع ابتدایی دوره انبارمانی داشت. ادامه آزمون های حسی مقایسه ای در مقاطع مختلف از دو زمان برداشت نشان داد که برتری ثبت شده در برداشت دوم نسبت به زمان اول به تدریج کاهش یافت به‌طوری ‌که در بلند مدت اختلاف معنی‌داری بین نتایج آزمون های حسی در مقاطع زمانی مشابه دو زمان برداشت مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Harvest Time on Sensorial Traits of Native Early Apple Cultivars during Cold Storage

نویسندگان [English]

  • Hassan Hajnajari
  • M. Eshghi
چکیده [English]

The investigations were carried out in 2007 on the fruit of 7 native early-ripening apple cultivars grown in Karaj climatic conditions, harvested in two phenological stages of maturity and ripenning. The harvested samples were stored at (0 ± 0.5) C and (85 ± 5) % of humidity. The measured sensorial traits consisted in: aroma, flavor, sweetness, flesh quality and general acceptability achieved by an experienced group of panelists in the predefined temporal intervals during cold storage. Biochemical tests were computed for determination of pH, TA and TSS. The factorial experiment was defined within completely randomized design. The results showed significant differences at 1% probability for most of the evaluated sensorial traits between two picking phases, among cultivars and also in temporal intervals of cold storage. The highest level of storage potential meaning as quality conservation was found in 'Mashad', 'Gol Bahar' and 'Golab-e-Kohanz' descentely for the first picking or maturity phase, while it was shown that the fruit picked at ripening better sensorial qualities were determined in the decreaing order as: 'Golab-e-Isfahan', 'Golab-e-Kohanz', 'Gol Bahar', 'Ghermez-e-Rezaieh', 'Mashad' and 'Assali'. More oscillations of sensorial traits were assessed in the first harvest samles of the early cultivars related to the ripening time. Considering, genetic variability of the plant material and observed qualitative oscillations during different temporal stages of storage it was concluded that highest climacteric point was always occurred at the middle intervals of storage. Higher flavor index was registered in the first intervals of storage for the samples picked at second phase. Ulterior comparative results of panel tests in different temporal intervals for maturity and ripening phases demonstrated that superior levels of sensorial quality registered at riprning was gradually decreased, meaning that no significant difference were observed in the long storage periods of the sensorial values for both of the picking phases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • Harvest time
  • Cultivar
  • Cold storage
  • Sensorial trait
CAPTCHA Image