بررسی اثرات دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد بیرجند در بهار سال 1388 انجام شد. تیمارها شامل دور آبیاری (4، 8 و 12 روز) به عنوان عامل اصلی و کود نیتروژن (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری پس از 4 و 8 روز تفاوت معنی داری ندارد، اما بیشترین عملکرد علوفه از تیمار آبیاری پس از 4 روز به دست آمد. افزایش نیتروژن نیز موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد شد اما بین مقادیر 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوت معنی داری از لحاظ عملکرد دانه و علوفه وجود نداشت. دور آبیاری بر کلیه اجزای عملکرد به جز طول غلاف تاثیر معنی داری داشت. نیتروژن نیز تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته داشت و اثر آن برای صفات تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و طول غلاف معنی دار نبود. اثر متقابل دور آبیاری و نیتروژن در این آزمایش نشان داد در زمان نبود خشکی، مقادیر 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین تاثیر را بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله دارد اما با افزایش دور آبیاری به 12 روز (کاهش میزان آب مصرفی)، مقدار 100 کیلوگرم نیتروژن بیشترین تاثیر را بر کلیه صفات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Irrigation Interval and Nitrogen on Yield and Yield Components of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)

نویسندگان [English]

  • R. Baradaran
  • M. Shokhmgar
  • GH. Mosavi
  • E. Arazmjo
چکیده [English]

To study the effects of irrigation interval and nitrogen level on yield and yield components of Fenugreek medicinal plant, an experiment in split plot arranged in randomized complete block design with three replications conducted at the Azad University of Birjand in 2009. Treatments included; irrigation intervals (4, 8 and 12 day) as main plot and nitrogen fertilizer (none fertilizer, 50, 100 and 150 kg/ha) as subplot. Results showed that the difference between 4 and 8 days of irrigation intervals for seed yield wasn’t significant, but the highest amount of forage yield achieved from irrigation after 4 days. Rising of nitrogen level led to increase of yield and yield components and the difference between 100 and 150 kg/ha nitrogen for seed and forage yield wasn’t significant. Irrigation interval has a considerable effect on all yield components except of pod length. Nitrogen also has a significant effect on plant height and number of pod per plant but it was insignificant on number of seed per pod, seed weight and pod length. Interaction effect of irrigation and nitrogen indicates that in 4 and 8 days of irrigation intervals, amounts of 100 and 150 kg/ha nitrogen have the highest effect on yield and yield components, but with increase of irrigation intervals to 12 days, 100 kg/ha nitrogen have the highest effect on all traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation Interval
  • Nitrogen
  • yield
  • Yield components