تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی‌اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه‌کپ)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پوسیدگی‌های انباری همواره به عنوان یکی از مهمترین موانع بر سر راه انبارمانی و صادرات میوه انار مطرح میباشند. این پوسیدگیها عمدتا به علت نفوذ وگسترش قارچهای ساپروفیتی یا پارازیتی به داخل میوه انار در قبل، زمان برداشت و یا پس از برداشت آن شکل میگیرند. بنابراین در تحقیق حاضر تاثیر اسانس گیاهان دارویی زیره سیاه (Carum carvi) و نعناع فلفلی (Mentha piperetta) با غلظت 1000 پیپیام و همچنین استفاده و یا عدم استفاده از پوشش پلیاتیلنی (LDPE) با ضخامت 20 میکرون بر کیفیت انبارمانی، درصد پوسیدگی، شاخص سرمازدگی و ویژگیهای بیوشیمیایی میوه انار مورد بررسی قرار گرفت. میوههای انار به مدت 5 ماه تحت شرایط دمایی 1±5 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سرمازدگی و درصد کاهش وزن به ترتیب با میانگین 45/3 و 03/17% مربوط به تیمار بدون پوشش بود. بالاترین درصد پوسیدگی و فساد میوه نیز با میانگین 41/29% در شرایط استفاده از پوشش پلیاتیلنی به تنهایی به دست آمد. این در حالی است که استفاده از هر دو نوع اسانس گیاهی توانست به خوبی افزایش آلودگی ناشی از استفاده از پوشش را به صورت معنیداری کاهش داده و بیشترین مقادیر ترکیبات فنولیک و ظرفیت آنتیاکسیدانی آب میوه را به خود اختصاص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Essential Oil of Some Medicinal Plants and Polyethylene Packaging on Quality and Pomegranate Shelf Life (cv.

نویسندگان [English]

  • yahya selahvarzi 1
  • Ali Tehranifar 2
چکیده [English]

Fruit spoilage of pomegranate is one of the most important problems in postharvest stages and its exports. This decay is mainly due to the influence and spread of saprophytic or parasitic fungi into the pomegranate fruits. In this purpose effects of essential oil from medicinal plants include; caraway (Carum carvi) and peppermint (Mentha piperetta), and packaging (whit or no polyethylene bags) were investigated on shelf life, quality, decay percentage, chilling index and biochemical traits. The pomegranate fruits were kept in 5±1ºC and 85-90 percent humidity. The results showed that the highest amount of chilling index and weight loss was in without polyethylene bag treatment by 3.45 and 17.03, respectively. On the other hand the most percent of fungal infection was observed in polyethylene alone treatment by 29.41%. Whereas, essential oils (1000 ppm) of caraway and peppermint was able to control postharvest fungal infection caused by LDPE packaging, completely. The usage of caraway essential oil on pomegranate fruits increased phenolic compounds and antioxidant activity, significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenolic compounds
  • Fruit decay
  • Chilling index
  • Weight loss
  • Antioxidant activity
CAPTCHA Image