بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم "لاسگردی"

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک و دما بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه‌های زردآلو رقم "لاسگردی"، اجرا شد. میوه‌ها در مرحله بلوغ تجاری برداشت، و در غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک و همچنین در آب مقطر (شاهد) به مدت 5 دقیقه غوطه‌ور شدند. سپس میوه‌ها در بسته‌های پلی‌اتیلنی بسته‌بندی و انبار (با دمای °c 4 و رطوبت 95%) شدند. طی دوره انبارداری، تغییرات وزن میوه، سفتی بافت میوه، درجه اسیدی، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، اسید آسکوربیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه‌ها اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که، طی دوره انبارداری در هر دو دمای 4 و 20 درجه سانتی‌گراد وزن میوه، سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، اسید آسکوربیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کاهش معنی‌داری، در حالی که درجه اسیدی و مواد جامد محلول افزایش معنی‌داری داشته است. طی دوره انبارداری تفاوت معنی‌داری بین تیمارها (شاهد و غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک) و دماهای مختلف انبارداری در تمام فاکتورهای اندازه‌گیری شده، مشاهده شد. تیمارهای اسید سالیسیلیک به طور معنی‌داری مانع از کاهش وزن و همچنین باعث حفظ سفتی بافت میوه‌ها شدند. در این شرایط، به ترتیب بیشترین وکمترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون، اسید آسکوربیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در تیمارهای 4 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک و شاهد مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که، دمای 4 درجه سانتی‌گراد تاثیر مثبتی در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری میوه‌ها در طی دوره انبارداری داشت است. براساس نتایج بدست آمده، می‌توان از اسید سالیسیلیک به عنوان یک ترکیب طبیعی و دمای 4 درجه به طور تجاری جهت افزایش ماندگاری میوه‌های زردآلود استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Salicylic Acid and Temperature Treatments on Storability, Postharvest Quality and Antioxidant Activity of Apricot (Prunus armeniaca cv. ‘Lasgerdi’) Fruit

نویسندگان [English]

  • E. Ardakani
  • Gholam Hossein Davarynejad 1
  • Majid azizi 2
1 Ferdowsi university of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In order to investigation the effect of salicylic acid and temperature treatments onphysic-chemical attributes and antioxidant activity was conducted of apricot cultivar ‘Lasgerdi’the experiment.The apricot fruits were harvested at the commercial ripening stage, and fruits were immerged in different concentration of salicylic acid as well as distilled water (control) for 5 min, then fruits were packed in boxes with polyethylene cover and stored. The changes in fruit weight, firmness, pH, total soluble solid content, titratable acidity, ascorbic acid, antioxidant activity were estimated after 0, 5, 10, 15 and 20 days during storage. The results showed that the weight loss, firmness, titratable acidity, ascorbic acid and antioxidant activity decreased significantly while the pH and total soluble solid content increased significantly during storage for two temperatures. During the storage period, a significant difference between treatments (control and various concentrations differences of salicylic acid) and various temperature significantly the weight loss and maintained their firmness. In this condition, the highest and lowest of titratable acidity, ascorbic acid and antioxidant activity were observed in treatments of 4 mM salicylic acid and control, respectively. Also, the data showed that the temperature of 4°c positive impact maintained quality and fruit shelf life during storage. Based on our results, the salicylic acid treatment as combination nature and temperature of 4°c may be used commercially to extend the storage life of apricot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self life
  • Attribute
  • Total soluble solids
  • Ascorbic acid
CAPTCHA Image