بررسی واکنش های فیزیولوژیکی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون شیشه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش، واکنش های فیزیولوژیکی دو پایه مرکبات [نارنج (Citrus aurantium L.) و پونسیروس (Poncirus trifoliata Raf.)] به تنش شوری در شرایط درون شیشه ای بررسی شد. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. ریزنمونه های (گیاهچه‌های نوسلار حاصل از کشت بذر) هر دو پایه به محیط کشت پرآوری جامد موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 9/8 میکرومولار BA و 5/0 میکرومولار NAA با غلظت های مختلف کلرید سدیم (صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار) در شش تکرار منتقل شدند. نتایج نشان داد که شاخص کلروفیل برگ، سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، غلظت CO2 درون روزنه ای و پروتئین کل با افزایش سطح شوری کاهش یافت. گرچه اثر متقابل پایه و شوری در پارامترهای ذکر شده فوق، معنی دار نشد. کاهش پروتئین کل، کلروفیل، فتوسنتز و غلظت CO2 درون روزنه ای در پایه پونسیروس بیشتر از پایه نارنج بود. همچنین فعالیت آنزیم پراکسیداز با افزایش سطح شوری در هر دو پایه افزایش پیدا کرد که میزان افزایش در پونسیروس بیشتر از نارنج بود. با افزایش سطوح شوری در محیط کشت، جذب یون های سدیم (Na+) و کلر (Cl-) به طور معنی داری طی شش هفته کشت در هر دو پایه افزایش یافت. در مقایسه با پونسیروس، نارنج سدیم و کلر کمتری جذب کرد. بنابر نتایج حاصله می توان اظهار نمود که مقاومت به شوری یک همبستگی منفی با غلظت سدیم و کلر در بافت گیاه دارد و گیاهانی که سدیم و کلر کمتری در بافت داشته باشند، مقاوم ترند. بنابراین پایه نارنج مقاومتر از پونسیروس به تنش شوری بود و توانست مقاومت بیشتری در غلظت های بالای شوری داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Physiological Responses of Tow Citrus Rootstocks to In Vitro Salt Stress

نویسندگان [English]

  • F. Habibi
  • M.E. Amiri
چکیده [English]

In this experiment, physiological responses of two citrus rootstocks [sour orange (Citrus aurantium L.) and trifoliate orange (Poncirus trifoliata Raf.)] were investigated under in vitro salt stress conditions. This study was conducted on a completely randomized factorial design. Explants (Nucellar seedling obtained from seeds) of both rootstocks were transferred to Murashige and Skoog (MS) solid proliferation medium containing 8.9 µM BA and 0.5 µM NAA with different concentrations 0, 50, 100, 150, 200 mM of sodium chloride (NaCl) whit six replicates. Results show that leaf chlorophyll index, photosynthesis rate, stomatal conductance, internal CO2 concentration (Ci), total protein content decreased in both rootstocks by increasing salinity levels, although there was no significant difference for above-mentioned characteristics in the interaction of salinity and rootstock. The amounts of reduction in total protein content, chlorophyll loss and internal CO2 concentration (Ci), in trifoliate orange genotype were greater than the sour orange. Also, peroxidase enzyme activity increased by increasing salinity level in both rootstocks, but, the rate of increase in the trifoliate orange was higher than the sour orange. By increasing salinity levels in the cultural medium, the uptake of sodium (Na+) and chlorine (Cl-) significantly increased in both rootstocks over 6 weeks culture period. Comparison in to trifoliate orange, sour orange less sodium and chlorine were taken up. Based obtained results, can be declared, salt tolerance has a negative correlation with Na+ and Cl- content in plant tissues, and the plant have a less Na+ and Cl- in tissues are more resistant. Thus, sour orange was more tolerant than trifoliate orange to salt stress and could be has more resistant to high concentration salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peroxidase enzyme
  • Citrus rootstocks
  • Salt stress
  • Photosynthesis
  • stomatal conductance