تاثیر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در استان گیلان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت گل گاوزبان ایرانی آزمایشی با دو عامل آرایش کاشت (مربع و مستطیل) و تراکم بوته (2، 4، 6 و 8 بوته در متر مربع) به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار طی سال زراعی 89-1388 در روستای لات‌محله اشکورات استان گیلان به اجرا درآمد. خصوصیاتی هم‌چون عملکرد گل خشک، وزن خشک بوته، تعداد ساقه گل‌دهنده در بوته، تعداد گل در گل‌آذین، ارتفاع بوته و طول گل اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که اثر تراکم بوته بر عملکرد گل خشک، وزن خشک بوته، تعداد ساقه گل‌دهنده در بوته، تعداد گل در گل‌آذین و طول گل در سطح احتمال 1 درصد و بر ارتفاع بوته در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود. آرایش کاشت و همچنین اثر متقابل تراکم در آرایش کاشت تأثیری بر عملکرد گل خشک و سایر پارامترهای مورد سنجش نداشت. بیشترین عملکرد گل خشک (2/791 کیلوگرم در هکتار) در تراکم 6 بوته در متر مربع بدست آمد. هم‌چنین بیشترین وزن خشک گل تک بوته، وزن خشک بوته، تعداد ساقه گل‌دهنده در بوته، تعداد گل در گل‌آذین، طول گل و ارتفاع بوته در تراکم 2 بوته در متر مربع بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Density and Planting Pattern on Yield and Yield Components of Iranian Ox-Tongue (Echium amoenum Fisch. & Mey.) in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • D. Ashoori
  • S.A. Noorhosseini
  • M.N. Safarzadeh
چکیده [English]

To study the effect of plant density and planting pattern on Iranian ox-tongue, an experiment carried out with two factors: planting pattern (square and rectangular pattern) and plant density (2, 4, 6, 8 plant m-2) in a factorial test performed based on RCBD in 3 replications during 2009-2010 in Latmahalleh Eshkevarat village in Guilan province, Iran. Characteristics that measured included: dry flowers yield, plant dry-weight, number of inflorescence per plant, number of flower per inflorescence, plant height and flower length. The results indicated that effect of plant density on dry flowers yield, plant dry weight, number of inflorescence per plant, number of flower per inflorescence and flower length (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plant
  • Iranian ox-tongue
  • Dry flower yield
  • Inflorescence
  • Plant height
  • Length of flower