دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، شهریور 1393 
اثر تیمار هیومیک‌اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»

صفحه 185-191

10.22067/jhorts4.v0i0.39389

مجید امانی‌بِنی؛ عبداله حاتم زاده؛ علی نیکبخت؛ محمود قاسم نژاد؛ سارا نیکخواه‌بهرامی؛ سهراب داورپناه


مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی 21 توده جعفری بومی ایران در شرایط اهواز

صفحه 236-244

10.22067/jhorts4.v0i0.39408

زیبا بیراوند؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ موسی موسوی؛ عباس کوهپایگانی