اثر هرس و تغذیه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انار (Punica granatum L.) رقم رباب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با وجود این که انار یکی از محصولات مهم باغبانی کشور است، ولی مطالعات صورت گرفته در مورد این محصول، به ویژه در زمینه نحوه هرس آن بسیار کم می باشد، لذا آزمایشی طی سال های 1388-1387 به منظور بررسی سطوح مختلف هرس و تغذیه روی درختان 9 ساله انار رقم رباب در شهر قائمیه، فارس انجام گرفت. این پژوهش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار هرس (عدم هرس (P1)، حذف یک در میان شاخساره بدون سربرداری (P2)، حذف دو در میان شاخساره بدون سربرداری (P3)، حذف یک در میان شاخساره همراه با سربرداری شاخه اصلی (P4)، حذف دو در میان شاخساره همراه با سربرداری شاخه اصلی (P5)) و 3 سطح کود NPK (شاهد، 250 و 500 گرم به ازای هر درخت) پایه-ریزی شد. بررسی نتایج نشان داد که عملکرد، حجم آب میوه، وزن میوه و دانه رابطه منفی با شدت هرس و رابطه مثبت و قوی با میزان کود NPK داشتند. به طوری که درختانی که به صورت دو شاخساره در میان بدون سربرداری هرس شده بودند و کود دریافت کردند، عملکرد، حجم آب میوه و وزن دانه و میوه بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشتند. ضخامت پوست میوه رابطه معکوسی با تغذیه و رابطه مستقیمی با شدت هرس داشت. تغذیه تأثیری بر میزان مواد جامد محلول نداشت در حالی که تمام تیمارهای هرس سبب افزایش میزان مواد جامد محلول در آب میوه شدند. برخلاف میزان مواد جامد محلول هرس سبب کاهش میزان اسیدسیتریک گردید. همچنین رابطه مستقیمی بین میزان کود مصرفی با اسید کل و اسکوربیک اسید در آب میوه مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pruning and Nutrition on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L. cv. Robab)

نویسندگان [English]

  • A. Hesami
  • M.R. Purghayumi
  • S. Sarikhani Khorami
چکیده [English]

Pomegranate is one of the major horticultural crops in Iran, but studies about this product; especially its pruning is very little. Therefore this study was carried out to assess the effect of pruning and nutrition on pomegranate cultivar “Robab” in Qaemieh, Fars province during 2008-2009. This research was conducted factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) with 5 pruning treatments (P1, P2, P3, P4, P5) and 3 levels of NPK (0, 250 and 500 gr per tree). Our results showed that yield, juice volume, fruit and aril weight had negative correlation with pruning severity, but had positive correlation with NPK fertilization rate, as trees with P3 pruning treatment receiving fertilizer had Yield, juice volume, fruit and aril weight more than other treatments. Fruit skin thickness had negative and positive correlation with nutrition and pruning rate, respectively. Nutrition had no significant effect on total soluble solid (TSS), while all pruning treatments increased fruit total soluble solids. Pruning reduced the amount of citric acid. Also, there was direct relationship between titratable acidity (TA) and ascorbic acid with nutrition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate
  • Qaemieh
  • NPK fertilizer
  • Total soluble solid (TSS)
  • Aril weight
CAPTCHA Image