واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خاکپوش‌های پلاستیکی امروزه در تولید اغلب سبزی‌ها در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این آزمایش در فصل زراعی سال 1389 در باغ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل 3×2 بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل سه فاکتور خاکپوش (خاکپوش آبی، خاکپوش قرمز و بدون خاکپوش) و فاصله کشت (در دو سطح 120 × 30 و 120 × 40 سانتی‌متر) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کاهش فاصله کاشت (120 × 30 سانتی‌متر) سبب افزایش معنی‌دار صفات عملکرد و میانگین وزن میوه شد. بیشترین عملکرد، تعداد میوه و تعداد برداشت در خاکپوش قرمز مشاهده شد. عملکرد میوه در بوته در خاکپوش قرمز، آبی و بدون خاکپوش به ترتیب 36/5، 57/3 و 69/2کیلوگرم در یک فصل رشد به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Response of Growth Charechteristic Cucurbita pepo var. Rada to Colored Mulch and Plant Spacing

نویسندگان [English]

  • H. Fatemi
  • H. Aroiee
  • M. Azizi
  • S.H. Nemati
چکیده [English]

Plastic mulches have been used in vegetable production in the most parts of the world. In order to evaluate the performance of the colored plastic mulch and different plant density on Cucurbita pepo var. Rada, an experiment was conducted in Agriculture Faculty of Ferdowsi University of Mashhad during the cultural seasons at 2010. The experiment was arranged in factorial experiment based on randomized complete design with four replications. Treatments were mulch at three levels (blue, red and without mulch) and plant spacing at two levels (120 × 30 and 120 × 40 cm). The results indicated that reducing the planting distance (120 × 30 cm) significantly increased the fruit weight and yield. The highest numbers of harvest and fruit yield were found in the red mulch treatment. The fruit yield per plant was 5/36, 3/57 and 2/69 kg in the red, blue mulch and control, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetable
  • Fruit quality
  • Fruit yield
  • Soil temperature