بررسی خودناسازگاری و تعیین بهترین گرده‌دهنده بــه رقم «اصفهان»

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

به‌منظور بررسی خودناسازگاری و تعیین بهترین گرده‌دهنده برای رقم تجارتی به’اصفهان‘در این تحقیق اثرات دانه‌گرده‌ 4 ژنوتیپ به، به‌عنوان گرده‌دهنده بر درصد تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی میوه رقم به’اصفهان‘ به‌عنوان گیرنده گرده (والد مادری) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در اصفهان به‌مدت سه سال مورد مطالعه قرار گرفت. در این آزمایش رقم گرده‌گیرنده (رقم به’اصفهان‘) با 4 ژنوتیپ گرده‌دهنده (KM1، KVD2،PK2 ،NB4 ) و تیمار گرده‌افشانی آزاد به‌عنوان شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. هم‌چنین خصوصیات کمی و کیفی میوه‌ها پس‌ازبرداشت در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. نتایج مقایسه میانگین درصد میوه تشکیل شده نشان داد که بین تیمارهای مختلف گرده‌افشان (به‌جزء KVD2 و NB4) اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بیشترین میوه تشکیل شده (42/23 درصد) مربوط به ژنوتیپ KM1 و کم‌ترین آن (4/8 درصد) مربوط به تیمار خودگرده‌افشانی بود. مقایسه میانگین تیمارهای گرده‌افشانی بر وزن میوه اختلاف معنی‌داری بین تیمار KM1 با سایر تیمارها نشان داد. نتایج ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی میوه اختلاف معنی‌داری از نظر سفتی بافت و میزان مواد جامد محلول بین تیمارهای مختلف گرده‌افشانی را نشان داد. ژنوتیپ KM1 (به ترش اصفهان) با 80 درصد تداخل زمان گل‌دهی و 4/23 درصد تشکیل میوه، بیشترین تعداد بذر تشکیل شده در هر میوه و بالاترین وزن میوه، به‌عنوان بهترین گرده‌دهنده برای رقم به’اصفهان‘انتخاب و معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Self-incompatibility and Determinate One of the Best Pollinizer for Isfahan Commercial Quince

نویسنده [English]

  • H. Akbari
چکیده [English]

In order to determinate the self–incompatibility and the most suitable pollinizer for Esfahan commercial quince cultivar, the effects of four different pollinizer treatments ((KM1, PK2, Kvd2, NB4), as self pollination and open pollination) on fruit set and quantitative and qualitative characteristics of commercial quince fruits of Isfahan were studied in a randomized complete block design with 4 replications in quince orchards of Felavarjan region during 3 years. The results of fruit set percentage showed that the mean comparison test had a significant difference between different pollination treatments, except (KVD2, NB4). The maximum fruit set percentage was 23.42 which were related to KM1 genotype, and the minimum percentage was 8.4 which were related to the self pollinated treatment. The mean comparison of self pollinated treatments on fruit weight had a significant difference between KM1 and other treatments. The investigation of quality and quantity characteristics of fruit results showed that there was a significant difference between the Total Soluble Solids (TSS) and firmness. The KM1 genotype (Isfahan sour quince) with 80% of overlap flowering period with 23.42 % of fruit set during three years is chosen and introduced as the best pollinizer for the Isfahan quince cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genotype
  • Pollination
  • Self–Compatibility
  • Quantitative and Qualitative Characteristics
  • Quince