مقایسه کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت انبارمانی دو رقم گلابی «شاه میوه» و «اسپادونا»

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 تهران

چکیده

گلابی یکی از میوه‌های مهم مناطق معتدله در حدود 50 کشور از سراسر جهان است. ارقام گلابی شاه‌میوه و اسپادونا در سه مرحله در زمان داشت با غلظت‌های مختلف پوتریسین (صفر، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار) مه‌افشانی شدند و پس از برداشت در همان غلظت‌های پوتریسین غوطه‌ور شدند و هم‌چنین از تیمار گرمایی (40 و 50 درجه سانتی‌گراد و شاهد) به‌صورت غوطه‌وری استفاده گردید. میوه‌ها بعد از تیمار در دمای1 ±0درجه سانتی گراد به‌مدت 5 ماه نگهداری شدند. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. میوه ها در طول دوره نگهداری هر سه هفته یکبار از انبار خارج و از نظر فاکتور های مختلف کمی و کیفی مثل رنگ سطحی، کاهش وزن، سفتی بافت میوه، pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، شاخص طعم و ویتامین C مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد سفتی، pH و شاخص طعم در رقم شاه میوه نسبت به اسپادونا بیشتر است. زاویه هیو، درخشندگی، کاهش وزن، TAو TSS در رقم اسپادونا بیشتر از رقم شاه میوه می باشد. تیمارهای 1 و 2 میلی مولار پوتریسین بیش ترین سفتی و کم ترین مقدار pH، TSSو شاخص طعم را در هر دو رقم نشان دادند. تیمار گرمایی40 و 50 درجه سانتی-گراد به‌ترتیب در رقم های شاه میوه و اسپادونا باعث افزایش TSS و شاخص طعم شد. در کل رقم اسپادونا از نظر اکثر خصوصیات کمی و کیفی برای عرضه به بازار و نگهداری در انبار بهتر از رقم شاه میوه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Putrescine Application and Heat Treatment on Storage Quality of "Shahmiveh" and "Spadona" Pears

نویسندگان [English]

  • M. Babalar
  • marjan Hosseini 1
  • Mohammadali askari 2
  • S. Davarpanah
1
2
چکیده [English]

Pears are among the most important fruits in all the temperate regions in about 50 countries of the world. "Shahmiveh" and "Spadona" pears, sprayed at three stages at harvest with different concentrations putrescine (0, 0.5, 1 and 2 mM) and post harvest dipping at the same concentrations putrescine and also dip into heat treatment (40 and 50 °C and control). Fruits were stored at 0±1 °C for 5 month. The factorial experiment was conducted using a completely randomized design of three replications. During the storage period, Sampling were carried out every three weeks and some of the qualitative and quantitative traits such as surface color, weight loss, firmness, pH, titrable acidity, total soluble solids, flavor index and vitamin C were measured. Results showed in Shahmiveh ratio to Spadona cultivar was upper firmness, pH and flavor index. Hue angle, lightness, weight loss, TA and TSS in Spadona cultivar was higher than Shahmiveh cultivar. 1 and 2 mM putrescine treatments showed maximum firmness and minimum pH, TSS and flavor index in both cultivars. Heat treatment at 40 and 50 °C respectively in Shahmiveh and Spadona increased TSS and fruit flavor index. In total, Spadona with suitable quality and quantity properties for the purpose of marketing and keeping in store is better than Shahmiveh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pear
  • Putrescine
  • Heat treatment
  • Storage life
  • Postharvest
CAPTCHA Image