اثر زمان برداشت و عمر انبارمانی بر کیفیت میوه پرتقال خونی رقم «مورو» (Citrus sinensis cv. Moro)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عوامل مختلفی از قبیل زمان برداشت، جابه‌جایی محصول، دما و طول مدت انبارمانی بر خواص مختلف میوه مرکبات تاثیر می‌گذارند و پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی را به دنبال دارد. لذا پژوهشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در 3 تکرار، برای ارزیابی اثرات زمان برداشت (شروع رنگ‌گیری، 50 درصد رنگ‌گیری و رنگ‌گیری کامل میوه) و مدت انبارمانی (صفر، 25، 50، 75 روز) در دمای 7 درجه سانتی‌گراد بر میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ویتامین ث، مقدار فنل کل، فلاونوئید کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز (PAL) و آنتوسیانین کل میوه پرتقال های خونی رقم ‘مورو’ در سال های 1389 و 1390 انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین زمان های مختلف برداشت و مدت انبارمانی در صفات مورد اندازه گیری وجود دارد. به‌گونه ای که بعد از 75 روز انبارمانی، میزان فلاونوئید و فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز همزمان با تجمع آنتوسیانین کل، در میوه های کاملاً رسیده افزایش یافت اما میزان فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آن ها بعد از 25 روز نگهداری کاهش یافت. هم‌چنین بیش‌ترین محتوای ویتامین ث و مواد جامد محلول قبل از نگهداری میوه های کاملاً رسیده در انبار بود که در پایان 75 روز انبارمانی این مقدار به‌حداقل رسید. بنابراین با توجه به تغییرات صفات مورد ارزیابی، مناسب ترین زمان برداشت در رقم مذکور، زمان رسیدن کامل میوه (بلوغ تجارتی) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Harvest Time and Storage on Moro Blood Orange Fruit Quality (Citrus sinensis cv. Moro)

نویسندگان [English]

  • M. Hamedani
  • H. Moradi
  • A. Ghanbari
چکیده [English]

The different factors such as harvest time, product handling, temperature and storage duration can be influenced on the different properties of citrus fruits and has considerable economic consequences. Therefore a factorial experiment based on completely randomized design with 3 replications was performed to evaluate the effects of harvest times (start of color change, 50% of color change and full color change of fruits), storage period (0, 25, 50 and 75 days) at 7ºC on total soluble solids, titrable acidity, ascorbic acid, total phenol content, flavonoid, antioxidant capacity, anthocyanin and activity of L-phenylalanin ammonia-lyase. The results showed that the harvest times and storage period had significant effect on the measured properties. So that the after 75 days of storage, peak phenylalanin ammonia-lyase activity and total flavonoid observed concomitantly with the accumulation of anthocyanin in ripe blood orange fruit but decreased antioxidant capacity and total phenol after 25 days of storage. Also, the highest vitamin C content and total soluble solids were measured in full ripening of fruits before storing and decreased after 75 days storage. So, according to changes in all of measured characteristics, the apropriate time of harvesting of Moro blood orange was the stage of commercial maturity of fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood orange
  • Harvest time
  • vitamin C
  • antioxidant capacity
  • L-phenylalanin ammonia-lyase activity
  • storage