مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی 21 توده جعفری بومی ایران در شرایط اهواز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به‌منظور بررسی آنتی اکسیدان‌های غیر آنزیمی، میزان کارتنوئید‌ها و اسید اسکوربیک موجود در برگ‌های بیست و یک توده جعفری طی دو چین اول و دوم با هم مقایسه گردید. هم‌چنین جهت بررسی آنتی‌اکسیدان‌‌های آنزیمی، فعالیت دو آنزیم کاتالاز و پراکسیداز موجود در برگ‌های این توده‌ها پس از رشد رویشی نهایی اندازه‌گیری شدند. بدین‌منظور پس از جداسازی، برگ‌ها باهم مخلوط گشته و برای هر تکرار یک گرم از بافت تازه ی برگ را وزن کرده و با استفاده از روش‌های استاندارد مواد فوق اندازه‌گیری شدند. این طرح در قالب طرح کامل تصادفی اجزا شد و اطلاعات آن با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ‌بیش‌تر‌ین و ‌کم‌تر‌ین میزان کارتنوئید در زمان چین اول به‌ترتیب مقدار 75/6 و 39/2 میلی‌گرم در 100گرم مربوط به توده‌های همدان 49 و بوشهر 149 می باشد. ‌بیش‌تر‌ین و ‌کم‌تر‌ین میزان ویتامین "ث" در زمان چین اول به‌ترتیب مقدار 77/0 و 04/0 میلی گرم در 100گرم مربوط به توده‌های لرستان 153 و آذربایجان غربی51 بود. هم‌چنین ‌بیش‌تر‌ین و ‌کم‌تر‌ین میزان فعالیت پراکسیداز به ترتیب مقدار 25/3 و 11/0 میکرو مول پراکسید هیدروژن در دقیقه در میلی گرم پروتئین مربوط به توده مرکزی 46 و شاهد منطقه بود. ‌بیش‌تر‌ین و ‌کم‌تر‌ین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز به ترتیب مقدار 645/0 و 006/0 میکرو مول پراکسید هیدروژن در دقیقه در میلی‌گرم پروتئین مربوط به توده‌های آذربایجان شرقی 62 و مرکزی 45 می‌باشد. توده‌های لرستان 153 و همدان 49 و لرستان 69 را می‌توان به عنوان توده های برتر معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Antioxidant Properties Among Twenty-One Iranian Native Parsley Masses In Ahvaz Conditions

نویسندگان [English]

  • Z. Bearanvand
  • Naser Alemzadeh Ansari
  • M. Mosavi
  • A. Golpaigani
Shahid Chamran University of Ahva
چکیده [English]

In order to study, non-enzymatic antioxidants level of carotenoid and ascorbic acid in parsley leaves of twenty-one masses were compared between the first and second harvest. Also for evaluation of enzymatic-antioxidant activity, catalase and peroxidase activity in leaves of two twenty-one masses were measured at the end of vegetative growth. In each replication, one gram of fresh mixed leaf tissue of all samples was selected to measure the above mentioned parameters based on standard methods. , The data were analyzed in a randomized complete block design by SAS software. Results showed that the highest and lowest levels of carotenoids in the first harvest were7.54 and 2.00 mg/100 g in Bushehr 149 and Lorestan 69 masses, respectively. The maximum and minimum levels of vitamin C in the first harvest were 0.733 and 0.039 mg/100g in Lorestan 153 and western Azarbaijan 51 masses, respectively. The highest and lowest peroxidase activity were found 3.25 and 0.11 micromole of hydrogen peroxide per minute in central mass 46 and control region (native Ahwazi) respectively. The highest and lowest catalase activity were related 0.645 and 0.006 micromole of hydrogen peroxide per minute to Eastern Azerbaijan 62 and Central 45. According to results of this study, Lorestan 153, Lorestan 69, and Hamadan 49 masses could be introduced as the best masses of antioxidant activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotenoids
  • Peroxidase
  • Catalase
  • Ascorbic acid
CAPTCHA Image