اثر تیمار هیومیک‌اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از گل‌های بریده مهم تجاری در دنیا گل مریم است که عمر نسبتاً کوتاه پس از برداشت از مشکلات اصلی آن به‌شمار می‌رود. برای این منظور، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با به کارگیری پنج غلظت مختلف هیومیک‌اسید و هفت غلظت نانوذرات نقره بر گل مریم رقم ,سینگل، در محلول گلجای انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که میزان کاهش وزن نمونه‌های تیمار شده با غلظت‌های 25، 50 و 75 میلی‌گرم در لیتر هیومیک‌اسید در روز سوم و ششم به‌طور معنی‌داری کمتر از سایر تیمار‌ها بوده است. هم‌چنین از نظر تأثیر هیومیک‌اسید روی عمر پس از برداشت و شاخص جذب آب غلظت‌های 25 و 50 میلی‌گرم در لیتر هیومیک‌اسید مناسب‌تر از سایرین بودند به نحوی که عمر پس از برداشت در تیمار 25 میلی‌گرم در لیتر تا 25/2 روز افزایش یافت. کاربرد نانو ذرات نقره با غلظت‌های 5/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر نانو ذرات نقره منجر به افزایش عمر پس از برداشت، میزان جذب آب، وزن تر، پروتئین کل و کاهش میزان پراکسیداسیون لیپید نسبت به شاهد شد به‌طوری که عمر پس از برداشت در تیمار 1 میلی‌گرم در لیتر 87/2 روز افزایش نشان داد. بنابراین می‌توان بیان داشت که کاربرد هیومیک‌اسید و نانو ذرات نقره با غلظت‌های مناسب باعث بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شده و در نهایت ماندگاری گل بریده مریم را به‌طور مطلوبی افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid and silver nanoparticles Treatments on Extending Vase Life of Cut Polianthes Tuberosa L. cv Single Flowers

نویسندگان [English]

 • M. Amani Beni
 • A. Hatamzade
 • A. Nikbakht
 • M. Ghasemnezhad
 • S. Nikkhah Bahrami
 • S. Davarpanah
چکیده [English]

Tuberose flower (Polianthes tuberosa L.) is an important commercial cut flower in the world, however the short vase life is one of its major problems. So, an experiment was carried out by using five different levels of humic acid (HA) mixed with sucrose and seven different levels of silver nanoparticles (SNP) mixed with sucrose in vase solution on tuberose cut flowers cv." Single". The results indicated that there were significant differences between treatments. The decline of fresh weight in flowers treated with 25, 50 and 75 mg L-1 HA was fewer compared to other levels. Also, the effect of HA on vase life and water uptake index was significantly higher in 25 mg L-1 HA (2.25 days more than control). SNP treatments increased the water uptake, fresh weight, total protein and declined lipid peroxidation amount compared to the control flowers. The results also showed that flowers which were treated with 1 mg L-1 SNP had 2.87 days vase life more than the control flowers. To sum up it can be demonstrated that suitable levels of HA and SNP improved better morphological and physiological properties and eventually increases the vase life of cut tuberose flowers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Humic acid
 • Lipid peroxidation
 • Silver nanoparticles
 • Tuberose flower
 • Vase life