بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید بر شاخص های مورفوفیزیولوژیک، جذب عناصر غذایی و دوام عمر پس ازبرداشت گل شاخه بریده همیشه بهار، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج سطح هیومیک اسید (1000 و750 ،500 ،250 ،0 پی پی ام) و سه تکرار اجرا گردید. سطح و تعداد برگ، وزن خشک اندام های هوایی، وزن خشک ریشه و فنول کل به طور معنی داری در مقایسه با شاهد تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمایش در غلظت های 250 و 500 پی پی ام هیومیک اسید در مقایسه با شاهد تعداد گل بیشتری برداشت گردید. همچنین هیومیک اسید تاثیر بسزایی روی جذب عناصر غذایی فسفر و کلسیم نشان داد (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Growth Characteristics, Yield and Postharvest Quality of Marigold (Calendula Officinalis Cv. Crysantha) by Foliar Application of Humic Acid

نویسندگان [English]

  • Mohammad javad Nazari deljou
  • Neda Allahverdizadeh
چکیده [English]

To study the effect of foliar application of humic acid on morpho-physiological traits, nutrients uptake and postharvest vase life of cut marigold, an experiment was conducted with five levels of humic acid (0, 250, 500, 750 and 1000 ppm) based on completely randomized design with three replications. Based on the results, in compared with control, leaf number and leaf area, total phenol and aerial and root dry weight significantly influenced by humic acid. Accordingly, the highest flower number in compare with control plants was observed in 250 and 500 ppm concentrations. Also, foliar application of humic acid showed a significant effect on phosphorous and calcium uptake (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humic acid
  • integrated plant nutrient system
  • photosynthetic capacity
  • Vase life
  • Nutrient elements
CAPTCHA Image