بررسی شاخص‌های میوه در اکوتیپ‌های سیب گلاب در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به دلیل دگرگشنی بسیاری از ارقام سیب و نزدیکی ایران به منشا اولیه پیدایش درختان آن، تنوع ژنتیکی زیادی در بین رقم‌های سیب ایرانی دیده می‌شود. به همین منظور، پژوهشی با هدف ارزیابی خصوصیات اکوتیپ‌های سیب گلاب، جمع‌آوری اکوتیپ‌های با ارزش، جلوگیری از خطر انقراض و هم‌چنین امکان استفاده از آن‌ها در اصلاح درختان سیب در سالهای 1389 و 1390 بر روی اکوتیپ‌های سیب گلاب کشت شده در استان خراسان رضوی صورت گرفت. اکوتیپ‌های مورد مطالعه شامل گلاب تربت‌حیدریه، گلاب سبز پیش‌رس، گلاب کرمانشاه، گلاب کهنز، گلاب بهاره شوقان بودند. این اکوتیپ‌ها با 31 صفت کمی و کیفی مربوط به خصوصیات میوه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین تنوع در صفات وزن میوه، طول دم‌میوه، سفتی، ضخامت پوست میوه، pH و TSS وجود دارد. بیشترین بریکس در گلاب کهنز با 08/15 درصد و بیشترین سفتی در گلاب سبز پیش‌رس با 35/9 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع مشاهده شد. بررسی نتایج مربوط به همبستگی بین صفات نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنادار بین صفات وزن میوه و پهنا گلگاه (06/0±92/0)، دممیوه و وزن میوه (07/0±87/0)، نسبت طول به قطر میوه با وزن میوه (08/0±85/0)، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Some Fruit Index of Golab Apple Ecotypes in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Sh. Attar
  • Gh. Davarynejad
  • S.H. Nemati
چکیده [English]

Cross pollination in some of apples cultivar exists; also Iran is near the origin of apple trees so, large genetic diversity can be seen between Iranian cultivar. Also very famous apple cultivar is known in Iran for special flavor and taste. The name of this cultivar is Golab. This research was studied in the years 2010 and 2011 in Khorasan Razavi Province on Golab apple ecotypes to evaluate characteristics of Golab apples in Khorasan region, providing keywords for Identification, collect valuable ecotypes, preventing extinction and also use in apple breeding. Ecotypes were including: Golab Torbat Heidariyeh, Golab Sabz Pishras, Golab Kermanshah, Golab Kohanz, Golab Bahareh Shoghan. 31 qualitative and quantitative traits about fruit characteristics in a completely randomized design with 10 replicates to valuate these ecotypes were investigated. Average comparison showed that the greatest variability between cultivars was at the traits like: fruit weight, fruit firmness, fruit skin thickness, pH and TSS. The correlation results showed that the most significant positive correlation exists between fruit weight and stylar end width (0.92±0.06), fruit tail and fruit weight (0.87±0.07), Length to width ratio of fruit with fruit weight (0.85±0.08).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malus domestica
  • Genetic variation
  • Traits correlation
  • Qualitative traits
  • Quantitative traits