نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

اثر اسیدسالیسیلیک در غلظت‌‌های صفر، 1 و 2 میلی‌مولار و کیتوسان در غلظت‌های صفر، 5/0 و 1 درصد بر عمر پس از برداشت و کیفیت میوه‌های توت فرنگی رقم’سلوا‘ پس از 7 و 14 روز نگهداری در سردخانه با دمای 5/0±۲ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۸۵ تا ۹۵ درصد مورد مطالعه قرار گرفت. پوسیدگی میوه‌ها، کیفیت ظاهری و بازارپسندی، مواد جامد محلول، میزان اسیدآسکوربیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل عصاره میوه پس از 7 و 14 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. کیتوسان 1 درصد باعث کاهش پوسیدگی و حفظ کیفیت ظاهری و بازارپسندی میوه‌ها نسبت به میوه‌های شاهد گردید. اسیدسالیسیلیک در غلظت 1 میلی‌مولار در ترکیب با کیتوسان 1 درصد به صورت معنی‌داری باعث حفظ میزان مواد جامد محلول، میزان ویتامین C و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل گردید و تأثیر آن بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی در هفته اول نگهداری مؤثرتر بود. کاربرد اسید‌سالیسیلیک در هر دو غلظت 1 و 2 میلی‌مولار باعث حفظ اسیدیته کل گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Postharvest Effect of Salicylic Acid, Chitosan and Storage Time on Some Quality and Quantity Attributes of Fresh Harvested Selva Strawberry Fruit

نویسندگان [English]

  • M.R. Asghari
  • F. Asghari

-

چکیده [English]

The effect of different concentration of salicylic acid (0, 1 and 2 mmolL-1) and chitosan (0, 0.5 and 1 percent) on postharvest life and quality of Selva strawberry fruit during storage at 2.5±0.5°C with 85-95% RH for 7 and 14 days was studied. Decay incidence, marketability, total soluble solids, total acidity, vitamin C content and total antioxidant activity were evaluated during storage. chitosan 1% significantly decreased decay incidence and maintained fruit marketability. 1mmolL-1 of salicylic acid in combination with 1% chitosan significantly retained fruit soluble solids, vitamin C content and total antioxidant activity and was more effective on total antioxidant activity during first week of cold storage. 1 and 2 mmolL-1 salicylic acid retained total acidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Strawberry
  • salicylic acid
  • Storage life
  • Total antioxidant activity
CAPTCHA Image