کاهش خسارت تنش خشکی با کاربرد 5–آمینولوولونیک اسید درگیاه فلفل دلمه‌ای (Capsicum annuum L. cv. Red Bell Pepper)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خشکی از جمله تنش‌های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر منفی می‌گذارد. جهت کاهش خسارت تنش خشکی و شناخت فیزیولوژی مقاومت به تنش گیاه فلفل دلمه‌ای قرمز (Capsicum annuum L.cv. Red Bell Pepper) در شرایط گلخانه، آزمایشی با اعمال تنش خشکی در سه سطح (آبیاری در حد 100، 60 و 30 درصد ظرفیت زراعی خاک) و کاربرد 5–آمینولوولونیک اسید در چهار غلظت (0، 25/0، 5/0 و 1 میلی‌مولار) با چهار تکرار در یک آزمایش فاکتوریل 3×4 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا گردید. در پایان آزمایش، پارامترهایی چون فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل، محتوای مالون‌دی‌آلدئید، آسکوربیک اسید، محتوای نسبی آب، ارتفاع گیاه و تعداد جوانه جانبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی پارامترهای رشدی کاهش اما فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل، محتوای مالون‌دی‌آلدئید و میزان آسکوربیک اسید افزایش یافت. درحالی‌که محلول‌پاشی برگی 5–آمینولوولونیک‌اسید باعث کاهش محتوای مالون‌دی‌آلدئید و بهبود سایر صفات مورد ارزیابی شد. کاربرد برگی 5–آمینولوولونیک اسید از طریق کاهش محتوای مالون دی آلدئید و پراکسیداسیون چربی‌ها از غشای سلولی محافظت می کند. هم‌چنین با افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات‌پراکسیداز، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل و آسکوربیک اسید موجب بهبود صفات فیزیولوژیکی گیاهان گردید و مقاومت گیاهان را در شرایط تنش خشکی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amelioration of Drought Stress Damages by 5-aminolevulinic acid Application in Sweet Pepper Plants (Capsicum annuum L. Cv. Red Bell Pepper)

نویسندگان [English]

  • Z. Khazaei
  • M. Sayyary
  • M. Seydi
چکیده [English]

Drought, withnegative impacts on plant growth and development, isa major abiotic stress. In order to decreasing drought stress injuries and recognizing red peppers tolerance physiology against drought stress in greenhouse conditions, an experiment with three levels of drought stress (irrigation at 100, 60 and 30% of field capacity) and four concentrations of 5-aminolevolinic acid ((ALA; 0, 0.25, 0.5, and 1 mM)with four replications in an experimental was 3×4 factorial experiments in a randomized completely design was conducted in greenhouse of Agricultural Faculty of Ilam University. In the end of experiments, parameters such as ascorbate peroxidase activity, total antioxidant activity, malondialdehyde content, ascorbic acid, relative water content, plant height and number of lateral buds was evaluated. The results showed that with increasing drought stress severity the growth parameters decreased significantly but ascorbate peroxidase activities, total antioxidant capacity, malondialdehyde and ascorbic acid content increased. Foliar application of AHA reduced malondialdehyde content and improved other evaluated traits. ALA protected cell membranes by reducing malondialdehyde content and lipid peroxidation. In addition, ALA with increasing ascorbate peroxidase activity, total antioxidant capacity and ascorbic acid contents in plants improved physiological traits and drought stress resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbat peroxidase
  • Malondialdehayde
  • Antioxidantcapacity
  • Relative water content