اثرمحلول‌پاشی مونو و دی‌ پتاسیم فسفات بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم ’ملس ساوه‘

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه هرمزگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثر محلول‌پاشی ترکیب دو نمک مونو پتاسیم فسفات و دی پتاسیم فسفات بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم’ملس ساوه، در مرکز تحقیقات انار شهر ساوه در سال1390 اجرا گردید. جهت تنظیم pH محلول، نمک‌های مونو پتاسیم فسفات و دی پتاسیم فسفات به ترتیب با نسبت یک به سه با هم ترکیب شده و محلول ترکیبی (مونو و دی پتاسیم فسفات) مورد مطالعه قرار گرفت. محلول‌پاشی مونو و دی پتاسیم فسفات با چهار غلظت (0، 05/0، 1/0 و 2/0 درصد) و در دو مرحله (تمام گل و یک ماه بعد از تمام گل) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در هر تیمار انجام پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد محلول‌پاشی با غلظت‌های 1/0 و 2/0 درصد باعث افزایش معنی‌دار عملکرد، تعداد میوه و اسید قابل تیتراسیون در مقایسه با شاهد گردیده است، به‌طوری‌که محلول‌پاشی با غلظت 1/0 درصد باعث افزایش 16/12 درصدی عملکرد و افزایش 17/9 درصد در تعداد میوه نسبت به شاهد شده است. هم‌چنین محلول‌پاشی باعث افزایش معنی‌دار در مقدار عصاره آریل‌ها و شدت رنگ عصاره در مقایسه با شاهد شده است و بالاترین مقدار عصاره آریل‌‌ها و شدت رنگ عصاره به ترتیب با تیمار‌های 2/0 و 1/0 درصد به‌دست آمد. محلول‌پاشی با غلظت 2/0 درصد سبب کاهش 10 درصدی نسبت مواد جامد محلول به اسید قابل تیتراسیون در مقایسه با شاهد شده است. با توجه به نتایج این آزمایش مشاهده می‌شود که در اثر محلول‌پاشی مونو و دی پتاسیم فسفات با غلظت 1/0 درصد نتایج بهتری نسبت به سایر غلظت‌ها به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Spray of Mono and Di-potassium Phosphate on Some Quantitative and Qualitative Characteristic of Pomegranate Fruit (Punica granatum L. cv. Malas e Saveh)

نویسندگان [English]

  • M. A. Askari 1
  • M. Babalar 1
  • marjan Hosseini 2
  • M. Amani Beni
1 Tehran University
2
چکیده [English]

The current study was conducted in order to evaluate the effect of Mono and Di-potassium phosphate combination (MDKP) on some quantitative and qualitative characteristics of Iranian pomegranate (CV. Malas-e-Saveh) in Pomegranate Research Center of Saveh city, in 2012. To adjust the pH of the solution, the Mono Potassium Phosphate and Di-Potassium Phosphate combined with each other in the ratio of 1:3, and their combined effects (Mono and Di-potassium phosphate) were studied. This experiment was carried out based on randomized complete block design (RCBD) with four concentrations of MDKP (0, 0.05, 0.1 and 0.2%) at two stages (Full bloom stage and one month after full bloom) and three replications per treatment. The results showed that foliar spray at concentrations of 0.1% and 0.2% resulted in significant increase in yield per tree, fruit number, Titrable Acidity (TA) compared to control treatment, so that 0.1% spraying caused 12/16% increase in yield per tree and 9/17% enhancement in fruit number in comparison to control treatment. Furthermore, foliar spray brought about significant enhancement in aril juice and color intensity of extract in which the highest amount of aril juice and color intensity of extract was obtained in 0.2 % and 0.1 % treatments, respectively. Foliar spray at 0.2 % concentration resulted in the reduction of Total Soluble Solids/Titrable Acidity ratio by 10% compared to control treatment. In conclusion, the results of this study show that MDKP spray at 0.1 % concentration was more effective than other concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar spray
  • Mono and Di-Potassium Phosphate
  • pomegranate and Yield
1- اثنی عشری م. و زکائی خسروشاهی م. 1387. فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. 658 صفحه.
2- اردلان م.م. و ثواقبی غ.ر. 1388. تغذیه درختان میوه. تالیف جی .اس. نیجار. (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.260 صفحه.
3- بابالار م. و پیرمرادیان م. 1387. تغذیه در درختان میوه. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 316 صفحه.
4- بهادران ف. 1379. بررسی تیمار‌های آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انباری و کیفیت انار (رقم ملس ترش). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. 116 ص.
5- جهان بین ر.، یاوری س.، عشقی س. و تفضلی ع. 1387. اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی پرتقال نافی. مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 22، شماره2. 112-102.
6- دهقان ر.، شریعتمداری ح. و خادمی ح. 1386. شکل‌های فسفر خاک در چهار ردیف ارضی از مناطق اصفهان و شهرکرد. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال یازدهم، شماره چهل و دوم (ب).472-463.
7- زمانی ذ. 1369. بررسی مهم‌ترین خصوصیات و مشخصات انار‌های ساوه و مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.183 صفحه.
8- سالاردینی ع.ا. 1384. حاصلخیزی خاک. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 408 صفحه.
9- سرخوش ع.، زمانی ذ.، فتاحی م ر.، قربانی ح. و هادیان ج. 1386. مروری بر خوصیات دارویی و فارماکولوژیکی انار. فصلنامه گیاهان دارویی، سال ششم، دوره دوم. صفحه24-13.
10- شاکری م.، اشکان م.، و زکیئی ز. 1385. آفتاب سوختگی تنه وسرشاخه درختان انار و راه‌های کنترل آن. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد٣٧، شماره ١ .100-93 .
11- طباطبائی س.ج. 1388. اصول تغذیه معدنی گیاهان. انتشارات مولف. 389 ص.
12- طلایی ع.ر.، عسگری سرچشمه م.ع.، بهادران ف. و شرافتیان د. 1383. مطالعه آثار تیمار‌های آب گرم و پوشش پلی‌اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم ملس ساوه). مجله علوم کشاورزی. 35(2). 377-369.
13- طلایی ع.ر. 1377. فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله. تالیف میکوس فاوست، (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران. 423صفحه.
14- عسگری سرچشمه م.ع. ۱۳۷۰. بررسی اثر دما روی برخی از خواص انبارداری چهار رقم از انار‌های منطقه ساوه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. 108ص.
15- ماجدی م. 1373. روش‌‌های آزمون شیمیایی مواد غذایی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. 108 صفحه.
16- ملکوتی م.ج.، و طهرانی م.م. 1384. نقش ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی (عناصر خرد با تأثیر کلان). چاپ سوم. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 398 ص.
17- منوچهری س.، ملکوتی م.ج. 1380. اثر بخشی نوع و مقادیر کودهای پتاسیمی بر شاخص‌های رشد، غلظت عناصر معدنی و کیفیت میوه در درختان سیب. علوم خاک و آب . 179-167: (2)15 .
18- Abd-Allah A. 2006. Effect of spraying some macro and micro nutrients on fruit set, yield and fruit quality of washington navel orange trees. Journal of Appplied Sciences Research, 2 (11): 1059-1063.
19- Almeselmani M., Pant R.C., and Singh B. 2010. Potassium level and physiological response and fruit quality in hydroponically grown tomato. International Journal of Vegetable Science, 16:85–99.
20- Alva A.K., Matto D., Paramasivam S., Patil B., Dou H., and Sajwan K.S. 2006. Potassium management for optimizing citrus production and quality. International Journal of Fruit Science, 6: 3-43.
21- Ashkevari A., Hossein Zadeh S.H., and Miransari M. 2010. Potassium fertilization and fruit production of page citrus on a punsirus rootstock: quantitative and qualitative traits. Journal of Plant Nutrition, 33:1564-1578.
22- Barranco D., Ercan H., Munoz-Diez C., Belaj A., Arquero A., and Arquero O. 2010. Factors influencing the efficiency of foliar sprays of monopotassium phosphate in the olive. International Journal Plant Production, 4 : 235-240.
23- Delgado R., Martin P., Alamo M., and Gonza-les M.R. 2004. Changes in the phenolic compositionof grape berries during ripening in relation to vineyard nitrogen and potassium fertilisation rates .Journal of the Science of Food and Agriculture, 84:623-630.
24- Dhillon W.S., GILL P.P.S., and Singh N.P. 2009. Effects of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization on growth, yield and quality of pomegranate “Kandhari”. Acta Horticulturae, 890:327-332.
25- Erel R ., Arnon D., Ben-Gal A., Schwartz A., and Yermiyahu U. 2008. Flowering and fruit set of olive trees in response to nitrogen, phosphorus, and potassium. Journal of the American Society for Horticultural Science, 1335:639–647.
26- Fandi M., Muhtaseb J., and Hussein M. 2010. Effect of N, P, K concentrations on yield and fruit quality of tomato (Solanum lycopersicum l.). Journal Central European Agriculture, 11: 179-184.
27- Farahat A.R. 2000. Physiological stadies on nutrition of Washington Navel Orang trees .PHD thesis, Faculty of Agriculture Mansoura University Egypt.
28- Hasnaoui N., Jbir R., Mars M., Trifi M., Kamal-Eldin A., Melgarejo P., and Hernandez F. 2011. Organic acids, sugars, and anthocyanins contents in juices of Tunisian pomegranate fruits. International Journal of Food Properties, 14:741–757.
29- Hossain M.B., and Ryu K.S. 2009. Effect of foliar applied phosphatic fertilizer on absorption pathways, yield and quality of sweet persimmon. Scientia Horticulturae, 122: 626–632.
30- Jalikop S.H. 2010. Pomegranat breeding. Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology, 26-34.
31- Khayyat M., Tehranifar A., Zaree M., Karimian Z., Aminifard M.H., Vazifeshenas M.R., Amini S., Noori Y., and Shakeri M. 2012. Effects of potassium nitrate spraying on fruit characteritcs of “Malas Yazdi” pomegranate. Journal of Plant Nutrition .35:9, 1387-1393.
32- Moor U., Poldma P., Tonutare T., Karp K., Starast M., and Vool E. 2009. Effect of phosphite fertilization on growth, yield and fruit composition of strawberries. Scientia Horticulturae, 119: 264–269.
33- Mostafa E.A.M., Hassan H.S.A., and EL-Saba A.S. 2005. Influence of spraying GA3 and KNO3 on yield, fruit quality and leaf mineral contents of Balady Manderine trees. Minufiya Journal of Agricultural Research, 30:283-295.
34- Nava G., Dechen A.R., and Nachtigall G.R. 2008. Nitrogen and potassium fertilization affect apple fruit quality in southern brazil. Soil Science Plant Analysis, 39: 96–107.
35- Rickard D.A. 2000. Review of phosphorus acid and its salts as fertilizer material. Journal of Plant Nutrition, 23:161–180.
36- Sarrwy S.M.A., Mohamed E.A., and Hassan H.S.A. 2010. Effect of foliar sprays with potassium nitrate and mono-potassium phosphate on leaf mineral contents, fruit set, yield and fruit quality of picual olive trees growen under sandy soil conditions. American-Eurasnion Journal of Agricultural and Environmental Science, 8: 420-430.
37- Soarcs A.G., Trugo L.C., Botrl N., and Souza L.F.S. 2005. Reduction of internal browning of pineapple fruit (Ananas comusus L.) by per-harvest soil application of potassium. Postharvest Biology and Technology, 35:201-207.
38- Tehranifar A., and Mohamadi Tabar S. 2009. Foliar application of potassium and boron during pomegranate (Punica granatum) fruit development can improve fruit quality. Horticulture, Environment and Biotechnology, 50:191-196.
39- Umar S., Bansal S.K., Imas P., and Magen H. 1999. Effect of foliar fertilization of potassium on yield, quality, and nutrient uptake of groundnut. Journal of Plant Nutrition, 22:1785-1795.
40- Zamani Z., Zarei A., and Fatahi R. 2010. Characterization of progenies derived from pollination of pomegranate cv. Malase-Tourshe-Saveh using fruit traits and RAPD molecular marker. Scientia Horticulturae, 124: 67–73.
CAPTCHA Image