مقایسه صفات کمی و کیفی چهار رقم نارنگی تجاری (Citrus reticualta Blanco)روی پایه فلائینگ‌دراگون (Poncirus trifoliata var. monstrosa)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

2 سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده

فلائینگ‌دراگون یکی از پایه‌های مرکبات بوده که به عنوان پایه پاکوتاه کننده امیدبخش در جهان شناخته شده است. این آزمایش برای بررسی صفات کمی و کیفی چهار رقم نارنگی (انشو، کلمانتین، پیج و یونسی) روی پایه فلائینگ دراگون در ایستگاه تحقیقات آستارا انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تیمار در3 تکرار اجرا شد. صفات کمی، کیفی میوه و صفات رویشی به ترتیب به مدت 3، 6 و یک سال مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد به طور معنی‌دار تحت تاثیر رقم و سال قرار گرفت و بیشترین میزان، در سال آخر آزمایش از رقم یونسی و کمترین میزان در سال پنجم آزمایش از رقم انشو مشاهده شد. میانگین وزن میوه و TSS/TAبه‌طور معنی‌دار تحت تاثیر اثر برهمکنش سال و رقم قرار گرفت. بیشترین میانگین وزن میوه از رقم یونسی در سال 85 و بیشترین میزان TSS/TAدر سال 88 از رقم کلمانتین مشاهده شد. رقم انشو به‌طور معنی‌دار بیشترین میزان شاخص سال‌آوری و رقم پیج کمترین میزان را نشان داد. بیشترین کارایی عملکرد، عملکرد تجمعی و ارتفاع نهال در رقم یونسی و بیشترین پهنا و تاج در رقم انشو مشاهده شد. کمترین عملکرد و اندازه درخت از رقم پیج مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative of Qualitative and Quantitative Characteristics of Four Commercial Mandarin Cultivars on 'Flying Dragon' Rootstock

نویسندگان [English]

  • E. Abedi Gheshlaghi 1
  • Reza Fifaei 2
  • D. Javadi Mojaddad 1
1 Agricultural and Natural Resources Research Center of Guilan
چکیده [English]

'Flying dragon' is one of the citrus rootstocks that are considered to be a promised dwarfing rootstock in the world. This experiment was conducted in the Astara research station for study of qualitative and quantitative characteristics of 4 mandarin cultivars (Unshiu, Clementine, Page, and Yunesi) budded on 'Flying dragon'. This experiment was carried out with four cultivars in randomized complete bloke design (RCBD) with three replications. Qualitative and quantitative characteristics of fruits, as well as vegetative traits were recorded and analyzed for 3, 6 and 1 years, respectively. The highest yield was observed on Yunesi cultivar in the final year of experiments and the lowest yield was on Unshiu cultivar in the fifth year. TSS/TA and means of fruit weight were affected by interaction of year and cultivar. The highest means of fruit weight was on Yunesi in the years of 85 and the highest TSS/TA was in years of 88 on Clementine cultivar. The highest alternate bearing index obtained in years of 88 on the Unshiu cultivar and the lowest that was on the Page cultivar. The highest yield efficiency, cumulative yield and plant height were observed on Yunesi cultivar, and the highest width and canopy of tree were on Unshiu cultivar. The lowest yield and tree size were on Page cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flying dragon
  • Mandarin
  • yield
  • morphology
1- آقاجانپور س. م.، قاسم نژاد ع. و فقیه نصیری م. 1390. اثر پایه بر خصوصیات کمی وکیفی نارنگی پیج در شمال ایران. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. ساوه.
2- ابراهیمی ی. 1371. بررسی پایه فلائینگ دراگون در شمال ایران. مجموعه مقالات پنجمین سمینار تحقیقات باغبانی کشور. مشهد.
3- ابراهیمی ی. و نعمت الهی ثانی س. 1379. بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام پرتقال و نارنگی روی پایه سیتروملو. خلاصه مقالات دومین کنکره علوم باغبانی. کرج.
4- جهانگیر زاده ا. 1382 . گزارش نهایی بررسی و انتخاب مناسب‌ترین فاصله کاشت رقم تامسون ناول روی پایه فلائینگ دراگون. انتشارات موسسه تحقیقات مرکبات کشور.
5- فتوحی قزوینی ر. و فتاحی مقدم ح. 1389. پرورش مرکبات در ایران. انتشارات دانشگاه گیلان. 305 ص.
6- هارتمن، ه. تی.، کستر د. ای. و دیویس ف. 1997. ازدیات نباتات. جلد دوم. چاپ سوم. ترجمه مرتضی خوشخوی (1376). انتشارات دانشگاه شیراز. شیراز. 657-747.
7- Ait-Haddou M., Nadori E.B., Benazzouz A., and Ouammou M. 2000. Effect of planting density on the productivity of three 'Clementine' clones on two rootstocks in the Gharb Region of Morocco. 9th International Citrus Congress. 584-585.
8- Cantuarias-Aviles T., Mourão Filho F.A.A., Stuchi E.S., Rodrigues da Silva S., and Espinoza-Núñez S. 2010. Tree performance and fruit yield and quality of ‘Okitsu’ Satsuma mandarin grafted on 12 rootstocks. Scientia Horticulturae. 123(3):318-322‎.
9- Duran- Vila N., Perez R., Rodriguez R., Gonzalez A., and Del Vall V. 1992. Dwarf Citrus trees for high density plantings. Proc. Int. Soc. Citriculture. 2:712-713.
10- Economides C.V., and Gregoriou C. 1993. Growth, yield, and fruit quality of nucellar Frost 'Marsh' grapefruit on fifteen rootstocks in Cyprus. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 118:326-329.
11- Gonzatto M.P., Kovaleski A.P., Brugnara E.C., Weiler R.L., Sartori I.A., Lima J.G., Bender R.J. and Schwarz S.F. 2011. Performance of 'Oneco' mandarin on six rootstocks in South Brazil. Pesq. agropec. bras., Brasilia, 46(4): 406-411.
12- Lliso I., Forner J.B., and Talon M. 2004. The dwarfing mechanism of citrus rootstocks F&A 418 and #23 is related to competition between vegetative and reproductive growth. Tree Physiology 24: 225–232.
13- Mademba-Sy F., Lbegin S., and Lemerre-Desprez Z. 1999. Use of the Poncirus trifoliata Flying Dragon as dwarfing rootstock for citrus under tropical climatic conditions. Fruits 54(5):299 – 310.
14- Monselise S.P., and Goldsctaidt L.C. 1981. Alternate bearing in citrus and ways of control. Proc. Intern. Soc. Citriculture. 239-242.
15- Mourão Filho F.A.A., Espinoza-Nu´n˜eza E., Stuchi E.S., and Ortega E.M.M. 2007. Plant growth, yield, and fruit quality of ‘Fallglo’ and ‘Sunburst’ mandarins on four rootstocks. Scientia Horticulturae. 114, 45–49.
16- Roose M.L. 1990. Dwarf rootstocks for citrus. Botany and Plant Science Department. California. Riverside.
17- Stenzel N.M.C., Neves C.S.V.J., Gomes J.C., and Medina C.C. 2003. Medina, Performance of ‘Ponkan’ ‎mandarin on seven rootstocks in Southern Brazil, HortScience, 38:176–178.‎
18- Stuchi E.S., Donadio L.C., and Sempionato O.R. 2003. Performance of ‘Tahiti’ lime on Poncirus trifoliate var. monstrosa flying dragon at four densities. Fruits. 58(1):13-17.
19- Syvertsen J.P., and Graham D.K. 1985. Hydraulic conductivity of roots, mineral nutrition, and leaf gas exchange of citrus rootstocks. Journal of the American Society for Horticultural Science 110:865-869.
20- Wutscher H.k., and Bowman D.K. 1999. Performance of "Valencia" orange on 21 rootstocks in central Florida. Horticultural Science 34(4): 622-624.
21- Yonemoto Y., Matsumoto K., Furukawa T., Asakawa M., Okuda H., and Takahara T. 2004. Effects of rootstock and crop load on sap flow rate in branches of ‘Shirakawa Satsuma’ mandarin (Citrus unshiu Marc.). Scientia Horticulturae 102: 295–300.
22- Zekri M. 2000. Citrus rootstocks affect scion nutrition, fruit quality, growth, and economical return. Fruits 55:231-239.
CAPTCHA Image