آنالیز توالی های کد شونده ژن های GAI و PIP2 گردو و مقایسه آن با سایر گیاهان در شرایط in silico

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

2 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده

صفت پاکوتاهی از جمله صفات مهم در اصلاح گیاهان زراعی و باغی محسوب می شود. استفاده از پایههای پاکوتاه در درختان میوه، افزایش عملکرد در واحد سطح و تسهیل در عملیات زراعی و داشت را به دنبال دارد. ژنهای متعددی در بروز این صفت دخیل هستند. جهش در دو ژن GAI و PIP2 با دو مکانیسم مختلف در بروز صفت پاکوتاهی در برخی گونه های گیاهی نقش دارند. در این مطالعه، آنالیز in silico و فیلوژنتیکی ژن های GAI و PIP2 از نظر تعداد اسید آمینه، ساختار دوم و سوم و محل تغیرات پس از ترجمه، تعداد اگزون و اینترون، هدف گیری4 و عملکرد آنها بررسی شد. در بررسی فیلوژنتیکی بین 17 گونه مختلف، گونه گردو بر اساس توالی ژنومی و پروتئینی هر دو ژن GAI و PIP2 از نظر تکاملی همانطور که انتظار می رفت، در گروه گیاهان دو لپه و چوبی قرار گرفت. با انجام همردیفی های چندگانه5 و بررسی نواحی حفاظت شده این ژن ها درگیاهان، مشخص گردید که بین این ژن ها به رغم تفاوت در طول cDNA شباهت زیادی خصوصاً در نواحی حفاظت شده، ساختار دو بعدی و سه بعدی وجود دارد. با استفاده از نرم افزار PSIPRED، در ساختار دو بعدی پروتئین، هلیکس ها و صفحات بتا برای هر دو ژن مشخص شد. در مقایسه ساختار سه بعدی پروتئین PIP2 گردو، مشابه ترین پروتئین، زنجیره A پروتئین PIP2 اسفناج (Spinacia oleracea) به‌دست آمد. همچنین با مقایسه ساختار سه بعدی پروتئین GAI گردو در بانک PDB مشابه ترین ساختار مربوط به زیرواحد بتای پروتئین GAI آرابیدوپسیس6 بدست آمد، که 48 درصد درناحیه دومین DELLA شباهت داشت. با آنالیز هدف گیری و تعیین تعداد اگزون و اینترون مشخص شد که ژن GAI دارای یک اگزون و بدون اینترون و دارای هدف گیری هسته ای و ژن PIP2 دارای 4 اگزون و 3 انترون بود که هدف گیری آن در غشا سیتوپلاسمی سلول قرار دارد. همچنین نتایج، تجزیه Tcoffee نشان داد که ژن PIP2 نسبت به GAI در طول تکامل در بین گونه های گیاهی بسیار حفاظت شده تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In silico Coding Sequence Analysis of Walnut GAI and PIP2 Genes and Comparison with Different Plant Species

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohseniazar 1
  • Masoud Tohidfar 2
  • Kourosh Vahdati 1
1 University of Tehran, Aboureyhan Campus
2 Agriculture Biotechnology Research institute of Iran-karaj
چکیده [English]

Introduction: Dwarfism is one of the important traits in breeding of crops and horticulture plants. A dwarfing rootstock will produce trees with 15-50% of standard trees size. In modern intensive fruit tree orchards, dwarfing rootstocks are commonly used to reduce trees size, enabling high-density planting and easy management, thus achieving higher yield. Trees on dwarfing rootstocks can also exhibit other economically important traits, such as precocious flowering, increased yield and increased disease resistance. Dwarf rootstocks have been extensively studied and released in stone and pome fruits, because of presence of genetic materials and the simplicity of budding methods. Control of tree size using genetically dwarf rootstocks for achievement to higher density and mechanized orchard systems is now very important for walnut production in the world especially in Iran. Many different genes can be involved in appear of this. Mutations in GAI and PIP2 genes cause dwarf trait by two different mechanisms in some plant species. In this case, we study in silico analysis of GAI and PIP2 genes consist of conserved sequences and domains, exon and intron number, function of their proteins, targeting, secondary and tertiary structure, and post translational modification.
Materials and methods: The GAI and PIP2 mRNA and protein sequences (FASTA format) belonging to 17 monocotyledon and dicotyledon were downloaded from NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) accessed, on September 2014. Several online web services and software were used for analysis of GAI and PIP2 mRNA and Proteins in plants. Comparative and bioinformatics analyses of PIP2 and GAI proteins were performed online at two websites NCBI (http://www.ncbi.nih.gov) and EXPASY (http://expasy.org/tools). Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA; version 4) program and CLUSTAL-W with default parameters were used for multiple alignments of sequences. The phylogenetic analysis of GAI and PIP2 protein was done with MEGA from aligned sequences. The motifs of protein sequences were found using the program of T-COFEE at website (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/tcoffee/). The Neighbor-Joining (NJ) method was used to designing the phylogenetic tree. The predicted exons and introns in mRNA sequences were done by http://genes.mit.edu/GENSCAN.html website. The secondary structure of proteins was predicted by PSIORED online on http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/. Prediction of 3D model of protein was performed using the 3D alignment of protein structure by BLASTp and PDB database as source. Also, targeting prediction of proteins was done online by TargetP at (http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP/) website.
Results and discussion: In phylogenetic investigation among 17 different species, Walnut species evolutionary stand in dicotyledonous and woody plants by both of GAI and PIP2 genes and protein sequence clustering. By multiple alignments and investigation in conserved sequence of these genes in plant revealed that despite differences in cDNA length, there were very similarities in conserved region, secondary and tertiary structure. Protein analysis in the GAI gene family showed that the following domains including DELLA, TVHYNP, VHIID, RKVATYFGEALARR, AVNSVFELH, RVER, and SAW were conserved in this proteins. In secondary structure of protein, β-sheets and α-helixes specified by PSIPRED software for both of GAI and PIP2 proteins. GAI protein had 9 β-sheets and 15 α-helixes in its structure, also PIP2 protein had2 β-sheet (at 180-188 and 248-253) and 8 α-helixes. In comparison of 3D structure, walnut PIP2 protein was very similar to chain A of PIP2 protein of spinach (Spinacia oleracea) and GAI protein of walnut was similar to B-subunit of Arabidopsis GAI protein with 48% similarity. The length of GAI protein was varied from 636 aa in Malus baccata var. xiaojinensis to 336 aa in Physcomitrella patens among species. In walnut, the length of GAI and PIP2 protein was 613 aa and 287 aa, respectively. PIP2 protein length was similar in different species among 257 aa in Triticum aestivum to 290 aa in Zea mays. By exon-intron and targeting analysis of sequence, it was found that GAI gene target was in nuclear and had just one exon without intron, and PIP2 gene in walnut had 4 exons and 3 introns with cell membrane targeting. In results, Tcoffee analysis revealed that PIP2 gene was very conserved across the evolution between plant species in compared with GAI gene.
Conclusion: Our results provide new insights into the evolutionary relationships of GAI and PIP2 proteins. The results of the sequence alignment showed that GAI and PIP2 in walnut and other species have high homology with each other. After this analysis, we can have a good perspective about molecular situation of walnut GAI and PIP2 genes. Result of this study can be used for make relationship between growth, flowering, and water uptake characteristics of these plants and their protein sequences. Also this research gives good information for us if we want to clone these genes from Iranian genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment
  • Dwarfism
  • GAI gene
  • In silico
  • Phylogenetic analysis
  • PIP2 gene
1. Achard P., Cheng H., De Grauwe L., Decat J., Schoutteten H., Moritz T., Van Der Straeten D., Peng J., and Harberd N.P. 2006. Integration of plant responses to environmentally activated phytohormonal signals. Science 311: 91-94.
2. Achard P., Liao L., Jiang C., Desnos T., Bartlett J., Fu X., Harberd N.P. 2007. DELLAs contribute to plant photomorphogenesis. Plant Physiology 143: 1163-1172.
3. Bolle C. 2004. The role of GRAS proteins in plant signal transduction and development. Planta 218: 683-692.
4. Boss P.K., Thomas M.R. 2002. Association of dwarfism and floral induction with a grape ‘green revolution’ mutation. Nature 416:847-850.
5. Cao, D., Hussain, A., Cheng, H., and Peng, J. 2005. Loss of function of four DELLA genes leads to light-and gibberellin-independent seed germination in Arabidopsis. Planta, 223: 105-113.
6. Darabi, M., Masoudi-Nejad, A., and Nemat-Zadeh, G. 2012. Bioinformatics study of the 3-hydroxy-3-methylglotaryl-coenzyme A reductase (HMGR) gene in Gramineae. Molecular biology reports, 39: 8925-8935.
7. Fleet C.M., and Sun T.P. 2005. A DELLAcate balance: the role of gibberellin in plant morphogenesis. Current Opinion in Plant Biology 8: 77-85.
8. Hasani G., Baneh H.D., Mahmudzadeh H. 2012. Fruit Yield Efficiency and Some Vegetative Characteristics of Commercial and Spur Type Apple Cultivars. Seed and Plant Production Journal 28:373-376. (in Persian with English abstract)
9. Lovisolo C., Secchia F., Nardinib A., Salleob S., Buffac R., and Schubert A. 2007. Expression of PIP1 and PIP2 aquaporins is enhanced in olive dwarf genotypes and is related to root and leaf hydraulic conductance. Physiologia Plantarum 130: 543-551.
10. Mansouri S., Mehrabi A.A., Kahrizi D. 2013. Phylogenetic Analysis of SOS1 Gene in Different Species Based on Coding Sequences. Middle-East Journal of Scientific Research.14:1226-9.
11. Nardini A., Gasco A., Raimondo F., Gortan E., Lo Gullo MA., Caruso T., and Salleo S 2006. Is rootstock-induced dwarfing in olive an effect of reduced plant hydraulic efficiency?. Tree Physiology 26:1137-1144.
12. Olszewski N., Sun T.P., Gubler F. 2002. Gibberellin signaling: Biosynthesis, catabolism, and response pathways. Plant Cell. 14:S61-S80.
13. Sakr S., Alves G., Morillon R., Maurel K., Decourteix M., Guilliot A., Lessard P.F., Julien J.L., and Chrispeels M.J. 2003. Plasma membrane aquaporins are involved in winter embolism recovery in walnut tree. Plant Physiology, 133: 630–641.
14. Weibel A.M. 2008. Dwarfing mechanisms of Prunus species as interstems and rootstocks on peach [Prunus persica (l.) batsch] tree vegetative growth and physiology. Dissertation, Graduate School of Clemson University, USA
15. Yamaguchi S. 2008. Gibberellin metabolism and its regulation. Annual Review of Plant Biology 59:225-251.