دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، آذر 1395 
تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘

صفحه 547-554

10.22067/jhorts4.v30i3.49095

گلنار قاضیان تفریشی؛ حسین آرویی؛ مجید عزیزی؛ حمیدرضا خزاعی؛ سعید رضا وصال


بررسی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گردوی شهرستان آزادشهر

صفحه 469-479

10.22067/jhorts4.v30i3.45073

فاطمه شاملو؛ مهدی رضائی؛ عباس بیابانی؛ علیرضا خان احمدی


بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران

صفحه 383-394

10.22067/jhorts4.v30i3.30435

مهدیه رضایی؛ عباس صفرنژاد؛ مصطفی عرب؛ سیده بی بی لیلا علمداری؛ مرضیه دلیر


بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 376-382

10.22067/jhorts4.v30i3.28044

سیده زینب عطاری؛ محمود شور؛ محمود قربانزاده نقاب؛ علی تهرانی فر؛ سعید ملک زاده شفارودی