مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی گناباد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به استفاده ی روزافزون از گیاهان دارویی در سطح جهان، اهمیت کشت و پرورش گیاهان دارویی به ویژه در سیستم‌های اکولوژیک، بیشتر آشکار شده است. به منظور بررسی اثر تراکم بوته و مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در زراعت گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.)، پژوهشی در سه سال زراعی متوالی 91-1390، 92-1391 و 93-1392 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل ترکیب فاکتوریل 3 تراکم کاشت (3، 5 و 10 بوته در متر مربع) و 4 نوع کود آلی و شیمیایی مختلف (کمپوست، ورمی‌کمپوست، کود گاوی، کود شیمیایی نیتروژن و شاهد) بود و زمان نمونه گیری و ثبت صفات مورد مطالعه (سال های زراعی دوم و سوم) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. در این آزمایش صفاتی نظیر وزن خشک گل در بوته، تعداد گل در بوته، تعداد و وزن دانه در بوته، شاخص برداشت گل، عملکرد گل خشک و عملکرد دانه بررسی شدند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تراکم گیاهی بر عملکرد گل خشک معنی دار بود، به طوری که بیشترین مقدار عملکرد گل خشک (816 کیلوگرم در هکتار) در تراکم 5 بوته در متر مربع بدست آمد و به ترتیب 23 و 15 درصد نسبت به تیمارهای 3 و 10 بوته در متر مربع بیشتر بود. در هر دو سال زراعی مورد مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی مختلف در تراکم 5 بوته در متر مربع تشدید شد، به عنوان مثال در سال زراعی دوم استفاده از کمپوست در تراکم 5 بوته در متر مربع به ترتیب منجر به افزایش 30 و 25 درصدی عملکرد دانه نسبت به کاربرد این کود در تراکم های 3 و 10 بوته در متر مربع شد. اگر چه استفاده از کود شیمیایی در بهبود عملکرد و اجزای عملکرد گاو زبان ایرانی بی تأثیر نبود، ولی تأثیرگذاری آن به مراتب کمتر از کودهای آلی بود. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از کودهای آلی به ویژه کود ورمی‎کمپوست در تراکم های مطلوب گیاهی می تواند ضمن بهبود خصوصیات کمی گاو زبان ایرانی، اثرات مخرب ناشی از مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داده و سلامت محصول و پایداری تولید را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Organic and Chemical Inputs on Different Densities of Echium amoenum Fisch & Mey. in Mashhad Conditions

نویسندگان [English]

  • Mohamad Behzad Amiri 1
  • Parviz Rezvani Moghaddam 2
  • Mohsen Jahan 2
1 Gonabad University
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction: In recent years, the effect of exogenous organic amendments on soil properties and plant growth characteristics has received renewed attention. Although the utilization of mineral fertilizers could be viewed as the best solution in terms of plant productivity, this approach is often inefficient in the long-term in tropical ecosystems due to the limited ability of low-activity clay soils to retain nutrients. Intensive use of agrochemicals in agricultural systems is also known to have irreversible effects on soil and water resources.
Compost is organic matter that has been decomposed and recycled as a fertilizer and soil amendment. Compost can greatly enhance the physical structure of soil. Decomposing organic amendments slowly release nutrients which may be taken up by plants and thus result in improved agroecosystem productivity.
Vermicompost is currently being promoted to improve soil quality, reduces water and fertilizer needs and therefore increases the sustainability of agricultural practices in tropical countries. Vermicomposting is a process which stabilizes organic matter under aerobic and mesophilic conditions through the joint action of earthworms and microorganisms. The products of vermicomposting have been successfully used to suppress plant pests and disease as well as increase crop productivity.
Cow manure is an excellent fertilizer containing nitrogen, phosphorus, potassium and other nutrients. It also adds organic matter to the soil which may improve soil structure, aeration, soil moisture-holding capacity, and water infiltration.
Plant density is the number of individuals of a given plants that occurs within a given sample unit or study area. Planting density can impact the overall health of plants. Plantings that are too sparse (the density is too low) may be more susceptible to weeds, while planting that are too dense might force plants to compete over scarce nutrients and water and cause stunted growth .
Despite of many studies on the effect of organic fertilizers and plant density on different crops, information on the effects of these factors for many medicinal plants is scarce. Therefore, in this study the effect of organic fertilizers and plant density on morphological characteristics and yield of Echium amoenum was studied in a low input cropping system.
Materials and methods: In order to evaluate the plant density and comparison of organic and chemical fertilizers on Iranian Ox-Tongue (Echium amoenum), a split plots experiment in time based on RCBD design with three replications was conducted in 2011-2014 growing seasons, in Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The main plots included factorial combination of 3 plant densities (3, 5 and 10 plants per m2) and 4 different types of organic and chemical fertilizers (compost, vermicompost, cow manure, nitrogen chemical fertilizer and control) and the sub plots included agronomic years (2 and 3 agronomic years).
Results and discussion:The results showed that the effect of plant density on dry flower yield was significant, so that the highest dry flower yield (816 kg.ha-1) obtained for 5 plants per m2 and in this treatment dry flower yield was 23% and 15% more than 3 and 10 plants per m2 treatments, respectively. In both of agronomic years, effect of different organic and chemical fertilizers was intensified in 5 plants per m2, for example in second agronomic year, compost in 5 plants per m2 increased seed yield 30 and 25% compared to 3 and 10 plants per m2 densities, respectively. Although the use of chemical fertilizers to improve yield and yield components of Iranian Ox-Tongue was no ineffective, its impacts was much less than organic fertilizers. In general, the results of this research showed that the use of organic fertilizers in optimal plant densities can be reducing environmental risks of chemical fertilizers and develop sustainable agriculture and protect the health of the products.
Organic fertilizers are among the most significant resources for development of agricultural soil quality and increase in the yield of different medicinal plants. It has been reported that this ecological inputs provide favorable conditions for plant growth and development through improvement of physical, chemical and biological properties of the soil, therefore, it can be concluded that improvement of the most studied traits in the present study were due to use of organic fertilizers.
It seems that plants compete with each other over scarce nutrients and water in high plant density and cause stunted growth . Some other studies have reported that suitable plant density can increase the growth and yield of some medicinal plants such as coriander (Coriandrum sativum L.) (Akhani), Ajwain (Carum copticum L.) , lemon balm (Melissa officinalis L.) and anise (Pimpinella anisum L.).
Conclusion: In general, the results of this research showed that the use of organic fertilizers in optimal plant densities can be reducing environmental risks of chemical fertilizers and develop sustainable agriculture and protect the health of the products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry flower yield
  • Ecological system
  • Medicinal plants
  • Sustainable agriculture
1. Akhani A., Darzi M.T. and Haj Seyed Hadi M.R. 2012. Effects of biofertilizer and plant density on yield components and seed yield of coriander (Coriandrum sativum). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4: 1205-1211.
2. Albiach R., Canet R., Pomares F. and Ingelom F. 2001. Organic matter components and aggregate stability after the application of different amendements to a horticultureal soil. Bioresource Technology, 76:125-129.
3. Ashoori D., Noor Hoseini S.A. and Safarzade M.N. 2014. Effect of plant density and planting pattern on yield and yield components of Iranian Ox-Tongue (Echium amoenum Fisch. & Mey.) in Gilan Province. Journal of Horticultural Science, 28: 1-16. (In Persian with English summary).
4. Ashraf B., Yazdani-Biouki R., Mousavi-Baygi M. and Bannayan-Aval M. 2014. Investigation of temporal and spatial climate variability and aridity of Iran. Theoretical and Applied Climatology, 18: 35-46.
5. Asadi Gh.A., Momen A., Noruzade Nameghi M. and Khoramdel S. 2014. Effect of different levels of organic and chemical fertilizers on yield and nitrogen efficiency of Plantago ovate Forsk. Iranian Journal of Agroecology, 5: 373-382. (In Persian with English summary).
6. Atiyeh R.M., Edwards C.A., Sulber S. and Metzger J.D. 2001. Pigmanure vermin compost as component of a horticultural bedding plant medium: effect on physiochemical properties and plant growth. Bioresurces Technology, 78:11-20.
7. Boulter J.I., Boland G.J. and Trevors J.T. 2000. Compost: A study of the development process and end-product potential for suppression of turfgrass disease. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 16:115-134.
8. Caliskan M.E., Kusman N. and Caliskan S. 2009. Effects of plant density on the yield and yield components of true potato seed (TPS) hybrids in early and main crop potato production systems. Field Crops Research, 114: 223-232.
9. Chatterjee S.K. 2002. Cultivation of medicinal and aromatic plants in India. Acta Horticulture (ISHS), 576: 485-494.
10. Chauhan B.S. and Abugho S.B. 2013. Effects of water regime, nitrogen fertilization, and rice plant density on growth and reproduction of lowland weed Echinochloa crus-galli. Crop Protection, 54: 142-147.
11. Csizinszky A.A. 2002. Reduced iput production of herbs under sub tropical conditions in Florida. XXVIth International Horticultural Congress. 11-17 August, Toronto, Ontario, pp 196.
12. Delate K. 2000. Leopold center for sustainable agriculture. Annual Reports, Jowa State University. Ames, IA.
13. Earley E., Rath B., Sief R.D. and Hageman R.H. 2001. Effects of shade applied at different of plant development on corn production. Crop Science, 7: 151-159.
14. Fernandez P. and Cabral J.M.S. 2007. Phytosterols: Applications and recovery methods. Bioresource Technology, 98: 2335-2350.
15. Ghorbani R., Wilcockson S. and Leifert C. 2006. Alternative treatments for late blight control in organic potato: Antagonistic micro-organism and compost extract for activity against Phytophtora infestans. Potato Research, 48: 171-179.
16. Gutierrez F.A., Santiago J., Molina J.A.M., Nafate C.C., Abud M., Llaven M.A.O., Rincon R. and Dendooven L. 2007. Vermicompost as a soil supplement to improve growth, yield and fruit quality of tomato (Lycopersicum esculentum). Bioresource Technology, 98: 2781-2786.
17. Haj Seyyed Hadi M.R., Darzi M.T., Riazi Gh.H. and Ghandarhari Z. 2013. Evaluation of effect of vermicompost and aminoacids on yield and yield components of Matricaria chemmomilla. Iranian Journal of Plant and Ecosystem, 33: 67-80. (In Persian with English summary).
18. Hekmati M., Hadian J. and Tabaei Aghdaei S.R. 2012. Evaluating the effect of planting density on yield and morphology of savory (Satureja khuzistanica Jamzad). Annals of Biological Research, 3: 4017-4022.
19. Ibrahim H.M. 2012. Response of some sunflower hybrids to different levels of plant density. APCBEE Procedia, 4: 175-182.
20. Jahan M., Koocheki A., Nassiri Mahallati M. and Dehghanipoor F. 2007. The effects of different manure levels and two branch management methods on organic production of Cucurbita pepo L. Iranian Journal of Field Crops Research, 5: 1-9. (In Persian with English summary).
21. Jahan M., Amiri M. B., Aghhavani Shajari M. and Tahami M.K. 2013. Quantity and quality of cucurbita pepo L. as affected by winter cover crops (Lathyrus sativus and Trifolium resopinatum), PGPRs and organic manures. Iranian Journal of Field Crops Research, 11: 337-357. (In Persian with English summary).
22. Khandan A., Astaraee A., Nassiri Mahallati M. and Fotovvat A. 2004. Effects of organic and inorganic fertilizers on yield and yield components of Plantago ovata Forsk. Iranian Journal of Field Crops Research, 3: 245-253. (In Persian with English summary).
23. Kızılkaya, R. 2008. Yield response and nitrogen concentrations of springwheat (Triticum aestivum) inoculated with Azotobacter chroococcum strains. Ecological Engineering, 33:150–156.
24. Koocheki A., Bakhshaee S., Tabaraee A. and Jafari L. 2014. Effect of plant density and planting pattern on quantitative and qualitative of Lallemantia royleana Benth. Agroecology, 6: 229-237. (In Persian with English summary).
25. Lalande, R., Gagnon, B., Simard, R.R. and Cote, D., 2000. Soil microbial biomass and enzyme activity following liquid hog manure in a long term field trial. Canadian Journal of Soil Sciences, 80: 263- 269.
26. Latmahalleh D.A., Niyaki S.A.N. and Vishekaei M.N.S. 2011. Effects of plant density and planting pattern on yield and yield components of Iranian ox-tonque (Echium amoenum Fisch. and Mey.) in North of Iran. Journal of Medicinal Plant Research, 5: 932-937.
27. Lee, J. 2010. Effect of application methods of organic fertilizer on growth, soil chemical properties and microbial densities in organic bulb onion production. Scientia Horticulturae, 124: 299-305.
28. Liuc J. and Pank B. 2005. Effect of vermicompost and fertility levels on growth and oil yield of Roman chamomile. Scientia Pharmaceutica, 46: 63-69.
29. Mehrabani M., Ghassemi N., Sajjadi S.E., Ghannadi A. and Shams-Ardakani M. 2005. Main phenolic compounds of petals of Echium amoenum fisch. And C.A. Mey., a famous medicinal plant of Iran. Daru, 13: 65-69.
30. Mehranzadeh M. and Chenari M. 2012. Study of the effects of plant density and planting methods on yield and yield components of Iranian borage (Echium amoenum) in Khusetan of Iran. Advances in Environmental Biology, 6: 1682-1687.
31. Mir B., Ghanbari A., Ravan S. and Asgharipour M. 2011. Effects of plant density and sowing date on yield and yield components of Hibiscus sabdarij in Zabol region. Advances in Environmental Biology, 5: 1156-1161.
32. Mohammadi A., Asghari H.R. and Gholami A. 2013. Effect of mycorhiza and phosphorous chemical fertilizer on some growth characteristics of Cicer arietinum L. Agroecology, 5: 263-271. (In Persian with English summary).
33. Motta S.R. and Maggiore T. 2013. Evaluation of nitrogen management in maize cultivation grown on soil amended with sewage sludge and urea. European Journal of Agronomy, 45: 59-67.
34. Najafpoor Navaee M. 2002. Evaluation of effect of phosphorous and nitrogen fertilizers on seed yield of Echium amoenum. Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 13: 41-50. (In Persian with English summary).
35. Padmavathiamma P.K., Li L.Y. and Kumari U.R. 2008. An experimental study of vermin-biowaste composting for agriculture soil improvement. Bioresource Technology, 99: 1672-1681.
36. Paksoy M. and Aydin C. 2004. Some physical properties of edible squash (Cucurbita pepo L.) seeds. Journal of Food Engineering, 65: 225-231.
37. Rai M.K. 2006. Handbook of Microbial Biofertilizers. Haworth Press Inc., NY, USA. ISBN: 978-1-56022-269-9.
38. Ren X., Zhang L., Du M., Evers J.B., Van der Werf W., Tian X. and Li Zh. 2013. Managing mepiquat chloride and plant density for optimal yield and quality of cotton. Field Crops Research, 149: 1-10.
39. Rezaee M. and Baradaran R. 2011. Effects of biofertilizers on the yield and yield components of pot marigold (Calendula officinalis L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29: 635-650. (In Persian with English summary).
40. Rezvani Moghaddam P., Mohammadabadi A.A. and Moradi R. 2010. Effect of organic and chemical fertilizers on yield and yield components of sesame (Sesamum indicum L.) in different plant densities. Agroecology, 2: 256-265. (In Persian with English summary).
41. Rezvani Moghaddam P., Aminghafuri A., Bakhshaee S. and Jafari L. 2013. Evaluation of effect of biofetilizer and organic fertilizer on some quantitative characteristics and amount of oil of Satureja hortensis L. Agroecology, 5: 105-112. (In Persian with English summary).
42. Sabet Teymoori M. 2013. Study of ecological charactetistics of Hymenocrater platystegius Rech.f. in natural areas and domestication of it in low input agricultural systems. Ph.D thesis of Crops Ecology, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian with English abstract).
43. Sadeghi A.A., Kalarestaghi K. and Haj Mohammadnia Ghalibaf K. 2014. Effect of urea fertilizer and vermicompost on quantitative and qualitative yield of Altheae officinalis L. Agroecology, 6: 42-50. (In Persian with English summary).
44. Saeednejad A.H. and Rezvani Moghaddam P. 2010. Effect of compost, vermicompost and cattle manure on yield, yield components and oil content of Cuminum cyminum. Journal of Horticultural Science, 24: 142-148. (In Persian with English summary).
45. Saglam C., Atakisi I., Turhan H., Kaba S., Arslanoglu F. and Onemli F. 2004. Effect of propagation method, plant density, and age on lemon balm (Melissa officinalis) herb and oil yield. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 32: 419-423.
46. Sayyah M., Boostani H., Pakseresht S. and Malaieri A. 2009. Efficacy of aqueous extract of Echium amoenum in treatment of obsessive-compulsive disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 33: 1513-1516.
47. Sharma A.K. 2002. A handbook of organic farming. Publication Agrobios, India.
48. Vessey J.K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizer. Plant and Soil, 255: 571–586.
49. Zhang Sh., Liao X., Zhang Ch. and Xu H. 2012. Influences of plant density on the seed yield and oil content of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Industrial Crops and Products, 40: 27-32.
CAPTCHA Image