دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، خرداد 1395 
اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن مخلوط

صفحه 327-335

10.22067/jhorts4.v30i2.43607

عزیزاله خندان میرکوهی؛ نکیسا بایی؛ ابراهیم هادوی