بهینه‌سازی نوع ترکیب تنظیم کننده رشد گیاهی و نمک‌های محیط کشت در ریزازدیادی گیاه سینگونیوم (Syngonium podophyllum L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

2 جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

3 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 مربی گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چکیده

امروزه استفاده از گیاهان برگ­زینتی در فضای آپارتمان برای زیباسازی فضا و طراحی فضای داخلی امری رایج است. بنابراین، تعیین بهترین روش تکثیر با هدف تولید تعداد زیاد گیاه در مدت زمان کوتاه، در این گیاهان امری ضروری است. بدین منظور آزمایشی برای ریزافزایی گیاه برگ­زینتی سینگونیوم طراحی و اجرا گردید. در راستای درصد باززایی ریزنمونه‌های گره با طول یک سانتی‌متر در محیط‌کشت‌ نیمه­جامد MS حاوی غلظت­های مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی BA و Kin قرار داده شدند. به منظور بررسی درصد پرآوری ریزنمونه­ها آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار انجام شد. عامل اول شامل نوع محیط کشت (MS و B5) و عامل دوم غلظت­های مختلف آن (0/5 و 1) بود. در آزمایش سوم، به بررسی سازگاری گیاهچه­ها با استفاده از بسترهای کشت مختلف پرداخته شد. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد. با توجه به نتایج آزمایش، مشخص گردید که استفاده از سیتوکینین در محیط کشت پایه MS بر باززایی گیاه موثر است. بیشترین تعداد گیاهچه باززاشده در محیط کشت حاوی 4 میلی­گرم  بر لیتر BA به همراه 0/2 میلی­گرم بر لیتر IAA مشاهده شد. همچنین، با افزایش غلظت BA در محیط کشت، از ارتفاع گیاه کاسته شد اما تعداد گیاهچه تولیدی در آن افزایش یافت. در مقایسه دو محیط کشت MS و B5، مشخص گردید که استفاده از محیط کشت نصف غلظت MS در مرحله پرآوری در این گیاه به دلیل بهبود صفات رشدی مانند ارتفاع گیاهچه و طول ریشه مناسب است. در مرحله سازگاری استفاده از بستر کشت ورمی کولایت + پیت ماس منجر به سازگاری صد درصدی گیاهان و بهبود صفات رشدی در گیاه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization Plant Growth Regulation Type and Culture Medium Salts in the Micropropagation of Syngonium (Syngonium podophyllum L.)

نویسندگان [English]

 • A. Sharifi 1
 • M. Moradiyan 2
 • nasim safari 3
 • A. Khadem 4
 • M. Kharrazi 1
1 Assistant Professor, Department of Ornamental Plant Biotechnology, Iranian Academic Center for Education, Culture and Research, Khorasan Razavi, Iran
2 Academic Center for Education, Culture and Research: ACECR, Razavi Khorasan Province
3 Ph.D. Student, Department of Horticultural science and landscape, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4 Instructor, Department of Ornamental Plant Biotechnology, Iranian Academic Center for Education, Culture and Research, Khorasan Razavi, Iran
چکیده [English]

Introduction: Ornamental foliage plants are commonly used for beautifying indoor spaces. Consequently, determining the best method of mass propagation in a short time, is necessary for these plants. For this purpose, an experiment was designed and performed to micropropagate the Singonium ornamental plant.
Materials and Methods: For the first stage, the effect of different plant growth plant growth regulators on the regeneration of nodule explants was evaluated. In this experiment, 1 cm nodal explants were placed in semi-solid MS culture medium containing different concentrations of BA and Kin (0, 1, 2, 3 and 4 mg/l) in combination with 0.2 mg/l IAA. This experiment was performed as a factorial based on a completely randomized design with four replications. The first factor included different types of cytokinin (BA and Kin) and the second factor included different concentrations (0, 1, 2, 3 and 4 mg/l). In the second stage, the effect of different types of culture medium and its different concentrations on plantlet proliferation was investigated. This study was performed as a factorial experiment based on a completely randomized design with five replications. The first factor included the type of culture medium (MS and B5) and the second factor was the different concentrations of culture medium (0.5 and 1). In the third stage of the experiment, the acclimation of in vitro plantlet was investigated. This experiment was performed as a completely randomized design with three replications. The experimental treatments included different culture media: vermiculite, peat moss, vermiculite + peat moss, perlite + peat moss, perlite, coco peat + vermiculite, coco peat + perlite, coco peat and rock wool.
Results and Discussion: According to the results of the first experiment, it was found that the use of cytokinin in MS culture medium is effective on plant regeneration. The highest number of regenerated plantlet was observed in culture medium containing 4 mg/l BA with 0.2 mg/l IAA. It is noteworthy that with increasing BA concentration in the culture medium, the plant height decreased, but in contrast, the number of produced plantlets increased. Benzyl aminopurine (BAP) has been introduced as the most important and effective cytokinin in inducing and increasing branching in plants. Research has shown that the use of external benzyl adenine affects plant growth by affecting plant cells or by controlling the accumulation of a number of cytokinin compounds. As a result, the use of cytokinins in culture medium under in vitro culture conditions is necessary to induce and increase cell division. According to the second experimental results, produced plantlets in MS culture medium had higher height, number of roots and root length compared to B5 culture medium. Results also demonstrated that the use of ½ MS in the propagation stage of this plant is appropriate due to the improvement of growth traits such as plantlet height and root length. The use of optimal and suitable culture medium is very effective in the success of plant micropropagation. In the present study, the use of MS culture medium showed better performance compared to B5 culture medium. The appropriate amount of components, better ion strength and more minerals in this culture medium compared to B5 culture medium are probably the factors influencing its superiority in in vitro culture. In the acclimation stage, the use of vermiculite + peat moss culture medium led to 100% adaptation of plants and improvement of growth traits in the plant.
Conclusion: The results showed that the type and concentration of cytokinin had a significant effect on the most of the evaluated parameters. With increasing the concentration of cytokinin in the culture medium, the number of regenerated plantlet was increased, but on the other hand, the height of regenerated plantlet also decreased. The use of culture medium containing BA compared to KIN had a more pronounced effect on increasing the number of regenerated plantlets. Application of MS medium compared to B5 medium was more effective in increasing plantlet height, root length, number of roots and number of produced plantlets. Also, half-strength MS medium, increased plantlet height and root length. Therefore, at this stage of propagation, the application of ½ MS culture medium is recommended. In the acclimation stage, it can be stated that the use of vermiculite substrate in combination with peat moss is a suitable option considering 100% compatibility of syngonium plantlets and improvement of growth traits in comparison with other substrates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptation
 • Culture medium
 • Regeneration
 • Reproduction
 • Syngonium
 1. Afzalifar M. 2012. Evaluation of different propagation and androgenesis in Satureja khuzistanica and rechingeri. M.Sc. thesis. Medicinal Plants and Drug Research Institute. Shahid Beheshti University, Iran. 46-73.
 2. Asghari F., Hasani A., Hosseini B., and Farokhi J. 2013. Effect of different hormonal combination on in vitro direct shoot regeneration of basil (Ocimum basilicum). Journal of Horticultural Science 26(4): 434-439. (In Persian)
 3. Bhojwani SS., and Razdan MK. 1992. Plant Tissue Culture: Theory and Practice. Elsevier, Amsterdam, London, New York, Tokyo.
 4. Chamandoosti F., and Afshari Azad H. 2012. Somaclonal variation in resistance of canola (Brassica napus ) to Sclerotinai stem root. International Journal of Agronomy and Plant Production 3(12): 613-617.
 5. Chen TY., Chen JT., and Chang WC. 2002. Multiple shoots formation and plant regeneration from stem nodal explants of Paphiopedilum In Vitro Cell. Dev. Biol.-Plant 38: 595-597.
 6. Daroodi H., Akbarinia M., Safarnezhad A., Hosseini M., and Hajian Shahri M. 2017. Acclimatization of tissue cultured plantlets Ribes khorasanicum as an endemic endanger species in different substrates. Journal of Plant Research 30(2): 286-298. (In Persian)
 7. Deeir YH., Hahn EJ., and Paek KY. 2006. In vitro Flowering of Spathiphyllum cannifolium: influence of gibberllic acid, culture type and sucrose concentration. ISHS Acta Horticulturae 725: V International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding.
 8. Diaz LP., Namur JJ., Bollati SA., and Arce OEA. 2010. Acclimatization of Phalaenopsis and Cattleya obtained by micropropagation. Colomb. Biotecnol XII (2): 27-40.
 9. Echeverrigaray S., Basso R., and Andrade LB. 2005. Micropropagation of Lavandula dentata from axillary buds of field-grown adult plants. Biol. Plantarum 49(3): 439-42.
 10. Farsi M., and Zolali J. 2005. Principles of plant biotechnology. Ferdowsi university of Mashhad press. 508 pp. (In Persian)
 11. Ghasemi Ghohsare M., and Kafi M. 2010. Floriculture. Publisher Author. Vol 2. 396 pp. (In Persian)
 12. Henny RJ. 1998. Breeding ornamental aroids. p. 121-132. In: D.J. Callaway and M.B. Callaway (eds.), Breeding Ornamental Plants. Timber Press, Portland, OR.
 13. Huy N., and Xuan-Mai T. 2014. Investigation of effective in vitro propagation media for Stevia rebaudiana Asia-Pacific Journal Science Technology 19: 172-180.
 14. Kafi M., Zand A., Kamkar B., Sharifi H., and Goldani M. 2006. Plant Physiology (Taiz and Zeiger). University Jihad Publications. Sixth edition. Vol 2. 379 Pp. (In Persian)
 15. Kalimuthu K., and Prabakaran R. 2014. In vitro Micropropagation of Syngonium podophyllum. Int. J. Pure App. Biosci, 2: 88-92
 16. Karuppusamy S., Kiranmai C., Aruna V., and Pullaiah T. 2006. Micropropagation of Vanasushava pedata-An endangered medicinal plant of South India. BAPTC&B 16(2): 85-94.
 17. Khazarloo F., Jabarzadeh Z., and Norozi P. 2017. Effect of Growth Regulators on Proliferation of Leaf Explants of Petunia hybrida Double Cascade Series. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology 18(3): 259-270. (In Persian)
 18. Koohi L., Zare N., Asghari Zakaria R., and Sheykhzade Mosadegh P. 2014. The Effect of Plant Growth Regulators and Different Explants on the Response of Tissue Culture and Cell Suspension Cultures of German Chamomile (Matricaria Chamomilla). Journal of Crop Ecophysiology (Agriculture Science), 2(30), 203-214. (In Persian)
 19. Kurtar ES., Balkaya A., and Okumus NO. 2010. Effects of polymers and growth mediums on in vitro plantlets of Winter Squash (Cucurbita maxima ex Lam.) and Pumpkin (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) in acclimatization. Annals of Biological Research 1(2): 148-154.
 20. Lemaire F. 1998. Use of organic materials as substrate in soilless cultures. Horticultural Review 336: 10-17.
 21. Mahmoodzadeh H., Abbasi F., and Rohani Sh. 2010. The effect of different concentrations of cytokinins on micropropagation of Zinnia elegans J. Biol. Sci., Islamic Azad Uni. Zanjan 2: 61-65.
 22. Mok MC., Martin RC., and Mok DWC. 2000. Cytokinins: biosynthesis, metabolism and perception. In Vitro Cell Dev. Biology 36: 102-107.
 23. Moradipour A., Hossieni B., and Pirzad A. 2017. Effects of Plant Growth Regulators on Direct Shoot Regeneration from Shoot Apical Explants in Four Genotypes of Matricaria chamomilla Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology) 30(2): 452-464. (In Persian)
 24. Narimani R., moghadam M., and Mojarab S. 2017. Evaluation of the micropropagation of hairless catmint (Nepeta nuda ), an endangered medicinal plant. Journal of Cell & Tissue (JCT) 7(4): 387-397.
 25. Nordstrom A., and Eliasson L. 1986. Uptake and translocation of C14-labled benzylaminopurine in apple shoots grown in vitro in relation to shoot development. Physiol. Plant 68(3): 431-435.
 26. Nourafcan H., Sefidkon F., Mousavi A., Sharifi M., and Khalighi A. 2014. Effects of different medium on some morpho-physiological index of lemon verbena under in vitro Journal of Herbal Drugs 5(3): 143-150.
 27. Pavendan P., and Rajasekaran CS. 2011. Effect of Different Concentrations of Plant Growth Regulators for Micropropagation of Eugeniasingam pattiana Beddome Endangered Tree Species. Research Journal of Botany 6: 122-127.
 28. Pierik RLM. 1997. In Vitro Culture of Higher Plants, Springer Netherlands, 348 pages.
 29. Shabanpour K., Bagheri A., S and harifi A. 2011. Study of the capabilities and barriers to the production and supply of flowers, ornamental plants, trees and shrubs in Khorasan Razavi province. Final report of Khorasan Razavi University Jihad research project. 18-19. (In Persian)
 30. Sharifi A., Bagheri A., Kiaakhar F., and Kharazi M. 2016. Optimization of conditions for commercial micropropagation of Gerbera jamesonii by in vitro culture method. Final report of the research plan of the research deputy of the University Jihad. (code number: 2032). (In Persian)
 31. Siddique I., and Anis M. 2008. An improved plant regeneration system and ex vitro acclimatization of Ocimum basilicum Acta Physiologiae Plantarum, 30, 493-499.
 32. Sipos M., and Trif A. 2009. Anatomy of the Vegetative Organs at Syngonium Podophyllum Schott. Analele Universitii din Oradea, Fascicula Biologie. Tom. XVI 2: 129-134.
 33. Sosa SM., Balick J., and Arvigo R. 2002. Screening of the topical anti-inflammatory activity of some Central American plants, Journalof Ethnopharmacology 81(2): 211–215.
 34. Taghizade M., and Solgi M. 2015. Introduction of commercial protocol for in vitro proliferation of Brassica oleracea acephala. Iranian Journal of Horticaltural Sciences 45(4): 475-484. (In Persian)
 35. Taji AM., Dodd WA., and Williams RR. 1997. Plant Tissue Culture Practice, University of New England press, Armidale, Australia.
 36. Tortosa J. 1990. Peat, physical and chemical characterization, evaluation cultivator’s container. Vergel Agricultural Review 106: 777-783.
 37. Wyosokinsk H., and Piatczak E. 2003. In vitro regeneration of Centaurium eryhraea from shoot tips and other seedling explants. Acta Soietatis Botanicrum Poloniae 72(4): 283-288.
 38. Zhang Q., Chen J., and Henney RJ. 2006. Regeneration of Syngonium podophyllum ‘Variegatum’ through direct somatic embryogenesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 84: 181-188.
CAPTCHA Image