بررسی تنوع مورفولوژیکی و ارزیابی عملکرد لاین‌های گوجه‌فرنگی با استفاده از تجزیه‌ آماری چند متغیره

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 گروه اصلاح نباتات، رشته اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

3 گروه اصلاح نباتات، رشته اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

4 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، رشته اصلاح نباتات (بیولوژی مولکولی)، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

10.22067/jhs.2021.70173.1048

چکیده

گوجه‌فرنگی محصولی با طیف وسیعی از ژنوتیپ‌ها با عملکردهای متفاوت است و گزینش بر اساس این صفت و اجزای آن می‌تواند به برنامه‌های اصلاحی این گیاه سرعت ببخشد. در پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی عملکرد و اجزای آن بر روی 25 لاین گوجه‌فرنگی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. صفات شامل تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز از جوانه‌زنی تا اولین رنگ‌گیری میوه (زودرسی)، ارتفاع بوته (cm)، تعداد میوه در بوته، وزن میوه در بوته (g)، عملکرد میوه در بوته (g)، طول و عرض میوه (cm) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد در میان تمامی لاین‌ها تفاوت معنی‌داری از نظر صفات مورد بررسی وجود دارد. همچنین تجزیه به مولفه‌های اصلی نیز بر اساس صفات مورفولوژیک نشان داد که دو مولفه اصلی اول، در مجموع 75 درصد از تنوع فنوتیپی کل در بین داده‌ها را توجیه کردند و صفات تعداد روز از جوانه‌زنی تا اولین رنگ‌گیری میوه (606/0-)، تعداد روز تاگلدهی (516/0-)، وزن میوه در بوته (492/0)، عرض میوه (480/0)، طول میوه (472/0)، ارتفاع بوته (445/0-)، عملکرد میوه در بوته (395/0) و تعداد میوه در بوته (367/0-) بیش‌ترین سهم را در تغییرات عملکرد داشتند. همچنین تجزیه خوشه‌ای به‌روش UPGMA نیز لاین‌های مورد مطالعه را در نه گروه قرار داد و لاین‌های گروه IX از نظر صفات عملکرد و اجزای آن، لاین‌های گروه VIII از نظر زودرسی و گلدهی و لاین‌های گروه IV از نظر تعداد میوه در بوته در وضعیت مطلوبی قرار داشتند و لاین‌های موجود در گروه‌های I و V نیز برای تمامی صفات در وضعیت متوسطی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Morphological Diversity and Evaluation of Yield in Tomato Lines using Multivariate Statistical Analysis

نویسندگان [English]

 • Sasan Golcheshmeh 1
 • Ghaffar Kiani 2
 • Seyed Kamal Kazemitabar 3
 • Saeid Navabpour 4
1 Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Crops Sciences, Department of Plant Breeding, Sari, Iran.
2 Department of Plant Breeding, Faculty of Crops Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Department of Plant Breeding, Faculty of Crops Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.
4 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Tomato is a product with a wide range of genotypes with different yields and selection based on this trait and its components can accelerate the breeding programs of this plant. The most important goals of tomato breeders have been to increase yield, disease resistance, early maturity and improve the quality characteristics of the fruit. Therefore, awareness of genetic diversity in the population is an important step in plant breeding, and to achieve this goal, the studied genotypes must first be identified in terms of genetic potential and favorable agronomic traits. The usual approach to describing and evaluating populations requires cultivating sample populations and evaluating their morphological and agronomic characteristics. In this regard, multivariate statistical methods play an important role in studying genetic diversity and selecting appropriate parents. Unfortunately, the tomato cultivars used in Iran are often not at the favorable level in terms of important traits such as number of days to fruit ripening, fruit weight, fruit yield, fruit length and width, and few studies have been done on these traits. Therefore, this study was conducted to investigate the morphological diversity, evaluate the yield and its components among a number of imported tomato lines using analysis of variance, cluster analysis and principal component analysis.

Materials and Methods: This study was performed in Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mazandaran, Iran in 2020. The plant material included 24 tomato lines imported from the Canadian Plant Gene Bank and one modified line. The experimental design used for morphological analysis was a randomized complete block design with three replications. Evaluated characteristics were included of the number of days to first flowering, number of days from germination to first fruit coloring (early ripening), plant height (cm), number of fruits per plant, average fruit weight per plant (g), plant yield (g), length and width of the fruit (cm). After measuring the characteristics in the farm and recording the data, analysis of variance was performed to examine the diversity between lines in terms of the studied variables and Duncan test was used to compare the means and SAS software was used to test the correlation coefficients of the variables. Cluster analysis for grouping of tomato lines was performed based on the mean of the main data of standardized traits, which was determined by Euclidean distance to determine the distance between the lines and UPGMA method was used to merge the clusters. Principal component analysis was performed based on the mean of the main data of morphological traits.

Results and Discussion: The results of analysis of variance showed that there was a significant difference between all lines in terms of the studied characters. Also, principal component analysis based on morphological traits showed that the first two main components accounted for 75% of the total phenotypic variation in the data and the number of days from germination to first fruit coloring (-0.606), the number of days to first flowering (-0.516), fruit weight per plant (0.492), fruit width (0.480), fruit length (0.472), plant height (-0.445), fruit yield per plant (0.395) and the number of fruits per plant (-0.367) had the highest contribution in yield changes. Therefore, these variables might be taken into consideration for effective selection of parents for hybridization program for broadening the genetic base in the population as well as to develop elite lines or F1 hybrids. UPGMA cluster analysis also divided the studied lines into nine groups. Group IX lines were in good condition in terms of yield traits and components, group VIII lines in terms of maturity and flowering, and group IV lines in terms of fruit number per plant. And the lines in groups I and V were in moderate condition for all traits. According to these results, the cross of the lines in the more distant groups can produce hybrids with high diversity and maximum heterosis.

Conclusions: According to the main purpose of this study, which is to evaluate the yield and it's components and according to the analysis performed in this study, lines 8, 11 and 17 due to having the least number of days to flowering and early, lines 10 and 14 due to having the highest yield, the highest fruit weight and highest fruit length and width and lines 2, 9, 15, 21 and 24 due to having the highest number of fruits per plant and the favorable height are also recommended for use in tomato breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principal components analysis. Cluster analysis
 • Analysis of variance
 • Genetic diversity
 • Correlation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1400