بهبود خصوصیات پس‌از‌برداشت میوه کیوی رقم ’هایوارد‘ با کاربرد قبل‌‌از‌‌برداشت جلبک قهوه‌ای (Ascophyllum nodosum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

جلبک قهوه‌ای جزو زیست محرک‌هایی است که بدون اثرات مخرب زیسـت محیطی در تولید محصولات باغی و زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش به‌منظور بررسی تـأثیر تیمار جلبک قهوه‌ای به‌صـورت محلـول‌پاشـی بر روی شاخه، برگ و میوه بـر برخی خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه کیوی رقم ’هایوارد‘ به صورت فاکتوریل (فاکتور اول: محلول‌پاشی جلبک قهوه‌ای در چهار سطح (صفر، 1، 2 و 3 گرم در لیتر) در سه زمان 110، 125 و 140 بعد از مرحله تمام گل؛ فاکتور دوم: زمان انبارمانی در 4 سطح صفر، 30، 60 و 90 روز پس از انبارمانی) بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصـادفی بـا سـه تکرار انجام شد. میوه‌های تیمار شده به مدت 90 روز در شرایط انباری با دمای 1 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90 درصد نگهداری شدند و به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از تـأثیر معنی‌دار تیمار عصاره جلبک قهوه‌ی بر صفات مورد ارزیابی بود. تیمار عصاره جلبک قهوه‌ای موجب حفظ سفتی بافت میوه، ویتامین ث، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، فنل، فلاونوئید کل و آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در مقایسه با تیمار شاهد شدند. تیمار 3 گرم در لیتر جلبک قهوه‌ای بهترین تـأثیر را در بین تیمارهای اعمال شده در حفظ سفتی (40/40 درصد)، درصد کاهش وزن میوه (87/41 درصد)، اسید قابل تیتراسیون (37/25 درصد)، ویتامین ث (26/33 درصد) ظرفیت آنتی‌اکسیدانی (70/26 درصد) ، فنل کل (17/81)، فلاونوئید کل (67/103 درصد) و فعالیت آنزیم PAL (75/153 درصد) نسبت به شاهد در 90 روز انبارمانی داشت. با توجه به اثرات مثبت تیمار عصاره جلبک قهوه‌ای بر حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری میوه کیوی در طی دوره انبارداری، چنین به نظر می‌رسد که کاربرد این ترکیب در مقیاس وسیع به عنوان یک راهکار مناسب جهت افزایش کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of Postharvest Traits of Kiwi Fruit (Actinidia deliciosa L. cv. Hayward) by Seaweed (Ascophyllum nodosum) Application

نویسندگان [English]

 • M. Ghafouri 1
 • F. Razavi 1
 • M. Arghavani 2
 • E. Abedi Gheslaghi 3
1 Ph.D. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor of Horticulture Crops Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction
 Nowadays, the application of chemical compounds is limited due to their harmful effects on human and the environment health. The benefits of seaweeds as sources of organic matter and fertilizer nutrients have been known to agriculture for centuries, especially in coastal areas extracts of these seaweeds have been used for decades as foliar- and soil-applied treatments in crop production systems due to the presence of a number of plant growth-stimulating compounds. Unlike chemical fertilizers, extracts derived from seaweeds are biodegradable, non-toxic and non-hazardous to humans, animals and birds. Therefore, it is required to find a safe compound that is utilized in the postharvest technology of fruit and vegetables. Pre-harvest application of nutrient solutions such as seaweed increases the quality and quantity of crop and also enhance their storage life and marketability. Various researchers reported that aqueous extracts of seaweed increased the yield and quality of tangerine and orange, strawberry, grape, apple, and watermelon fruit. Thus, the aim of the current study was to investigate the effect of pre-harvest foliar application of Seaweed extract on quality and quantity values, antioxidant properties, and storage life of kiwifruits.
Material and Methods
 This experiment was carried out on 10-year-old kiwifruit vines, in a commercial orchard located in Gilan Province. Vines were selected with uniform size in terms of growth, yield and fruit load, then sprayed with seaweed extract at four levels of 0, 1, 2 and 3 g.l-1 as a foliar spray and control vines only received water. Foliar spraying was performed in three stages, (110, 125 and 140 days after full bloom stage) and Tween 20 was used as a surfactant. This experiment was designed as factorial based on randomized complete block design with three replications. The fruits were harvested in November with soluble solids content (TSS) of 6.5-6.2% and then transferred to the post-harvest physiology laboratory of the University of Zanjan. The treated fruits were stored for 90 days at 1 ° C with 90% RH. Sampling was done at harvest time and after 30, 60 and 90 days of storage and some quantity and quality traits such as weight loss, tissue firmness, TSS, ascorbic acid, total phenol and flavonoids, antioxidant capacity and the activity of superoxide dismutase (SOD) and phenylalanine ammonia-lyase (PAL) enzymes were evaluated.
Results and Discussion
 The ANOVA results showed that seaweed extract, storage time, and interaction of seaweed extract × storage time had a significant effect (p≤0.01) on evaluated traits. All treatments maintained the antioxidant capacity, total phenol and flavonoids content and PAL activity at a higher level compared with control. The amount of fruit tissue firmness, TA and ascorbic acid decreased by increasing the storage time, and at the third month of storage, the lowest amount was observed in the control fruit. Also, comparing the interaction of the mean of treatments and storage time showed that pH, weight loss, TA, TSS, antioxidant capacity, total phenol, flavonoids and PAL enzyme activity increased by increasing the storage time. At the end of the storage time, the highest level of TSS, weight loss and pH were observed in the control fruit. The lowest antioxidant capacity (48.14 %) was observed in the control treatment at harvest time and the highest antioxidant capacity was observed in 3 levels of brown algae extract treatment at the end of storage period. Comparison of means showed that at the first 30 days of storage, the highest PAL enzyme activity was observed in the treatment of 3 g / l of brown algae. PAL enzyme activity significantly increased after the experiment. At the end of storage period, the lowest PAL enzyme activity was observed in control fruit. Treatment of 3 g / l brown algae had higher PAL activity. PAL, as a key enzyme in phenylpropanoid metabolism, catalyzes the conversion of phenylalanine to trans-cinnamic acid, which is the first step in the biosynthesis of phenylpropanoids and leads to the production of secondary metabolites such as lignin, phytolaxoids, and flavonoids. The direct and positive relationship of this enzyme with the synthesis of phenols and flavonoids has been discovered in the fruits of blood orange, strawberry and blueberry. The results of the comparison of the mean showed that the total phenol and flavonoids increased by increasing the storage time. The lowest phenol (23 mg GAE.100 g-1 FW) was observed in control fruit at harvest and the highest (8.88 mg GAE.100 g-1 FW) content of total phenol was observed in 3 levels of brown algae extract at the third month of storage. Plants release phenolic compounds in response to some messenger compounds that play an important defense role. Studies show that there is a positive relationship between total phenol content and their antioxidant activity. Flavonoids are also polyphenolic compounds and are the most important secondary compounds of plants. Under oxidative stress, in plants, the activity of propanoid pathway increases, especially the pathway of flavonoids biosynthesis. Flavonoid compounds are abundant in plants and show antioxidant activity. Seaweed extract enhances the antioxidant capacity of the fruit and thereby inhibits oxygen-free radicals Treatment of 3 g/l seaweed extract had the best effect among the treatments applied in maintaining firmness, fruit weight loss, TA, antioxidant capacity, total phenol and flavonoids and PAL enzyme activity. All three levels of seaweed extract increased the amount of total phenol, flavonoids and antioxidant capacity all over the storage time, but no significant difference was observed among the treatments levels. Based on the results, the application of 3 g/l seaweed extract effectively increased the antioxidant capacity and PAL enzyme activity during 90 days of storage time. As a result, seaweed extract treatment had positive effects on maintaining the quality and increasing the shelf life of kiwifruit during 90 days of storage.
Conclusion
Seaweed extract is one of the natural compounds and compatible with human health and nature has medicinal and nutritional value that can increase the shelf life and maintain fruit quality in the postharvest period. In summary, foliar application of seaweed extract has a significant effect on fruit firmness, total soluble solids, total acid, vitamin C, phenol and total flavonoids, total antioxidant activity and the enzyme phenylalanine ammonialyase. The appropriate treatment for kiwifruit cultivar ‘Hayward’ is introduced. Among the applied treatments, 3 g/l of seaweed extract had the best effect on firmness (40.40%), fruit weight loss percentage (41.87%), titratable acid (25.37%), vitamin C (33.26%), antioxidant capacity (26.70%), total phenol (81.17%), total flavonoids (103.67%) and PAL enzyme activity (153.75%) compared to the control in 90 days of storage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant capacity
 • Foliar spraying
 • Phenylalanine ammonia-lyase enzyme
 • Total phenol and flavonoids
 1.  

  1. Abdel-Mawgoud, A.M.R., Tantaway, A.S., Magda, M.H., & Hoda, A.M. (2010). Seaweed extract improves growth, yield and quality of different watermelon hybrids. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 6(2): 161–168.
  2. Awad, M.A., Al-Qurashi, A.D., Mohamed, S.A., & Elsayed, M.I. (2017). Postharvest chitosan, trans-resveratrol and glycine betaine dipping affect quality, antioxidant compounds, free radical scavenging capacity and enzymes activities of ‘Sukkari’bananas during shelf life. Scientia Horticulturae 219: 173-181. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.02.046.
  3. Babalar, M., Dolati Baneh, A., & Honorable, D. (1999). Investigation of post-harvest effect of calcium chloride on storage quality of two cultivars of seedless Keshmeshi and Shahroodi. Seed and Plant Journal 15(1): 31-40.
  4. Barata-Soares, A.D., Gomez, M.L., Mesquita, C.H.D., & Lajolo, F.M. (2004). Ascorbic acid biosynthesis: a precursor study on plants. Brazilian Journal of Plant Physiology 16(3): 147-154. https://doi.org/10.1590/S1677-04202004000300004.
  5. Blunden, G., Jones, E.M., & Passam, J.C. (1978). Effects of postharvest treatment of fruit and vegetables with cytokinin-active seaweed extract and kinetin solutions. Journal of Botanica Marina 21(4): 237–240. https://doi.org/10.1515/botm.1978.21.4.237.
  6. Bor, J.Y., Chen, H.Y., & Yen, G.CH. )2006(. Evaluation of antioxidant activity and inhibitory effect on nitric oxide production of some common vegetables. Journal of Agriculture and Food Chemistry 54: 1680–1686. https://doi.org/10.1021/jf0527448.
  7. Cai, Y.Z., Sun, M., Xing, J., Luo, Q., & Corke, H. (2006). Structure-radical scavenging activity relationships of phenolic compounds from traditional Chinese medicinal plants. Life Science 28: 72-88. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2005.11.004.
  8. Cho, M., Lee H.S., Kang, I.J., Won, M.H., & You, S. (2011). Antioxidant properties of extract and fractions from Enteromorpha prolifera, a type of green seaweed. Food Chemistry 127: 999-1006. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.01.072.
  9. Connell, S., Rivard, C., Peet, M., Harlow, C., & Louws, F. (2012). High tunnel and field production of organic heirloom tomatoes: yield, fruit quality, disease, and microclimate. Horticulture Science 47: 1283- 1290. https://doi.org/10.21273.
  10. Curie, C., Cassin, G., Couch, D., Divol, F., Higuchi, K., Le Jean, M., Misson, J., Schikora, A., Czernic, P., & Mari, S. (2008). Metal movement within the plant: contribution of nicotianamine and yellow stripe 1-like transporters. Annals of Botany 103(1): 1-11. https://doi.org/1093/aob/mcn207.
  11. Dehghan, G., & Khoshkam, Z. (2012). Tin (II)–quercetin complex: Synthesis, spectral characterisation and antioxidant activity. Food Chemistry 131: 422-426. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.08.074.
  12. Dixon, R.A., & Paiva, N.L. (1995). Stress-induced phenylpropanoid metabolism, The Plant Cell 7(7): 1085. https://doi.org/ 10.1105/tpc.7.7.1085.
  13. Du, G., Li, M., Ma, F., & Liang, D. (2009). Antioxidant capacity and the relationship with polyphenol and vitamin C in Actinidia Food Chemistry 113: 557-562. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.08.025.
  14. Eraslan, F., Inal, A., Gunes, A., & Alpaslan, M. (2007). Impact of exogenous salicylic acid on the growth, antioxidant activity and physiology of carrot plants subjected to combined salinity and boron toxicity. Scientia Horticulturae 113: 120-128. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2007.03.012.
  15. Fan, D., Hodges, D.M., Critchley, A.T., & Prithiviraj, B. (2013). A commercial extract of brown macroalga (Ascophyllum nodosum) affects yield and the nutritional quality of spinach in vitro. Communications in Soil Science and Plant Analysis 44(12): 1873-1884. https://doi.org/10.1080/00103624.2013.790404.
  16. Fan, D., Hodges, D.M., Zhang, J., Kirby, C.W., Ji X., Locke, S.J., Critchley, A.T., & Prithiviraj, B. (2011). Commercial extract of the brown seaweed Ascophyllum nodosum enhances phenolic antioxidant content of spinach (Spinacia oleracea ) which protects Caenorhabditis elegans against oxidative and thermal stress. Journal of Agriculture Food Chemical 124. 195–202. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.008.
  17. (2019). FAOSTAT, FAO Statiscal Databases. http://faostat.fao.org.
  18. Ferguson, A.R., & Ferguson, L.R. (2003). Are kiwifruit really good for you?, Acta Horticulturae 610: 131-138. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.610.16.
  19. Fornes, F., Sanchez-Perales, M. & Guardiola, J.L. (2002). Effect of a seaweed extract on the productivity of’ de Nules’ Clementine mandarin and Navelina orange. Botanica Marina 45(5): 486-489. https://doi.org/10.1515/BOT.2002.051.
  20. Geny, L., Bernardon Mery, A., & Larrive, G. (2007). A physiological pathway source of agronomic progress: The activation of flowering hormones. An algae filtrate acts on grapevines and apple trees. Physio Activator Technology 609: 37-40.
  21. GhaffariZadeh, A., Seyed Nejad, S.M., & Gilani, A. (2015). The effect of different levels of urea fertilizer and brown seaweed extract on physiological traits and grain yield. Crop Physiology Journal 7(27): 69-83.
  22. Ghasemi, M., Ramin, A.A., & Amini, F. (2016). The Effect of coating containing chitosan on quality and Increase post-harvest life cucumber cv zomorod. Journal of Production and Processing of Crop and Gardening 5(15): 189-198. https://doi.org/10.18869/acadpub.jcpp.5.15.189.
  23. Guerreiro, A.C., Gago, C.M., Faleiro, M.L., Miguel, M.G., & Antunes, M.D. (2015). The use of polysaccharide-based edible coatings enriched with essential oils to improve shelf-life of strawberries. Postharvest Biology and Technology 110: 51-60. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2015.06.019.
  24. Hernández-Herrera, R.M., Santacruz-Ruvalcaba, F., Ruiz-López, M.A., Norrie, J., & Hernández-Carmona, G. (2014). Effect of liquid seaweed extracts on growth of tomato seedlings (Solanum lycopersicum ). Journal of Applied. Phycology 26(1): 619–628. https://doi.org/ 10.1007/s10811-013-0078-4.
  25. Hunter, D.C., Greenwood, J., Zhang J., & Skinner, M.A. (2011). Antioxidant and 'natural protective' properties of kiwifruit. Current Topics in Medicinal Chemistry 11(14): 1811-1820. https://doi.org/10.2174/156802611796235134.
  26. Jahangir, M., Abdel-Farid, I.B., Kim, H.K., Choi, Y.H., & Verpoorte, R. (2009). Healthy and unhealthy plants: The effect of stress on the metabolism of Brassicaceae. Environmental and Experimental Botany 67(1): 23-33. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2009.06.007.
  27. Javanmardi, J., & Azadi, H. (2013). Effects of Foliar Spray of Seaweed Extract on Growth, Yield and Qualitative Characteristics of Cherry Tomato (Lycopersicon esculentum Cerasiforme). Journal of Horticultural Science and Technology 13(3): 283-290. https://doi.org/10.14720/aas.2018.111.2.07.
  28. Kaijv, M., Sheng, L., & Chao C. (2006). Antioxidation of flavonoids of Rhizome. Food Science 27: 110-115.
  29. Kamel, H.M. (2014). Impact of garlic oil, seaweed extract and imazalil on keeping quality of Valencia orange fruits during cold storage. Journal of Horticulture, Science Ornamental Plants 6: 116–125. https://doi.org/10.5829/idosi.jhsop.2014.6.3.1145.
  30. Khan, W., Rayirath, U. , Subramanian, S., Jithesh, M.N., Rayorath, P., Hodges, D.M., Critchley, A.T., Craigie, J.S., Norrie, J., & Prithiviraj, B. (2009). Seaweed extracts as biostimulants of plant growth and development. Journal of Plant Growth Regulation 28: 386–399. https://doi.org/10.1007/s00344-009-9103-x.
  31. Lai, A., Santangelo, E., Soressi G.P., & Fantoni, R. (2007). Analysis of the main secondary metabolites produced in tomato (Lycopersicon esculentum, Mill) epicarp tissue during fruit ripening using fluorescence techniques. Postharvest Biology and Technology 43: 355- 342. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2006.09.016.
  32. Lata, B., & Przeradzka, M., (2002). Changes of antioxidant content in fruit peel and flesh of selected apple cultivars during storage. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 10: 5-13. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2006.09.016.
  33. Lola-Luz, T., Hennequart, F., & Gaffney M. (2014). Effect on yield total phenolic, total flavonoid and total isothiocyanate content of two broccoli cultivars (Brassica oleraceae var italica) following the application of a commercial brown seaweed extract (Ascophyllum nodosum). Journal of the Science of Food and Agriculture 23: 28–37. https://doi.org/10.23986/afsci.8832.
  34. Martinez‐Romero, D., Serrano, M., Carbonell, A., Burgos, L., Riquelme, F., & Valero, D. (2002). Effects of postharvest putrescine treatment on extending shelf life and reducing mechanical damage in apricot. Journal of Food Science 67(5): 1706-1712. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2002.tb08710.x.
  35. Masny, A., Basak, A., & Zurawicz, E. (2004). Effect of foliar application of Kelpak and Goemar BM 86 preparations on yield and fruit quality in two strawberry cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 12: 23-27.
  36. Melo, T.A.D., Serra, M.R.S.D., Sousa, A.A., Sousa, T.Y.O., & Pascholati, S.F. (2018). Effect of Ascophyllum nodosum seaweed extract on post-harvest ‘Tommy Atkins’ mangoes. Scientific Electronic Library Online, Brasil 40(3). 1-6. http://doi.org/10.1590/0100-29452018621.
  37. Meng, X., Li, B., Liu, J., & Tian, S. (2007). Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan pre-harvest spray and postharvest coating during storage. Food Chemistry 106: 501-508. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.06.012.
  38. Nafussi, B., Ben-Yehoshua, S., Rodov, V., Peretz, J., Ozer, B.K., & D'hallewin G. (2001). Mode of action of hot-water dip in reducing decay of lemon fruit. Journal of Agricultural and Food Chemistry 49(1): 107-113. https://doi.org/ 10.1021/jf000700n.
  39. Olivas, G.I., Mattinson, D.S., & Barbosa-Cánovas, G.V. (2007). Alginate coatings for preservation of minimally processed ‘Gala’apples. Postharvest Biology and Technology 45(1): 89-96. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2006.11.018.
  40. Olsson, M.E., Ekvall, J.M., Gustavsson, K., Nilss.on, J., Pillai, D., Sjoholm, I., Svensson, U., Akesson, B., & Nyman, M. (2004). Antioxidants, low molecular weight carbohydrates, and total antioxidant capacity in strawberry (Fragaria x ananassa): effects of cultivar, ripening, and storage. Agriculture Food Chemistry 52: 2490–2498. https://doi.org/ 10.1021/jf030461e.
  41. Omar, A.E.D.K. (2014). Use of seaweed extract as a promising postharvest treatment on Washington Navel orange (Citrus sinensis Osbeck). Biological Agriculture and Horticulture 30(3): 198-210. https://doi.org/10.1080/01448765.2014.890543.
  42. Perkin-Veazie, P. (1995). Growth and ripening of strawberry fruit. Horticultural Reviews 17: 267–297. https://doi.org/10.1002/9780470650585.ch8.
  43. Plaza, L., Crespo, I., de Pascual-Teresa, S., de Ancos, B., Sánchez-Moreno, C., Muñoz, M., & Cano, M.P. (2011). Impact of minimal processing on orange bioactive compounds during refrigerated storage. Food Chemistry 124(2): 646-651. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.089.
  44. Plaza, L., Sánchez-Moreno, C., De Ancos, B., Elez-Martínez, P., Martín-Belloso, O., & Cano M.P. (2011). Carotenoid and flavanone content during refrigerated storage of orange juice processed by high-pressure, pulsed electric fields and low pasteurization. LWT-Food Science and Technology 44(4): 834-839. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2010.12.013.
  45. Qadir, A., & Hashinaga, F. (2001). Inhibition of postharvest decay of fruits by nitrous oxide. Postharvest Biology and Technology 22(3): 279-283. https://doi.org/10.1016/S0925-5214(01)00087-4.
  46. Rab, A., Najia, Sajid M., Bibi, F., Jan, I., Nabi, G., & Nawab, K. (2015). Quality changes in heat treated sweet orange fruit during storage at low temperature. Journal of Animal and Plant Sciences 25(3): 661-668.
  47. Rabiei, V., & Joz.Ghasemi, S. (2013). The laboratory applied methods in agronomy and horticultural sciences, Jahad-e Daneshgahi Press, Urmia. 265 pages.
  48. Rahemi, M. (2008). Postharvest Physiology. An Introduction to the Physiology and Handling of Fruits, Vegetables, and Ornamental, Shiraz University Press.
  49. Rana, J., & Paul, J. (2017). Consumer behavior and purchase intention for organic food: A review and research agenda, Journal of Retailing and Consumer Services 38: 157-165. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.06.004.
  50. Rayorath, P., Benkel, B., Hodges, D.M., Allan-Wojtas, P., MacKinnon, S., Critchley, A.T., & Prithiviraj, B. (2009). Lipophilic components of the brown seaweed, Ascophyllum nodosum, enhance freezing tolerance in Arabidopsis thaliana. Planta 230: 135–147. https://doi.org/ 10.1007/s00425-009-0920-8.
  51. Singleton, V , & Rossi, J.A. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture 16: 144-158.
  52. Soleimani, S., Yousef Zadi, M., Moein, S., Amrollahi Biuki, N., Keshavarz, M., & Asliyan, H. (2016). Evaluation of antioxidant activity and determination of polyphenolic content of marine tetaya Echinometra mathaei in Persian Gulf. Journal of Biotechnology 6(2): 1-8.
  53. Spinardi, A.M. (2005). Effect of harvest date and storage on antioxidant system in pears. Acta Horticulturae, V International Postharvest Symposium 682: 135-140. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2005.682.11.
  54. Sridhar, S., & Rengasamy, R. (2010). Significance of seaweed liquid fertilizers for minimizing chemical fertilizers and improving yield of Arachis hypogaea under field trial. Recent Research in Science and Technology 2(5): 73-80.
  55. Strack, D. (1997). Phenolic metabolism. In: Dey P.M. and Harborne J.B. (Eds.). Plant Biochemistry. Academic Press, San Diego 387–416.
  56. Tahir, M.M., Khurshid, M., Khan, M.Z, Abbasi, M.K., & Kazmi, M.H. (2011). Lignite-derived humic acid effect on growth of wheat plants in different soils. Pedosphere 21: 124-131. https://doi.org/10.1016/S1002-0160(10)60087-2.
  57. Taiz, L., Zeiger, L. E, Moller, I.M., & Murphy, A. (2015). Plant Physiology and Development. Murphy, Angus. 6th Sinauer Associates, 2015. 761 p.
  58. Tavarini, S., Innocenti, E.D., Remorini, D., Massai, R., & Guidi, L. (2008). Antioxidant capacity, ascorbic acid, total phenols and carotenoids changes during harvest and after storage of Hayward kiwifruit. Food Chemistry 107: 282-288. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.08.015.
  59. Vargas, R.C., Defilippi, B.G., Valdes, G.H., Robledo, M.P., & Prieto, E.H. (2008). Effect of harvest time and Lcysteine as an antioxidant on flesh browing of fresh-cut cherimoya (Annona cherimola MiLL). Journal of Agriculture Research 68: 217-227. http://doi.org/10.4067/S0718-58392008000300001.
  60. Wang, K., Jin, P., Cao, S., Shang, H., Yang, Z., & Zheng, Y. (2009). Methyl jasmonate reduces decay and enhances antioxidant capacity in chines bay berries. Journal Agricultural and Food Chemistry 57: 5809-5815. https://doi.org/10.1021/jf900914a.
  61. Zarbakhsh, S., & Rastegar, S. (2017). The Effect of Salicylic Acid and Gum Arabic on Some Qualitative and Quantitative Characteristics of Ziziphus mauritiana Lam During Storage. Journal of Food Technology and Nutrition 14(2): 78-98.
  62. Zhang, Y., Shi, S., Wang, Y., & Huang, K. (2011). Target-guided isolation and purification of antioxidants from Selaginella sinensis by offline coupling of DPPH-HPLC and HSCCC experiments. Journal of Chromatography B 879: 191–196. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.jchromb.2010.12.004.
  63. Zhaoliang, L., Youngbing, Y., Chenglian, L., Zongxun, C., & Tsunghsum, T. (1998). Regulation of antioxidant enzymes by salicylic acid in cucumber leaves. Acta Botanica Sinica 40(4): 356-361.
  64. Zivanovic, S., Buescher, R.W., & Kim, K.S. (2000). Textural changes in mushroom (Agaricus bisporus) associated tissue ultrastructure and composition. Journal of Food Science 65: 1404–1408. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2000.tb10621.x.
  65. Zodape, S.T. (2001). Seaweeds as a biofertilizer. Journal of Scientific and Industrial Research 60(5): 378–382.
  66. Zucker, M. (1968). Sequential induction of phenylalanine ammonia-lyase and a lyase-inactivating system in potato tuber disks. Plant Physiology 43: 365-374. https://doi.org/10.1104/pp.43.3.365.

   

CAPTCHA Image