تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت کاهو رقم ’نیورد فایر‘( Lactuca sativa cv. New Red Fire)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

4 گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه زنجان

چکیده

این پژوهش به منظور یافتن کودهای جایگزین، سازگار با محیط‌زیست برای افزایش شاخص­های کیفی و کمی و کاهش اثرات منفی کودهای شیمیایی در گیاه کاهو گلخانه­ای رقم New Red Fire به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق 14 تیمار شامل شاهد (بدون مصرف کود و بدون تلقیح)، تلقیح با سه سطح از باکتری­های انحلال­کننده پتاسیم (باکتری­های سودوموناس کورینسیس، سودوموناس ونکورنسیس و ترکیب دو سویه باکتری­های سودوموناس کورینسیس و سودوموناس ونکورنسیس) + 100 درصد کود نیتروژن و فسفر، تلقیح با سه سطح از باکتری­های انحلال­کننده فسفر (باکتری­های سودوموناس پوتیدا، پانتوآگلومرانس و ترکیب دو سویه باکتری­های سودوموناس پوتیدا و پانتوآگلومرانس) + 100 درصد کود نیتروژن و پتاسیم، تلقیح با یک سطح از ترکیب باکتری­های انحلال­کننده پتاسیم و فسفر (باکتری­های سودوموناس کورینسیس، سودوموناس ونکورنسیس، سودوموناس پوتیدا و پانتوآگلومرانس) + 100 درصد کود نیتروژن، تلقیح با یک سطح قارچ مایکوریزا از ترکیب سه گونه قارچ گلوموس موسه­آ، گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترادیاسه + 100 درصد کود نیترون و پتاسیم، پنج سطح کود شیمیایی ترکیبی از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به صورت N100P100K100، N100P100K0، N100P0K100، N100P25K100 و N100P100K25 با توجه به آزمون خاک بود. نتایج مقایسه میانگین داده­ها نشان داد، با کاربرد ترکیب باکتری‌های انحلال­کننده پتاسیم و فسفر + 100 درصد کود نیتروژن حداکثر وزن تازه بوته (افزایش 3/42 درصد)، قطر تاج بوته (افزایش 4/41 درصد) نسبت به گیاهان شاهد و حداقل تجمع نیترات برگ (14/21 میکروگرم در گرم وزن خشک) بعد از گیاهان شاهد نسبت به سایر تیمارها حاصل شد. کاربرد باکتری سودوموناس کورینسیس + 100 درصد کود نیتروژن و فسفر موجب حداکثر محتوای آنتوسیانین (افزایش 2/62 درصد) و مواد جامد محلول (افزایش 5/82 درصد) نسبت به گیاهان شاهد گردید. بیشترین میزان ویتامین ث (39/32 میلی­گرم در 100 میلی­لیتر) با اعمال کود شیمیایی N100P100K100 حاصل شد. با کاربرد ترکیب باکتری‌های انحلال­کننده پتاسیم و فسفر + 100 درصد کود نیتروژن و باکتری سودوموناس ونکورنسیس + 100 درصد کود نیتروژن و فسفر، حداکثر اسید قابل تیتراسیون با افزایش 5/154 درصد نسبت به گیاهان شاهد بدست آمد. با توجه به نتایج آزمایش می­توان بیان کرد، تلقیح بذر با ترکیب باکتری‌های انحلال­کننده پتاسیم و فسفر + 100 درصد کود نیتروژن نقش موثری در بهبود خصوصیات رشدی و کیفیت گیاه کاهو دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Bio and Chemical Fertilizers on Yield and Quality of Lettuce (Lactuca sativa cv. New Red Fire)

نویسندگان [English]

 • P. Molaei 1
 • T. Barzegar 2
 • M. BabaAkbari Sari 3
 • F. Nekounam 4
 • Z. Ghahremani 1
1 Dept. of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Dept. of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan
4 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
چکیده [English]

Introduction
Excessive use of chemical fertilizers threatens the environment and leads to production of unsafe food products. Currently, the market share of organic vegetables is constantly increasing due to customer demand for safer and healthier food. Therefore, it is necessary to find alternatives instead of using chemical fertilizers in plant production.
Lettuce (Lactuca sativa L.), belongs to Asteraceae family is considered as one of the most popular salad vegetables as a cool season crop. It is also one of the most important vegetables due to its rapid growth and commercial value. Plant growth promoting bacteria promote plant growth directly by facilitating nutrient uptake through fixing nitrogen, solubiliszation of phosphorus, production of hormones and iron uptake. Arbuscular mycorrhizal fungi establish symbioses with plant roots which help to improve nutrient uptake by the host plant and alter its physiology to withstand external abiotic factors and pathogens. Arbuscular mycorrhizal fungi interactions with bacteria have been reported to enhance plant growth through phosphate solubilization, nitrogen fixation, increased AMF spore germination and colonization of plant roots. The potential of co-inoculation of these two organisms in promoting the growth of horticultural crops like tomato, strawberry, lettuce and spinach have also been reported.
 
Materials and Methods
In order to compare the effect of growth-promoting bacteria, mycorrhiza fungi and chemical fertilizers on morphological and physiological properties of lettuce (Lactuca sativa cv. New Red Fire), the experiment was carried out in a completely randomized design with three replications. Experiment treatments consisted of 14 treatments including three levels of potassium solubilizing bacteria (Pseudomonas vancouverensis, Pseudomonas koreensis, Pseudomonas vancouverensis + Pseudomonas koreensis) + 100% N and P, three levels of phosphorus solubilizing bacteria (Pantoea agglomerans, Pseudomonas putida and Pseudomonas putida + Pantoea agglomerans) + 100% N and K, and one level of potassium and phosphorus solubilizing combined bacteria (Pantoea agglomerans+ Pseudomonas koreensis+ Pseudomonas putida+ Pseudomonas vancouverensis) + 100% N, mycorrhiza fungi combination of three Glomus species (G. mosseae, G. etunicatum and G. intraradices) + 100% N and K and five chemical fertilizer levels (N100P100K100, N100P100K0, N100P0K100, N100P25K100 and N100P100K25) according to soil test results, and control treatment without bio-mineral fertilizers.
The “New Red Fire” lettuce seeds were surface sterilized with 0.5% (v/v) sodium hypochlorite for 10 min, and germinated at 20ºC. After germination, seedlings of similar size were transplanted singly into pots containing agricultural soil. Plants were grown under greenhouse condition of 60/70% (day/night) relative humidity, 15/18 °C (day/night) temperature. After a growth period of 75 days, plants were removed from the pots. The root system was separated from the shoot and washed to remove adhered soil. Root and shoot fresh weight, chlorophyll, vitamin C, anthocyanin, TA, TSS and nitrate contents were measured.
 
Results
The results showed that application of potassium and phosphorus solubilizing bacteria and mycorrhiza fungi significantly increased plant growth compared to control plant. The highest fresh shoot weight (increase of 42.3%) and crown diameter (increase of 14.4%) was obtained with application of combined potassium and phosphorus solubilizing bacteria treatment + 100% N fertilizer compared to control plants. Application of Pseudomonas koreensis + 100% N and P resulted in the maximum content of anthocyanin (increase of 62.2%) and total soluble solids (increase of 82.5%) compared to control plants. Ascorbic acid, a well-known antioxidant and organic compound, is an essential vitamin can be obtained from fruits and vegetables. The highest vitamin C content (32.3 mg 100 mL-1) was observed at plant treated with N100P100K100 fertilizer. The maximum titratable acidity content was obtained with application of Pseudomonas vancouverensis + 100% N and P, and combined potassium and phosphorus solubilizing bacteria treatment +100% N fertilizer. The nitrate content is an important quality index of leafy vegetables; low nitrate content is associated with enhanced quality. Application of chemical fertilizers significantly increased nitrate accumulation compared to biofertilizers and control plants, so that the minimum nitrate accumulation content was observed in control plant and combined potassium and phosphorus solubilizing bacteria treatment + 100% N fertilizer (21.14 µg g-1FW), respectively.
 
Conclusion
With continuous development of economy and society, people pay an increasing attention to the quality of fruits and vegetables. Improving the crop yield means that attention must also be given to improving vegetables quality, resulting in chemical fertilizer nutrition problem. To conclude, our study suggested that after the control treatment (without using any chemical fertilizers), which had the lowest accumulation of nitrate, application of growth-promoting bacteria and mycorrhizal fungi in combination with nitrogen fertilizer caused lower nitrate accumulation than chemical fertilizers treatments. So, the use of combined and pure bacteria treatments and mycorrhizal fungus treatment can be used to improve the growth, quality and antioxidant properties and increase the concentration of nutrients and also reducing nitrate accumulation in lettuce.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anthocyanin
 • Nitrate accumulation
 • Plant growth promoting bacteria
 • Vegetable growth
 1. Abd-alla, M.H., & Omer, S.A. (2001). Survival of Rhizobia bradirhizobia and aroch phospjate solubilizing fungus Asoergillus nigeron various carriers prom some agroinduster wastes and their effect on nodulation and growth of pahabean and soybean. Journal of Plant Nutrition, 24, 261-272. https://doi.org/1081/PLN-100001386
 2. Abdollahi, S., Golchin, A., & Shahryari, F. (2020). Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on organic acids production and concentration of lead and cadmium in cabbage. Journal of Water and Soil, 34(3), 737-754. (In Persian with English abstract). https://doi.org/22067/jsw.v34i3.85068
 3. Ahmadi, N., Fatemi, H., Esmaielpour, B., & Ashraf Soultani-Tolarood, A. (2020). Effect of bio-priming with plant growth promoting bacteria on growth and biochemical characteristics, phenol, flavonoid, vitamin C and nitrate in lettuce (Lactuca sativa) rabicon cultivar in different growth substrates. Journalof Science and Technology of Greenhouse Culture, 11(2), 41-59. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.47176/jspi.11.2.18741
 4. (2000). Official method of analysis of the association of official analytical chemists, Washington D.C, 12, 377-378.
 5. Awasthi, R., Tewari, R., & Nayyar, H. (2011). Synergy between plants and P-solubilizing microbes in soils: Effects on growth and physiology of crops. International Research Journal of Microbiology, 2(12), 484-503.
 6. Bahrami, N., Jalali, M., & Zare, A.K. (2020). The effect of various sources of iron on the nitrate accumulation in lettuce (Lactuca sativa). Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(11), 2953-2963. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22059/ijswr.2020.306193.668669
 7. Barickman, T.C., Horgan, T.E., Wheeler, J.R., & Sams, C.E. (2016). Elevated levels of potassium in greenhouse-grown red Romaine lettuce impacts mineral nutrient and soluble sugar concentrations. HortScience, 51(5), 504-509. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.51.5.504
 8. Berruti, A., Lumini, E., Balestrini, R., & Bianciotto, V. (2016). Arbuscular mycorrhizal fungi as natural biofertilizers: Let’s benefit from past successes. Frontiers in Microbiology, 6, 1559. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01559
 9. Bian, Z.H., Cheng, R.F., Yang, Q.C., Wang, J., & Lu, C.G. (2016). Continuous light from red, blue, and green light-emitting diodes reduces nitrate content and enhances phytochemical concentrations and antioxidant capacity in lettuce. Journal of American Society for Horticultural Science, 141, 186-195.
 10. Bolhasani, Z., Ronaghi, A.M., Ghasemi, R., & Zarei, M. (2020). Influence of growth promoting rhizobacteria and organic matter on the concentration of micronutrients of spinach in a calcareous soil affected by salinity. Iranian Journal of Soil Research, 34(1), 81-94. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22092/ijsr.2020.122143
 11. Borlotti, A., Vigani, G., & Zocchi, G. (2012). Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus) plants. BMC Plant Biology, 12, 189.
 12. Brown, J.R., Christy, M., & Smith, G.S. (1993). Nitrate in soils and plants, In: Agricultural publication G9804, Missouri-Columbia.
 13. Cataldo, D.A., Maroon, M., Schrader, L.E., & Youngs, V.L. (1975). Rapid colorimetric determination of nitrate in plant tissue by nitration of salicylic acid. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 6(1), 71-80. https://doi.org/10.1080/00103627509366547
 14. Clark, B.L. (2004). Characterization of a catechol-type siderophore and the detection of a possible outer membrane receptor protein from Rhizobium leguminosarum strain IARI 312. Electronic Theses and Dissertations, 992.
 15. Constán-Aguilar, C., Leyva, R., Romero, L., Soriano, T., Blasco, B., & Manuel Ruiz, J. (2015). The effect of potassium biofortifcation over yield and nutritional quality of cherry tomato fruits. American Journal of Advanced Food Science and Technology. https://doi.org/10.7726/ajafst.2015.1006
 16. (2019). Lettuce and Chicory World Production. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.
 17. Gupta, A., Gopal, M., Thomas, G.V., Manikandan, V., Gajewski, J., Thomas, G., Seshagiri, S., Schuster, S.C., Rajesh, P., & Gupta, R. (2014). Whole genome sequencing and analysis of plant growth promoting bacteria isolated from the rhizosphere of plantation crops coconut, cocoa and arecanut. PLOS One, 9(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104259
 18. Han, H.S., & Lee, K.D. (2005). Plant growth promoting rhizobacteria effect on antioxidant status, photosynthesis, mineral uptake and growth of lettuce under soil salinity. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 1(3), 210-215.
 19. Hiratsuka, S., Onodera, H., Kawai, Y., Kubo, T., Itoh, H., & Wada, R. (2001). ABA and sugar effects on anthocyanin formation in grape berry cultured in vitro. Scientia Horticulturae, 90(1), 121-130. https://doi.org/10.1016/S0304-4238(00)00264-8
 20. Hosseini, F., Amiri, M.E., & Razavi, F. (2019). Improvement of anthocyanin and antioxidant properties of strawberry (cv. Amaros) by calcium lactate and potassium sorbate application. Journal of Plant Productions, 42(4), winter, 2019. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22055/ppd.2019.25261.1580
 21. Kaur, G., & Reddy, M.S. (2014). Influence of P-solubilizing bacteria on crop yield and soil fertility at multilocational sites. European Journal of Soil Biology, 61, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2013.12.009
 22. Khalid, A.K., & Shedeed, M.R. (2015). Effect of NPK and foliar nutrition on growth, yield and chemical constituents in Nigella sativa Journal of Mater of Environmental of Science, 6(6), 1709-1714.
 23. Kim, M.J., Moon, Y., Kopsell, D.A., Park, S., Tou, J.C., & Waterland, N.L. (2016). Nutritional value of Crisphead ‘Iceberg’ and Romaine lettuces (Lactuca sativa). Journal of Agricultural Science, 8(11), 2016 ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760. https://doi.org/10.5539/jas.v8n11p1
 24. Kumar, V., Singh Solanki, A., & Sharma, S. (2011). AM Fungi and chroococcum affecting yield, nutrient uptake and cost efficacy of isabgoal (Plantago ovata) in Indian arid region. Thai Journal of Agricultural Science, 44(1), 53-60.
 25. Lin, D., Hu, D., & Wang, Sh. (2004). Effects of potassium levels on fruit quality of muskmelon in soilless medium culture. Scientia Horticulturae, 102, 53-60. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2003.12.009
 26. Macit, I., Koc, A., Guler, S., & Deligoz, I. (2007). Yield quality and nutritional status of organically and conventionally-grown strawberry cultivars. Asian Journal of Plant Sciences, 6(7), 1131-1136.
 27. Mahmoudzadeh, M., Rasouli Sedghiyani, M.H., & Asgari Lejair, H. (2014). The effect of rhizospheric bacteria stimulating plant growth and arbuscular mycorrhizal fungi on the characteristics morphology and concentration of commonly used elements of peppermint medicinal plant (Mentha piperita) in greenhouse conditions. Journal of Science and Techniques of Greenhouse Crops, 24, 155- 167. (In Persian). http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.ejgcst.6.4.155
 28. Maqsood, M., Shehzad, M.A., Wahid, A., & Butt, A.A. (2013). Improving drought tolerance in maize (Zea mays) with potassium application in furrow irrigation systems. International Journalof Agriculture and Biology, 15, 1193-1198.
 29. Mariotti, L., Scartazza, A., Curadi, M., Picciarelli, P., & Toffanin, A. (2021). Azospirillum baldaniorum Sp245 induces physiological responses to alleviate the adverse effects of drought stress in purple basil. Plants, 10, 1141. https://doi.org/10.3390/plants10061141
 30. Mostofi, Y.,& Najafi, F. (2005). Laboratory methods of analysis in horticultural sciences, University of Tehran Press, Tehran.
 31. Nava, G., Dechen, A.R., & Nachtigall, G.R. (2007). Nitrogen and potassium fertilization affect apple fruit quality in southern Brazil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39(1-2), 96-107. https://doi.org/10.1080/00103620701759038
 32. Oloumi, H., Maleki, M., & Rostami, F. (2019). The comparison of growth parameter and pigments content of bean (Phaseolus vulgaris) plants inoculated with various Kerman indigenous rhizobacteria. Journal of Plant Process and Function, 8(29), 329-343. (In Persian with English abstract). http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222727.1398.8.29.16.8
 33. Ordookhani, K., Shahram Sharafzadeh, S., & Zare, M. (2011). Influence of PGPR on growth, essential oil and nutrients uptake of sweet basil. Advances in Environmental Biology, 5(4), 672-677.
 34. Raval, A.A., & Desai, P.B. (2012). Rhizobacteria from rhizosphere of sunflower (Helianthus annuus) and their effect on plant growth. Research Journal of Recent Sciences, 1(6), 58-61.
 35. Rubio, J.S., Garcia-Sanchez, F., Flores, P., Navarro, J.M., & Martinez, V. (2010). Yield and fruit quality of sweet pepper in response to fertilization with Ca2+ and K+. Spanish Journal of Agricultural Research, 8(1), 170-177. http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2010081-1156
 36. Sarkar, D., & Rakshit, A. (2021). Bio-priming in combination with mineral fertilizer improves nutritional quality and yield of red cabbage under Middle Gangetic Plains. India Scientia Horticulturae, 283, 110075. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110075
 37. Schwarz, D., Oztekin, G.B., Tuzel, Y., Bruckner, B., & Krumbein, A. (2013). Rootstocks can enhance tomato growth and quality characteristics at low potassium supply. Scientia Horticulturae, 1490, 70-79. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2012.06.013
 38. Seyed Sharifi, R., & Khavazi, K. (2011). Effect of seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on germination components and seedling growth of corn (Zea mays). Journal of Agroecology, 3(4), 506-513. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/gsc.v12i4.27654
 39. Sharafzadeh, S. (2012). Effects of PGPR on growth and nutrients uptake of tomato. International Journal of Advanced Engineering Technology, 2, 27-31.
 40. Sheykh Alipour, P., Bolandnazar, S., Sarikhani, M.R., & Irani F. (2016). Effect of some isolates of Pseudomonas vaccination on growth and nutrient uptake of tomato under field condition. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 26(1), 99-117. (In Persian with English abstract)
 41. Taiz, L., & Zeiger, E. (2010). Plant Physiology (5th), Sinauer Associates, Inc., Sunderland.
 42. Trupiano, D., Cocozza, C., Baronti, S., Amendola, C., Vaccari, F.P., Lustrato, G., Lonardo, S.D., Fantasma, F., Tognetti, R., & Scippa, G.S. (2017). The effects of biochar and its combination with compost on lettuce (Lactuca sativa) growth, soil properties, and soil microbial activity and abundance. International Journal of Agronomy, 1-12. https://doi.org/10.1155/2017/3158207
 43. Wagner, G.J. (1979). Content and vacuole/ extra vacuole distribution of neutral sugars, free amino acids and anthocyanins in protoplasts. Plant Physiology, 64, 88-93. https://doi.org/10.1104%2Fpp.64.1.88
 44. Youssef, M.M.A., & Eissa, M.F.M. (2014). Biofertilizers and their role in management of plant parasitic nematodes-A review. Journal of Biotechnology and Pharmaceutical Research, 5(1), 1-6.
 45. Zhang, S.Q., Li, J.F., Shi, S.L., Huo, P.H., Wen, W.W., Yin, J., Zhou, S., Liu, Q., & GAO, Y. (2013). Phosphate solubilizing microorganisms and phosphate solubilizing rhizobium. Applied Mechanics and Materials, 295, 2328-2332.

 

CAPTCHA Image