دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 59، آبان 1402، صفحه 589-886 
تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت کاهو رقم ’نیورد فایر‘( Lactuca sativa cv. New Red Fire)

صفحه 685-697

10.22067/jhs.2022.76893.1175

پرستو مولائی؛ طاهر برزگر؛ محمد بابا اکبری ساری؛ فاطمه نکونام؛ زهرا قهرمانی


بررسی گوناگونی ریختی میوه در برخی گونه‌های فلفل (Capsicum ssp.)

صفحه 699-709

10.22067/jhs.2022.77363.1179

زهرا رودباری؛ محمدرضا ایمانی؛ جواد سرحدی؛ سیب گل خوشکام؛ رضا یونس زاده