دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 60، اسفند 1402، صفحه 887-1190 

مقالات پژوهشی

اثر تنش خشکی بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی چهار پایه پسته

صفحه 887-900

10.22067/jhs.2023.74905.1131

نجمه زین الدینی؛ حمید رضا کریمی؛ فاطمه ناظوری؛ سید رسول صحافی


بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید بر تعدیل تنش شوری در گوجه‌فرنگی

صفحه 931-948

10.22067/jhs.2023.79421.1206

جابر پناهنده؛ محمد صدیق زارع فر؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ مینا امانی


تأثیر کیفیت‌های مختلف نور LED بر شاخص‌های مورفوفیزویولوژیکی گیاه خیار (Cucumis sativus L.)

صفحه 1029-1041

10.22067/jhs.2023.80257.1222

محمد زارع مهرجردی؛ نسیم صفری؛ سیده مهدیه خرازی؛ آزاده خادم؛ احمد شریفی