بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید بر تعدیل تنش شوری در گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانش آموخته علوم باغبانی

3 دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز- گروه علوم باغبانی- تبریز- ایران

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان دارویی، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز،

10.22067/jhs.2023.79421.1206

چکیده

سالیسیلیک اسید یکی از ترکیبات مفید برای گیاهان محسوب می شود که نقش مهمی در مقاومت گیاهان به تنش های محیطی از جمله تنش شوری دارد. بدین منظور جهت بررسی تأثیر سالیسیلیک‌اسید در تعدیل اثرات تنش شوری در گوجه‌فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با 12 تیمار، در 3 تکرار و با مجموع 36 واحد آزمایش در گلخانه‌ی هیدروپونیک گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در بهار و تابستان سال 1397 صورت گرفت. تیمارها شامل دو سطح سالیسیلیک‌اسید (0 و 1 میلی‌مولار) و سه سطح شوری (0 ، 35 و 70 میلی‌مولار NaCl) بر روی دو رقم گوجه‌فرنگی توده محلی بانه (Baneh) و لاین نیمه پاکوتاه (Semi Dwarf) بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری تا سطح 70 میلی‌مولار، شاخص‌های رویشی مانند وزن خشک اندام هوایی، وزن تر اندام هوایی، شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته در هر دو رقم کاهش یافت. در حالی که برهمکنش تیمار سالیسیلیک‌اسید در تنش شوری باعث افزایش شاخص‌های رویشی شد. بیشترین عملکرد مربوط به رقم نیمه پاکوتاه بدون تنش شوری (1373 گرم) است. با اعمال تنش شوری و سالیسیلیک اسید میزان اسیدیته قابل تیتراسیون و ویتامین ث در هر دو رقم افزایش یافت. بر همکنش سطوح مختلف شوری در سالیسیلیک‌اسید باعث افزایش میزان پرولین شد، اما اثر متقابل تنش شوری در اسید سالیسیلیک باعث کاهش میزان کلروفیل شد. این نتایج نشان می دهد که تیمار با سالیسیلیک اسید می تواند تحمل گیاه را در برابر تنش شوری از طریق تجمع پرولین و در نتیجه حفظ فشار تورژسانس سلول ها افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Salicylic Acid on Reduce Salinity Stress in Tomatoes

نویسندگان [English]

 • jaber panahandeh 1
 • Mohammad Siddique Zare far 2
 • alireza motallebiazar 3
 • Freeborz Zare Nahandi 1
 • Mina Amani 4
1 Associate Professor
2 Graduated in horticultural sciences
3 department of horticulture- faculty of agriculture- university of Tabriz-Tabriz-Iran
4 PhD Student in Production and Post-Harvest Physiology of Medicinal Plants, Department of Horticultural Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Investigating the effect of Salicylic Acid on Reduce Salinity Stress in TomatoesAbstract

Introduction

Various methods of stress directly affected the growth and production yield of numerous plants. For example, environmental stress reduces the tomato manufacturing by the disrupting its natural metabolism, or, salinity stresses affect the it's growth and development from the germination stage to the fruit ripening stage. Salinity in tomatoes by stimulating the biosynthesis of growth regulators such as ethylene and abscisic acid leads to the acceleration of the aging of the leaves. Therefore, the development of different methods to induce salinity stress tolerance in plants is necessary. Some approaches were studied to develop the salinity tolerant plants such as genetic breeding, environmental improvements and usage of phytohormones and signal molecules. Salicylic acid or orthohydroxybenzoic acid plays an important role in regulating the physiological and biochemical responses of plants to stress conditions, which improves the plant's resistance to adverse environmental conditions. For instance, salicylic acid is a facile and effective way to increase plant productivity under salt stress conditions.

Considering the positive effects of salicylic acid in modulating the effects of salinity, this study was conducted with the aim of investigating the effects of salicylic acid’s usage in modulating the harmful effects of salinity on some vegetative, physiological, quantitative and qualitative characteristics of two tomato cultivars of Baneh local mass and Semi Dwarf line.

Materials and Methods

To investigate the effect of salicylic acid in modulating the effects of salinity stress in tomato, a factorial experiment was conducted in the form of a randomized complete block design, with 12 treatments, in 3 replications and with a total of 36 experimental units in the hydroponic greenhouse of the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, university of Tabriz. The treatments included two levels of salicylic acid (0 and 1 mM) and salinity levels (0, 35 and 70 mM NaCl) on two tomato cultivars of Baneh and Semi Dwarf.

Results and Discussion

The results showed that in Baneh and Semi Dwarf cultivars, the increase in salinity levels caused a decrease in vegetative indices, meanwhile the treatment of salicylic acid along with salt stress increased same indices. Also, salt stress caused yield reduction in both Baneh and Semi Dwarf cultivars. By examining the qualitative indicators, it was observed that titratable acidity and vitamin C increased with salt stress and salicylic acid treatment in both cultivars. In terms of physiological indicators, the amount of proline increased at different salinity levels with salicylic acid treatment, but the amount of leaf chlorophyll index decreased with the increase of same condition.

Conclusions

The results of testing the effect of salicylic acid and the effects of salinity stress on vegetative, quantitative, qualitative and physiological indicators in Baneh and Semi Dwarf tomatoes showed a remarkable difference in terms of significance. In terms of vegetative traits; Plant height, leaf area index, shoot wet in Baneh and Semi Dwarf cultivars decreased with increasing salinity levels of vegetative indices, but salicylic acid treatment along with salinity stress increased same indices. Indicators such as yield, fresh weight of fruit, and percentage of dry matter of fruit showed different responses to different levels of salinity and salicylic acid treatment. The fresh weight of fruit increased with the application of salicylic acid. Also, salt stress caused an increase in the percentage of dry matter of the fruit. But salt stress caused yield reduction in both Baneh and Semi Dwarf cultivars. In terms of quality indicators; the amount of titratable acidity and vitamin C increased with salt stress and salicylic acid treatment in both cultivars. In case of physiological indicators; the amount of proline increased at different salinity levels with salicylic acid treatment. But the amount of leaf chlorophyll index decreased with the increase of salinity levels along with salicylic acid treatment. In general, salinity stress in Baneh and Semi Dwarf cultivars decreased in most of the analyzed traits. But it improved some quality traits and salicylic acid treatment improved the mentioned indices in most of the examined indices in both cultivars. Therefore, considering that salicylic acid treatment has positive effects in Baneh and Semi Dwarf cultivars under salinity stress conditions, it is recommended.

Keywords: Chlorophyll, Salinity stress, Proline, Salicylic acid, Tomato, Vitamin C.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlorophyll
 • Salinity stress
 • Proline
 • Salicylic acid
 • Tomato
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 15 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1401