کاربرد تیمار گاما آمینو بوتیریک اسید بر آسیب سرمازدگی و خواص آنتی اکسیدانی موز رقم کاوندیش (Musa acuminata cv. Cavendish) در طی انبارمانی سرد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

2 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

در این پژوهش تأثیر تیمار پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا) با غلظت های (صفر، 5/2 و 5 میلی مولار) به صورت غوطه‌وری به مدت 5 دقیقه بر سرمازدگی و خواص آنتی اکسیدانی میوه موز در طی نگهداری در دمای 5 درجه سلسیوس مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری هر 4 روز یک بار در روزهای 0، 4، 8، 12، 16، 20 و 24 انبارمانی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. صفات مختلفی از قبیل آسیب سرمازدگی، مالون دی آلدهید، آنزیم های آنتی اکسیدانت شامل کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، ظرفیت مهار رادیکال‌های DPPH و میزان تجمع H2O2 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سرمازدگی در میوه های موز در پاسخ به تیمار 5 میلی مولار گابا کمتر بود که با کاهش نشت یونی و تجمع مالون دی آلدهید همراه بود. میوه های شاهد بیشترین میزان نشت یونی و آسیب سرمازدگی را داشتند. میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی در میوه های موز در طی دوره انبارمانی سرد تحت تأثیر تیمارهای گابا در مقایسه با شاهد افزایش یافت. میزان تجمع H2O2 که از مهمترین شاخص‌های تنش اکسیداتیو در سلول است، تحت انبارمانی در دمای پایین در تیمار شاهد بیش از تیمارهای گابا افزایش یافت. در تیمار 5 میلی مولار گابا میزان H2O2 در طی دوره انبارمانی تقریباً ثابت ماند. به طور کلی، تیمار 5 میلی مولار گابا موثرترین تیمار برای کاهش اثرات سرمازدگی و حفظ خواص آنتی اکسیدانی میوه های موز رقم کاوندیش در دوره انبارمانی طولانی مدت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of gamma aminobutyric acid treatment on frost damage and antioxidant properties of Cavendish banana (Musa acuminata cv. Cavendish) during cold storage

نویسندگان [English]

 • Zahra Pakkish 1
 • Somayeh Mohajerpour 1
 • safoora Saadati 2
1 Department of Horticultural Science Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effect of post-harvest treatment of gamma-aminobutyric acid (GABA) with concentrations (zero, 2.5 and 5 mM) in the form of immersion for 5 minutes on frostbite and antioxidant properties of banana fruit during storage in The temperature was evaluated at 5 degrees Celsius. Sampling was done every 4 days on days 0, 4, 8, 12, 16, 20 and 24 of storage. The experiment was conducted in the form of a completely randomized design in three replications. Various traits such as frost damage, malondialdehyde, antioxidant enzymes including catalase, ascorbate peroxidase, peroxidase, superoxide dismutase, DPPH radical inhibition capacity and H2O2 accumulation rate were evaluated. The results of this research showed that the amount of frostbite in banana fruits was lower in response to 5 mM GABA treatment, which was associated with a decrease in ion leakage and malondialdehyde accumulation. Control fruits had the highest amount of ion leakage and frost damage. The activity level of antioxidant enzymes as well as antioxidant capacity increased in banana fruits during the cold storage period under the influence of GABA treatments compared to the control. The amount of H2O2 accumulation, which is one of the most important indicators of oxidative stress in cells, increased under low temperature storage in the control treatment more than the GABA treatments. In the treatment of 5 mM GABA, the amount of H2O2 remained almost constant during the storage period. 5 mM GABA treatment was the most effective treatment to reduce the effects of frostbite and preserve the antioxidant properties of Cavendish variety banana fruits during long-term storage.In this study, the effect of post-harvest treatment of gamma-aminobutyric acid (GABA) with concentrations (zero, 2.5 and 5 mM) in the form of immersion for 5 minutes on frostbite and antioxidant properties of banana fruit during storage in The temperature was evaluated at 5 degrees Celsius. Sampling was done every 4 days on days 0, 4, 8, 12, 16, 20 and 24 of storage. The experiment was conducted in the form of a completely randomized design in three replications. Various traits such as frost damage, malondialdehyde, antioxidant enzymes including catalase, ascorbate peroxidase, peroxidase, superoxide dismutase, DPPH radical inhibition capacity and H2O2 accumulation rate were evaluated. The results of this research showed that the amount of frostbite in banana fruits was lower in response to 5 mM GABA treatment, which was associated with a decrease in ion leakage and malondialdehyde accumulation. Control fruits had the highest amount of ion leakage and frost damage. The activity level of antioxidant enzymes as well as antioxidant capacity increased in banana fruits during the cold storage period under the influence of GABA treatments compared to the control. The amount of H2O2 accumulation, which is one of the most important indicators of oxidative stress in cells, increased under low temperature storage in the control treatment more than the GABA treatments. In the treatment of 5 mM GABA, the amount of H2O2 remained almost constant during the storage period. 5 mM GABA treatment was the most effective treatment to reduce the effects of frostbite and preserve the antioxidant properties of Cavendish variety banana fruits during long-term storage. In the treatment of 5 mM GABA, the amount of H2O2 remained almost constant during the storage period. 5 mM GABA treatment was the most effective treatment to reduce the effects of frostbite and preserve the antioxidant properties of Cavendish variety banana fruits during long-term storage.In the treatment of 5 mM GABA, the amount of H2O2 remained almost constant during the storage period. 5 mM GABA treatment was the most effective treatment to reduce the effects of frostbite and preserve the antioxidant properties of Cavendish variety banana fruits during long-term storage.In the treatment of 5 mM GABA, the amount of H2O2 remained almost constant during the storage period. 5 mM GABA treatment was the most effective treatment to reduce the effects of frostbite and preserve the antioxidant properties of Cavendish variety banana fruits during long-term storage.In the treatment of 5 mM GABA, the amount of H2O2 remained almost constant during the storage period. 5 mM GABA treatment was the most effective treatment to reduce the effects of frostbite and preserve the antioxidant properties of Cavendish variety banana fruits during long-term storage.In the treatment of 5 mM GABA, the amount of H2O2 remained almost constant during the storage period. 5 mM GABA treatment was the most effective treatment to reduce the effects of frostbite and preserve the antioxidant properties of Cavendish variety banana fruits during long-term storage.In the treatment of 5 mM GABA, the amount of H2O2 remained almost constant during the storage period. 5 mM GABA treatment was the most effective treatment to reduce the effects of frostbite and preserve the antioxidant properties of Cavendish variety banana fruits during long-term storage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • antioxidant enzymes
 • GABA
 • malondialdehyde
 • ion leakage
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402
 • تاریخ دریافت: 09 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 12 اسفند 1402