نویسنده = محمد حسین امینی فرد
بررسی تأثیر سطوح مختلف کود مرغی و سولفات پتاسیم بر صفات کیفی و پارامترهای بیوشیمیایی گیاه شنبلیله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22067/jhs.2024.85718.1307

محمد حسین امینی فرد؛ سجاد ندافان؛ حسن بیات؛ مهدی جهانی


تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.)

دوره 33، شماره 3، آذر 1398، صفحه 451-466

10.22067/jhorts4.v0i0.76772

علی ناصری مقدم؛ حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد