کلیدواژه‌ها = کاروتنوئید
تأثیر میزان نیتروژن و آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک، کمی و کیفی میوه گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای رقم ̓ نیوتن ̒

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 213-233

10.22067/jhs.2023.85208.1301

سعید محمدزاده؛ مرتضی گلدانی؛ فاطمه یعقوبی؛ محمد بنایان اول