بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده در اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر گل ژربرا رقم پینک الگانس (Gerbera jamesonii L., cv. Pink Elegance)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ژربرا یکی از ده گل مهم شاخه بریده در جهان و ایران از نظر تولید و مصرف محسوب می شود. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثر محلول-پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات بیوشیمیایی گل ژربرا، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در گلخانه تجاری شرکت گل آذین مقصود انجام شد. تیمار های آزمایش شامل صفر (آب شهری؛ شاهد)، سالیسیلیک اسید در غلظت های 75 و 150 میکرومولار و تیامین در غلظت های 250 و 500 میکرومولار بودند. محلول پاشی در دو مرحله و به فاصله دو هفته انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که تیمار های مورد استفاده تاثیر معنی داری بر خصوصیات بیوشیمیایی داشتند. تیامین در غلظت 250 میکرومولار سبب افزایش میزان کلروفیل a، b و کلروفیل کل، به ترتیب با میانگین 6/36، 2/17 و 1/61 میکروگرم بر گرم وزن تر شد، در حالیکه بیشترین میزان کاروتنوئید 8/7 میکروگرم بر گرم وزن تر مربوط به تیامین 500 میکرومولار می‌باشد. از سوی دیگر بیشترین میزان قندهای قابل احیا 5/181 میلی گرم بر گرم وزن تر در تیمار 75 میکرومولار سالیسیلیک اسید مشاهده شد. در این آزمایش، بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز 5/94 و پراکسیداز 7/70 واحد آنزیم بر دقیقه در گرم وزن تر به ترتیب مربوط به تیمار 75 و 150 میکرومولار سالیسیلیک اسید بودند. از اینرو به نظر می رسد سالیسیلیک اسید و تیامین می توانند سبب افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گل ژربرا شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foliar Application of Salicylic acid and Thiamine on the Biochimical Characteristics of Gerbera jamesonii cv. Pink elegance

نویسندگان [English]

  • M. Mansouri
  • M. shoor
  • A. Tehranifar
  • Y. Selahvarzi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Gerbera is one of the ten important cut flowers in terms of production and consumption in the world and Iran. In this research effects of foliar application of salicylic acid and thiamine on biochemical characteristics of gerbera flower were investigated. This experiment was conducted in a completely randomized design with four replications in the greenhouse commercial of the Golazin Maghsoud Company. Treatments were included of municipal water (control), salicylic acid 75 and 150 µM and thiamine 250 and 500 µM. Foliar application was performed with interval of two weeks in two stages. The results showed that the treatments had a significant effect on biochemical characteristics of gerbera. The greatest amount of chlorophyll a (36.6 µg/g Fw), b (17.27µg/g Fw) and total chlorophyll content (61.17 µg/g Fw) were related to Thiamine 250 µM and the highest level of carotenoids content 7.87 (µg/g Fw) was related to Thiamine 500 µM. The most reducing sugars content (181.51 mg/g Fw) reported in 75 µM salicylic acid. The highest activity of catalase and peroxidase enzyme (94.5 and 70.7 unit enzyme per minute in gram fresh weight, respectively) were related to 75 and 150 µM salicylic acid. Thus, salicylic acid and thiamine increased photosynthetic pigments, antioxidant enzyme activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peroxidase enzyme
  • Reducing sugars
  • Chlorophyll
  • Carotenoid
  • Catalase enzyme
1- اعلایی م. 1390. بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز. رساله دکتری تخصصی گروه علوم باغبانی. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.
2- شاکرحسینی ر. و آزادبخت ل. 1383. ویتامین ها. نشر گرایش. 197 صفحه.
3- صادقی ح. و رجب نژاد ک. 1389. بررسی اثر کاربرد همزمان اسید بوریک، پراکسید هیدروژن و تیامین با ایندول بوتریک اسید بر ریشه‌زایی قلمه های زیتون "رقم رشید" . مجله علوم باغبانی ایران 41(2): 178-173.
4- فتحی ق. و اسماعیل پور ب. 1389. مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، اصول و کاربرد. جهاد دانشگاهی مشهد. 288 صفحه.
5- هاشمی م. 1389. تاثیرات سالیسیلیک اسید، متیل جاسمونات و اسانس های گیاهی بر کیفیت و عمر گل جایی گل های بریده. پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم باغبانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.
6- Alaey M., Babalar M., Naderi R., and kafi M. 2011. Effect of pre and postharvest Salicylic acid treatment on physiochemical attributes in relation to vase life of Rose cut flowers." Postharvest Biology and Technology, 61(1): 91-94.
7- Bedour A., Leila A., and Rawia A., 2011. Improving gladiolus growth, flower keeping quality by using some vitamins application. Journal of American Science, 7(3); 169-174.
8- Dere S., Gunes T., and Sivaci R., 1998. Spectrophotometric determination of chlorophyll - a, b and total carotenoid contents of some algae species using different solvents. Journal of Botany, 22: 13-17.
9- Dole J. M., and Wilkins F. H. 2006. Floriculture, Principles and Species. Prentice Hall Upper Saddle River New Jersey, 356-360.
10- Gerailoo S., and Ghasemnezhad M. 2011. Effect of Salicylic acid on antioxidant enzyme activity and petel senescence in “Yellow island” cut rose flowers. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 19(1): 183-193.
11- Goyer A. 2010. Thiamine in plants: Aspects of its metabolism and functions. Phytochemistry, 71; 1615-1624.
12- Hedge J.E., and Hofreiter B.T. 1962. In: R. L. Whistler & B. Miller (Ed.), Carbohydrate Chemistry. Academic Press, New York. pp.17-22.
13- Mahgoub M., and Abdel aziz S. 2011. Response of dahlia pinnata L. plant to foliar with putrescine and thiamine on growth, flowering and photosynthetic pigments. American-Eurasian Journal Agriculture And Environment Science, 10 (5): 769- 775.
14- Mansouri H. 2012. Salicylic acid and Sodium nitroprusside improve postharvest life of chrysanthemums. Scientia Horticulturae, 145: 29–33.
15- Nahed G., Abdel aziz S., Fatma E. M., El- Quesni and Farahat M. 2007. Response of vegetative growth and some chemical constituents of Syngonium podophyllum L. to foliar application of Thiamine, Ascorbic acide and kinetin at nubaria. World journal of Agricultural sciences, 3(3); 301- 305.
16- Nahed G., Abdel Aziz S., Taha Lobna M., Ibrahim Soad M. 2009. Some studies on the effect of Putrescine, Ascorbic acid and Tiamine on growth, flowering and some chemical constituents of Gladiolus plants at Nubaria. Ozean Journal of Applied Sciences, 2(2); 169- 179.
17- Nahed G., Abdel Aziz S., Azza A., Mazher M., and Farahat M. 2010. Response of vegetative growth and chemical constituents of Thuja orientalis L. plant to foliar application of different amino acids at Nubaria. Journal of American Science, 6:3. 295-301.
18- Promyou S., Ketsa S., and van Doorn. W. 2012. Salicylic acid alleviates chilling injury in anthurium (Anthurium andraeanum L.) flowers. Postharvest Biology and Technology, 64: 104-110.
19- Rawia A.E., Lobna S.T., and Soad M. I. 2010. Physiological properties studies on essential oil of Jasminum grandiflorum L. as affected by some vitamins. Ozean Journal of Applied Sciences, 3(1): 87-96.
20- Shi Q., and Zhu Z. 2008. Effects of exogenous Salicylic acid on manganese toxicity, element contents and antioxidative system in cucumber. Environmental and Experimental Botany, 63: 317–326.
21- Srinivas N. D., Rashmi K. R., and Raghavarao K. S. M. S. 1999. Extraction and purification of a plant peroxidase by aqueous two-phase extraction coupled with gel filtration. Process Biochemistry, 35 .43–48.
22- Velikova V., Yordanov I., and Edreva A. 2000. Oxidative stress and some antioxidant systems in acid rain-treated bean plants Protective role of exogenous polyamines. Plant Science, 151: 59–66.
CAPTCHA Image