دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، آذر 1396 
اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی لاله واژگون .Fritillaria imperialis L

صفحه 469-482

10.22067/jhorts4.v31i3.38023

اسماعیل چمنی؛ مرضیه قمری؛ مهدی محب الدینی؛ علیرضا قنبری؛ حمیدرضا حیدری


برآورد عملکرد بیومس گیاه مرزه تابستانه با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک و شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 448-456

10.22067/jhorts4.v31i3.33666

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی؛ فهیمه نصرتی


بهینه‌سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه‌ای پایه میروبالان c29

صفحه 438-447

10.22067/jhorts4.v0i0.33469

زهرا شعبانی؛ بهرام عابدی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ علی تهرانی فر