دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، آذر 1397 

مقالات پژوهشی

تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص‌های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

صفحه 359-370

10.22067/jhorts4.v31i4.44438

هما عزیزی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی پارسا؛ رضا خراسانی؛ محمود شور


اثر اسپرمیدین بر تحمل به سرمای بوته‌های خیار در مرحله نهال بذری

صفحه 439-450

10.22067/jhorts4.v32i3.66614

محمد سلیمانی؛ مصطفی مبلی؛ علی اکبر رامین؛ بهرام بانی نسب؛ لیلا اصلانی