نویسنده = یونس مستوفی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر تیمارهای شیمیایی و مراحل برداشت بر عمر گلجایی گل‌های بریدنی مریم رقم"Pearl "

دوره 26، شماره 1، بهار 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.12886

فریبا ابتهاج؛ یونس مستوفی؛ روح انگیز نادری؛ سپیده کلاته جاری


3. بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11334

مسعود زاده باقری؛ یونس مستوفی؛ مصطفی مصطفوی