نویسنده = نعمت الله اعتمادی
بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک توده‌های بومی علف گندمی تاجدار (Agropyron cristatum L.) در شرایط تنش خشکی و شوری

دوره 33، شماره 3، آذر 1398، صفحه 363-375

10.22067/jhorts4.v33i3.61364

محمد حسین شیخ محمدی؛ نعمت الله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ مصطفی عرب؛ محمد مهدی مجیدی


بررسی کارایی قارچ‌های میکوریزا در شرایط مدیریتی کم آبیاری بر ویژگی‌های رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در نهال چنار(Platanus orientalis L)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 537-546

10.22067/jhorts4.v29i4.25940

حامد عالی‌پور امرایی؛ علی نیکبخت؛ نعمت الله اعتمادی؛ فرشید نوربخش؛ فرهاد رجالی


اثر افزودن چند ماده آلی در بستر کشت برشاخص‌های رشدی شب بوگلدانی (Matthiola incana cv. Column Crimson)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 576-583

10.22067/jhorts4.v0i0.25425

مهسا صالحی؛ نعمت الله اعتمادی؛ ناصر هنرجو؛ مهرداد جعفرپور


اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی

دوره 24، شماره 2، اسفند 1389

10.22067/jhorts4.v1389i2.7981

مریم حجتی؛ نعمت الله اعتمادی؛ بهرام بانی نسب