کلیدواژه‌ها = شاخص کلروفیل
بررسی تنوع لاین‌های اصلاحی خیار از طریق تجزیه به عامل‌ها و تجزیه خوشه‌ای

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 997-1011

10.22067/jhs.2023.79997.1214

علی میرحسینی؛ معظم حسن پور اصیل؛ جمالعلی الفتی؛ محمدباقر فرهنگی