نویسنده = محسن کافی
بررسی عوامل بازدارنده افراد جامعه از حضور در پارک‌های شهری در دوران پاندمی کووید۱۹

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 231-243

10.22067/jhs.2022.75378.1143

داود وفاداری کمارعلیا؛ محسن کافی؛ مهدی خان سفید


ارزیابی محتوای نسبی ژنوم و پاسخ به خشکی در دانهال های فستوکای بلند جمع آوری شده در ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 134-141

10.22067/jhorts4.v0i0.31417

محسن کافی؛ نیر اعظم خوش خلق سیما؛ عبدالمجید لیاقت


تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1082

مریم حقیقی؛ محسن کافی؛ تکتم سادات تقوی؛ عبدالکریم کاشی؛ غلامرضا ثواقبی