کلیدواژه‌ها = محلول پاشی
تعداد مقالات: 8
6. تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز مغذی و روش مصرف آن ها

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 370-377

10.22067/jhorts4.v0i0.18220

سمیرا متاعی؛ مهدی تاجبخش؛ رضا امیرنیا؛ بابک عبدالهی مندولکانی


8. اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.14667

مرتضی گلدانی؛ یحیی سلاح ورزی؛ جعفر نباتی؛ مرتضی علیرضایی نغندر