دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، شهریور 1398 
ارزیابی مورفولوژیک و گزینش تک درختان متحمل به تنش یخ زدگی در باغات زیتون استان گلستان

صفحه 287-299

10.22067/jhorts4.v0i0.74100

عیسی کرامتلو؛ سعید نواب پور؛ خلیل زینلی نژاد؛ الهه توکل؛ سید مهدی حسینی مزینانی